Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 14

2007-12-19
N2007/9952/IR
N2007/10256/SAM (delvis)
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hamnesplanaden 3
751 86 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om att för budgetåret 2004 anvisa medel på ramanslaget 37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (prop. 2003/04:1, utg. omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:85) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2004

37:7

IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0
ap.18Verket för näringslivsutveckling (ram)0
ap.18.1Verket för näringslivsutveckling (ram)0
ap.18.2Regionförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.3Gotlands kommun, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.4Skåne läns landsting, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.5Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.6Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (ram)0
ap.18.7Gotlands kommun IT-infrastruktur (ram)0
ap.18.8Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (ram)0
ap.18.9Västra Götalands läns landsting IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)0
ap.1.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.1.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län0
ap.2Länsstyrelsen Uppsala län (ram)0
ap.2.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.2.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)0
ap.3.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.3.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län0
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlans län (ram)0
ap.4.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.4.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)0
ap.5.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.5.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)0
ap.6.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.6.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0
ap.7Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)0
ap.7.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.7.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0
ap.8Länsstyrelsen i Hallands län (ram)0
ap.8.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.8.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0
ap.9Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)0
ap.9.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.9.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.10Länsstyrelsen i Örebro län (ram)0
ap.10.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.10.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län0
ap.11Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)0
ap.11.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.11.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0
ap.12Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)0
ap.12.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.12.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.13Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)0
ap.13.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.13.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0
ap.14Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)0
ap.14.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.14.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.15Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)0
ap.15.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.15.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0
ap.16Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)0
ap.16.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.16.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.17Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)0
ap.17.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.17.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.20Skatteverket (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.19Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 37:7

ap.19 Till regeringens disposition

Anslagsposterna 1-17, delposterna 1 och anslagsposten 18, delposterna 2-5

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposterna 1-17, delposterna 2 och anslagsposten 18, delposterna 6-9

Medlen får användas till

- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m., samt

- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Medeln får endast användas för projekt som beviljats stöd före utgången av år 2007.

Anslagsposten 18, delposten 1

Medlen får användas till täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposten 18, delposterna 2-9

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen eller samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive regionalt självstyrelseorgans eller samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS.

Medeln får endast användas för projekt som beviljats stöd före utgången av år 2007.

Anslagsposten 20

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2001:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
ap.1.1 (2004)0Allt0
ap.1.2 (2004)0Allt0
ap.2.1 (2004)0Allt0
ap.2.2 (2004)0Allt0
ap.3.1 (2004)0Allt0
ap.3.2 (2004)0Allt0
ap.4.1 (2004)0Allt0
ap.4.2 (2004)0Allt0
ap.5.1 (2004)0Allt0
ap.5.2 (2004)0Allt0
ap.6.1 (2004)0Allt0
ap.6.2 (2004)0Allt0
ap.7.1 (2004)0Allt0
ap.7.2 (2004)0Allt0
ap.8.1 (2004)0Allt0
ap.8.2 (2004)0Allt0
ap.9.1 (2004)0Allt0
ap.9.2 (2004)0Allt0
ap.10.1 (2004)0Allt0
ap.10.2 (2004)0Allt0
ap.11.1 (2004)0Allt0
ap.11.2 (2004)0Allt0
ap.12.1 (2004)0Allt0
ap.12.2 (2004)0Allt0
ap.13.1 (2004)0Allt0
ap.13.2 (2004)0Allt0
ap.14.1 (2004)0Allt0
ap.14.2 (2004)0Allt0
ap.15.1 (2004)0Allt0
ap.15.2 (2004)0Allt0
ap.16.1 (2004)0Allt0
ap.16.2 (2004)0Allt0
ap.17.1 (2004)0Allt0
ap.17.2 (2004)0Allt0
ap.18.1 (2004)0Allt0
ap.18.2 (2004)0Allt0
ap.18.3 (2004)0Allt0
ap.18.4 (2004)0Allt0
ap.18.5 (2004)0Allt0
ap.18.6 (2004)0Allt0
ap.18.7 (2004)0Allt0
ap.18.8 (2004)0Allt0
ap.18.9 (2004)0Allt0
ap.19 (2004)0Allt0
ap.20 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Magnus Axelsson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, SAM
Näringsdepartementet, ADM
Näringsdepartementet, ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Post- och telestyrelsen
Skatteverket
Verket för näringslivsutveckling