Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
40

2007-12-19
N2007/10143/MK
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/1018/MK m.fl.
Se bilaga 1
Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Bolagsverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynFöretagsregistrering
Finansiering av likvidatorer
Företagsinteckningar
Kungörelser

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Företagsregistrering

Mål

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

För verksamhetsgrenen gäller följande delmål.

Registrering:

  • I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, ska registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering.

  • I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, ska beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket.

Telefonförfrågningar:

  • Vid förfrågningar till kundservice ska en kontakt med handläggare ha erhållits inom 45 sekunder i 85 procent av alla fall.

Beställningar:

  • Av inkomna beställningar ska expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 procent av alla fall.

Återrapportering

Bolagsverket ska i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa väntetiden för ärenden inom företagsregistrering.

Rapporteringen i årsredovisningen ska avse de senaste två budgetåren och omfatta måluppfyllelse, volymutveckling och en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de grupper av ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister.1.1.1.2

Verksamhetsgren Finansiering av likvidatorer

Mål

Bolagsverket ska handlägga ansökningar om finansiering av likvidatorer inom fjorton arbetsdagar förutsatt att ärendet är färdigt för registrering.

Återrapportering

Bolagsverket ska i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa väntetiden för ärenden rörande finansiering av likvidatorer.

Rapporteringen i årsredovisningen ska avse de senaste två budgetåren och omfatta måluppfyllelse, volymutveckling och en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de grupper av ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Företagsinteckningar

Mål

Bolagsverket ska i ärenden rörande företagsinteckningar fatta beslut under den arbetsdag som följer närmast efter den inskrivningsdag ärendet kom in.

Återrapportering

Bolagsverket ska i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa väntetiden för ärenden rörande företagsinteckningar.

Rapporteringen i årsredovisningen ska avse de senaste två budgetåren och omfatta måluppfyllelse, volymutveckling och en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de grupper av ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Kungörelser

Mål

Bolagsverket ska elektroniskt offentliggöra de uppgifter som enligt lag eller förordning ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Återrapportering

Bolagsverket ska i årsredovisningen redovisa arbetet med det elektroniska kungörandet med avseende på volymer, kvalitet och förhållandet mellan manuella och elektroniskt ingivna annonsmanus.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008 - 2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Redovisningen av prognoserna ska ske
- 22 januari
- 10 mars
- 9 maj
- 1 augusti
- 30 oktober

Kartläggning av rutiner som kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet

Bolagsverket ska fortlöpande kartlägga vilka av verkets rutiner som kan leda till att falska uppgifter som kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet registreras. Verket ska även ge en beskrivning av hur det går att komma tillrätta med problemet. Redovisning ska ske muntligt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid myndighetsdialogen 2008.

3

Organisationsstyrning

Mål sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland de anställda i Bolagsverket ska under 2008 minska till 6 procent. Bolagsverket ska verka för en god arbetsmiljö i syfte att minska sjukfrånvaron på längre sikt.

Återrapportering sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ska redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten. Redovisningen ska göras i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

4

Uppdrag

Regelförenkling

Bolagsverket ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Bolagsverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Bolagsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisiering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Bolagsverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Elektronisk kommunikation vid konkurshantering

Bolagsverket ska bistå Kronofogdemyndigheten i dess uppdrag avseende elektronisk kommunikation inom konkurshantering. Uppdraget syftar till att förenkla den administrativa hanteringen kring konkurser.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket7 952
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)7 952

Villkor för anslag 38:9

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer. Bolagsverket ska ge ersättning till de likvidatorer som verket utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där verket förordnat annan likvidator än den som företaget föreslagit. Ersättning ska endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.13983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)120 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
VG Företagsregistrering, VG Företagsinteckningar samt VG Kungörelser-103 06750 000380 000370 00010 000-43 067
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar008 4358 43500
Summa-103 06750 000388 435378 43510 000-43 067
Belopp angivna i tkr

Villkor

VG Företagsregistrering, VG Företagsinteckningar samt VG Kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten som grundas på beslut av internationell organisation ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar25290062 27062 27000
Stämpelskatt934100160 000160 00000
Summa00222 270222 27000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet Bolagsverket bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Uppkommet överskott redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Louise Thorfinn
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/L1
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 40, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

N2007/10143/MK
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/1018/MK
N2007/1612/MK
N2007/2026/MK
N2007/4528/MK
N2007/5843/MK
N2007/6564/MK
N2007/6744/MK
N2007/8910/MK