Miljödepartementet


Regeringsbeslut
43

2007-12-19
M2007/5487/A
(delvis)
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadskonsumtionAnalys av bostadsefterfrågan och boendeförållanden
Utbud av bostäderAnalys av bostadsmarknader
Samarbete inom EU och internationellt
Samhällsplanering och bebyggelseutvecklingFysisk samhällsplanering och plangenomförande
Uppsikt
Samarbete inom EU och internationellt
Byggande och förvaltningHållbart byggande och förvaltning
Uppsikt
Marknadskontroll
Internationellt samarbete och Europaharmonisering
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteMiljömålsarbete
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemEnergipolitiska åtgärder på kort sikt
KulturpolitikKulturverksamhetIcke-statliga kulturlokaler
FolkrörelsepolitikBidrag till folkrörelser och ideella föreningarBidrag till allmänna samlingslokaler

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Målet för samhällsbyggande är en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas.

1.1.1

Verksamhetsområde Bostadskonsumtion

Mål

- Valfrihet på bostadsmarknaderna

- Skäliga boendekostnader

- Goda förutsättningar för etablering på bostadsmarknaderna

- Mångfald i boendet som tillgodoser människors olika behov

- Integration i boendet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Analys av bostadsefterfrågan och boendeförållanden

Mål

Boverkets ska tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen, dess myndigheter och aktörerna inom områdena bostadsefterfrågan och boendeförhållanden.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa ett kunskapsunderlag om ungdomars behov av bostäder i storstadsregioner för perioden 2008-2012.

2. Boverket ska följa och analysera hushållens boendeutgifter i relation till deras inkomster. Boverket ska redovisa utfallet på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner samt göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. Särskilt ska situationen för de hushåll som har sämst ekonomiska förutsättningar med beaktande av disponibel inkomst och boendeutgifter beskrivas.

3. Boverket ska återkommande (vart tredje år med start 2008) kartlägga omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, dvs. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.

4. Boverket ska följa och redovisa utvecklingen av integration i boendet samt boendesegregation i landets olika delar. Boverket ska redovisa hur verket arbetar för att stödja kommunernas arbete med att
- åstadkomma goda bostadsförhållanden och valfrihet i boendet samt motverka diskriminering, segmentering och trångboddhet, och
- öka erfarenhetsutbytet mellan kommunerna.

1.1.2

Verksamhetsområde Utbud av bostäder

Mål

- Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt med förutsägbara villkor för byggande, förvaltning och ägande av bostäder i alla upplåtelseformer. 

- Bostadsmarknaderna bidrar till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet. 

- En väl fungerande konkurrens inom byggsektorn och på bostadsmarknaderna. 

- Långsiktigt hållbara bostäder med hög kvalitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Analys av bostadsmarknader

Mål

Boverket ska tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen, dess myndigheter och aktörerna inom området bostadsmarknad.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden och särskilt redovisa
-bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,
-bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling,
-konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

2. Boverket ska
-stödja länsstyrelserna i deras uppdrag att ta fram regionala analyser av bostadsmarknaderna samt göra en sammanfattning av resultaten i dessa,
-stödja länsstyrelserna i deras arbete med att verka för att kommunerna gör egna lokala bostadsmarknadsanalyser och tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen,
- beskriva konkurrensförhållanden, ägarstruktur och marknadsformer på bostadsmarknaderna, särskilt hyresmarknaderna, på några orter som representerar olika typer av regioner i Sverige.

3. Boverket ska följa de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden. Särskilt bör de förändrade förutsättningarna för dessa företag beaktas med avseende på konkurrens, valfrihet, segregation samt modernisering och underhåll av beståndet. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

4. Boverket ska redovisa och analysera kostnaderna för de olika bostadsstöden. Boverket ska även redovisa uppgifter om hur de bostäder som beviljas någon form av bostadsstöd uppfyller de villkor som ställs på stöden, t.ex. hyresnivåer och lägenhetsstorlekar, men även hur dessa bostäder fördelar sig regionalt. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

5. Boverket ska redovisa nyckeltal för systemen för administration av bostadsstöd samt eventuell förekomst av felaktigheter vid utbetalning. 

1.1.2.2

Verksamhetsgren Samarbete inom EU och internationellt

Mål

Boverket ska:
-Aktivt delta i EU och internationellt samarbete avseende utvecklingen på bostadsmarknaden.
-Tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen och dess myndigheter inom området samarbete inom EU och internationellt.

Återrapporteringskrav

Boverket ska löpande följa och redovisa hur bostadsfrågorna utvecklas inom EU (se separat uppdrag) samt redovisa deltagande i internationellt arbete.

1.1.3

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

 • En stärkt roll för samhällsplaneringen i arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd. 
 • Ett utvecklat regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet samtidigt som rättsäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställts.
 • Förbättrade förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt som en god livsmiljö tryggas.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Fysisk samhällsplanering och plangenomförande

Mål 1

Den fysiska samhällsplaneringen ska användas som ett verktyg för att stödja hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Planläggningen och plangenomförandet ska präglas av effektivitet och rättsäkerhet. Samspelet mellan olika planeringsformer och mellan den kommunala planeringen och det regionala utvecklingsarbetet ska stärkas. 

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa och bedöma
-hur det regionala perspektivet beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,
-hur kommunernas översiktsplanering utvecklas, hålls aktuell, kommer till användning i efterföljande beslut och beaktas i det regionala tillväxtarbetet,
-hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länen och vilket genomslag detta får i kommunernas översiktsplanering, detaljplanering och vid planeringen för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunen, andra kommuners och länens utveckling,
-de viktigaste planeringsfrågorna i länen och hur dessa hanterats enligt plan- och bygglagen (1987:10).

2. Boverket ska redovisa omfattningen av kommunernas planarbete i form av lagakraftvunna detaljplaner under de senaste fem åren. Verket ska även redovisa och bedöma hur kommunernas detaljplaner utvecklas samt kommer till användning och beaktas i efterföljande beslut, framförallt bygglovgivningen.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, senast den 30 november 2008. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverket ska lämna en samlad redovisning och bedömning till Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet senast den 29 februari 2009.

Mål 2

Goda kunskaper om planering och om planinstrumenten ska finnas på såväl central, regional som lokal nivå. Effektiva planeringsmetoder ska finnas tillgängliga, erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen tas tillvara, kommuniceras och spridas till berörda på lokal, regional och central nivå.

Återrapportering

1. Boverket ska redovisa de insatser och aktiviteter som utförts under året i relation till målet. Boverket ska särskilt redovisa sina insatser för att genom handböcker och rådgivning stödja kommunerna i deras fysiska planering.

2. Boverket ska redovisa vilka insatser som verket gjort för att inom ramen för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen skapa bra förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer, miljöbedömningar av planer och program samt av miljökonsekvensbeskrivningar.

3. Boverket ska utreda och redovisa hur rättsverkande planer enligt plan- och bygglagen kan fungera som styrmedel avseende energihushållning och vilka möjligheter kommunerna har att med rättsverkande planer styra mot en ökad energieffektivisering.

4. Boverket ska sammanställa erfarenheter från forskning och praktisk tillämpning gällande frågor om jämställdhet i den fysiska planeringen. 

1.1.3.2

Verksamhetsgren Uppsikt

Mål

Boverkets uppsikt över planväsendet enligt plan- och bygglagen ska bidra till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av lagen i syfte att medverka till en god kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa hur uppsikten över planväsendet bedrivits, hur samverkan med länsstyrelserna har skett samt verkets bedömning av länsstyrelsernas tillsyn över planväsendet.

2. Boverket ska redovisa och bedöma på vilket sätt länsstyrelsernas uppgift att samordna och tillhandahålla underlag om nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen har utvecklats.

3. Boverket ska redovisa och bedöma de eventuella problem och brister i tillämpningen av lagen som framkommit.

4. Boverket ska ge en samlad och aktuell bild av omfattningen och utvecklingen av planarbetet i landet.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, senast den 30 november 2008. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverkets ska lämna en samlad redovisning och bedömning till Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet senast den 29 februari 2009.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Samarbete inom EU och internationellt

Mål

Samarbete inom EU och internationellt ska ge ett ökat genomslag för svenska ståndpunkter och ett ökat utbyte av erfarenheter om planeringsmetoder för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd. Arbetet för en utveckling av det regionala perspektivet ska också stödjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa pågående internationella aktiviteter inom Boverkets verksamhetsområde samhällsplanering och bebyggelseutveckling. Särskild tonvikt bör i redovisningen läggas på de initiativ och lagstiftningsförslag som är under beredning inom Europeiska kommissionen.

2. Boverket ska redovisa erfarenheter och resultat av samarbetet och utvecklingen gällande regionalutvecklingsplanering inom EU. Boverket ska biträda Regeringskansliet såväl vid olika kommittémöten som nationellt, exempelvis i arbetet med programmen för Östersjön och Nordsjön för territoriellt samarbete samt med VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).

3. Boverket ska redovisa insatser för att förmedla kunskaper till berörda lokala, regionala och nationella planeringsaktörer om det s.k. ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Som framgår av uppdrag 14 ska Boverket även sprida erfarenheter om de s.k. Interregprogrammen.

4. Boverket ska följa arbetet inom EU gällande miljöområdet i de delar som kan få betydelse för plan- och bygglagstiftningen.

1.1.4

Verksamhetsområde Byggande och förvaltning

Mål

 • Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
 • Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 
 • En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Hållbart byggande och förvaltning

Mål

Insatser vid byggande och förvaltning ska inriktas på att ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav. Åtgärder inriktade på förvaltningsskedet ska utvecklas. Insatserna ska särskilt inriktas på effektiv energianvändning, god inomhusmiljö och tillgänglighet.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa resultat och erfarenheter från arbetet med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. Boverket ska lämna en redogörelse över det fortsatta arbetet med att ta fram föreskrifter med verifierbara funktionskrav samt redovisa en tidplan för arbetet.

2. Boverket ska redovisa verkets aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om ändrade och nya byggregler.

3. Boverket ska redovisa utfallet av inomhusmiljöaspekter
-genom obligatorisk kontroll av ventilationssystem och radonmätning,
-i upprättade energideklarationer enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. 

4. Boverket ska redovisa resultat och erfarenheter av verkets arbete med att utveckla åtgärder för förvaltningsskedet.

5. Boverket ska redovisa övriga insatser och resultat som gjorts under året för att främja målet enligt verksamhetsgrenen Hållbart byggande och förvaltning.

1.1.4.2

Verksamhetsgren Uppsikt

Mål

Boverkets uppsikt över byggnadsväsendet ska medverka till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och Boverkets föreskrifter i syfte att uppnå en god kvalitet i byggande och förvaltning.

Återrapporteringskrav

Boverket ska analysera och redovisa länsstyrelsernas arbete med tillsyn över hur kommunerna vid tillståndsprövning och vid kontroll och tillsyn, enligt 9 kap. plan- och bygglagen, har uppmärksammat och arbetat för att kraven på energieffektivisering vid byggande ska få genomslag i den byggda miljön. Boverket ska även redovisa eventuella förslag till förändringar av bestämmelser m.m.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, senast den 30 november 2008. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverkets ska lämna en samlad redovisning och bedömning till Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet senast den 29 februari 2009.

1.1.4.3

Verksamhetsgren Marknadskontroll

Mål

En effektiv marknadskontroll som säkerställer att byggprodukter enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. som gjorts tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska redovisa hur verket genomför marknadskontroll inom sina ansvarområden. En beskrivning ska göras av de problem som eventuellt uppkommit i verksamheten. Av redovisningen ska framgå kostnader fördelade på Boverket centralt och i fältorganisationen samt kostnader för provning av produkter.

2. Boverket ska redovisa samarbetet med andra aktörer och
myndigheter inom ansvarsområdet under året, både nationellt och internationellt.

3. Boverket ska översiktligt redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året och vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av felaktigheter.

1.1.4.4

Verksamhetsgren Internationellt samarbete och Europaharmonisering

Mål

Ökat samarbete för att främja Sveriges ståndpunkt i EU-arbetet, Europaharmoniseringen och det internationella arbetet.

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa erfarenheter samt resultat och effekter av det internationella samarbetet och Europaharmoniseringen, särskilt med avseende på
-arbete som kan inriktas på att främja hållbar utveckling, t.ex. god inomhusmiljö och energieffektivisering,
-standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering. En sammanställning över deltagandet i standardiseringsarbetet under året ska redovisas.

1.2

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.2.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål

Boverket ska ha ett system för samordning och uppföljning av sitt miljömålsarbete som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.
Inom ramen för sitt miljömålsansvar ska Boverket utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljömålen.

Återrapportering

Boverket ska redovisa vilka insatser som genomförts inom ramen för verkets miljöansvar. Boverket ska särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete. I redovisningen ska anges med vilka andra myndigheter Boverket samordnar arbetet med miljömålsarbetet och hur samordningen genomförts.

Boverket ska redogöra för behovet av informationsinsatser inom sitt verksamhetsområde och de insatser som verket har genomfört.

Boverket ska i övrigt miljömålsarbete, inom ramen för sitt miljömålsansvar, redovisa till Miljömålsrådet enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet anger.

1.3

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.3.1

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

1.3.1.1

Verksamhetsgren Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål

En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas. Även användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och lokaler samt utvecklingen av mer kostnadseffektiv solvärmeteknik ska främjas. Vidare ska insatser för att uppnå planeringsmålet om vindkraft om en årlig produktionskapacitet på 10 TWh till 2015 främjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet. Boverket ska särskilt redovisa resultat och genomförda informationsinsatser avseende stödet enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme samt om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus, förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler respektive förordningen (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobränsleanordningar i småhus. Resultat, uppföljning och utvärdering av stöden för konvertering från oljeuppvärmningssystem respektive direktverkande elvärme ska redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2006.

2. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som utförts inom ramen för förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Resultat, uppföljning och utvärdering av stödet ska redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2005. Boverket ska vidare redovisa beräknad årlig elproduktion, antal anläggningar och installerad effekt i solcellsystem som beviljats respektive utbetalda stöd samt en översiktlig redovisning av vilka slag av solcellsystem som har installerats.

3. Boverket ska redovisa väsentliga insatser vad gäller genomförandearbetet för tillämpningen av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och övriga delar av EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Boverket ska även redovisa antalet registrerade energideklarationer. Boverket ska fortlöpande hålla regeringen underrättad om genomförandearbetets fortskridande.

4. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som utförts under året för att stödja och underlätta en utbyggnad av vindkraften. Boverket ska särskilt redovisa arbetet med
-att skapa planmässiga förutsättningar för att planeringsmålet om 10 TWh kan uppnås till 2015,
-att bistå Statens energimyndighet i dess arbete med de områden som Energimyndigheten anser vara av riksintresse för vindkraften,
-informationsinsatser för att öka kompetensen hos framförallt länsstyrelser och kommuner avseende planering för etablering av vindkraftverk,
-att vid behov understödja vindkraftssamordnarna i deras arbete,
-vilka väsentliga insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft som genomförts, konstaterade förändringar i kommunala översiktsplaner samt beviljade och utbetalda belopp. Underlag till denna punkt lämnas av länen, i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, senast den 30 november 2008. Boverkets redovisning ska lämnas till Miljödepartementet med kopia till Energimyndigheten.

1.4

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

1.4.1

Verksamhetsområde Kulturverksamhet

1.4.1.1

Verksamhetsgren Icke-statliga kulturlokaler

Mål

Tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler ska främjas.

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa antal ansökningar och antal projekt, uppdelat på olika verksamheter, som beviljats bidrag från anslaget 28:31 Stöd till icke statliga kulturlokaler.

1.5

Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

1.5.1

Verksamhetsområde Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar

1.5.1.1

Verksamhetsgren Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål

De allmänna samlingslokalerna ska kunna tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De ska också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. Vidare ska de tillgodose spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet.

Återrapporteringskrav

Boverket ska återrapportera användningen av medel inom anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket ska
-redovisa fördelningen av investeringsbidrag till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder. Av redovisningen ska för varje åtgärdskategori framgå antalet beviljade bidrag samt totalt bidragsbelopp. Dessutom ska en särskild redovisning ske av det totala bidragsbeloppets fördelning mellan landsbygd, större tätorter och storstadsområden. Om det föreligger större regionala avvikelser i bidragstilldelningen ska detta också redovisas särskilt,
-redovisa fördelningen av verksamhetsutvecklingbidragen. Redovisningen ska innehålla en sammanfattande beskrivning av de projekt som fått bidrag, fördelningen mellan samlingslokalhållande föreningar och riksorganisationer, en sammanställning av de slutredovisningar som inkommit under året samt hur och i vilken omfattning ungdomars tillgång till allmänna samlingslokaler stärkts,
-redovisa dels hur det icke förordningsstyrda bidraget till de samlingslokalhållande föreningarnas riksorganisationer har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört, 
-redovisa om det förekommit att ett och samma projekt har sökt bidrag enligt såväl förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler som förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler, samt hur Boverket i sådana fall hanterar dessa ansökningar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Boverket ska redovisa faktiska utfall under året och utgiftsprognoser för 2008-2011 i Hermes, för samtliga anslag som myndigheten disponerar, vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska även, för anslagspost som enligt regleringsbrevet för 2008 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast

 • den 22 januari,

 • den 10 mars,

 • den 9 maj,

 • den 1 augusti,

 • den 30 oktober.

3

Organisationsstyrning

Boverket ska ge en lägesrapport för verkets pågående större utvecklingsarbeten inom sitt verksamhetsområde. Av rapporten bör framgå beräknad kostnad, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal respektive upphandlas i konkurrens.

Boverket ska redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för varje verksamhetsgren. Uppgifterna ska redovisas för 2008 och av redovisningen ska för varje verksamhetsgren framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång.

När det gäller internationellt arbete ska redovisningen även innehålla
- vilka arbetsgrupper, kommittéer, nätverk, konferenser m.m. som Boverket medverkat i,
- arbetsgruppernas uppgifter och befogenheter,
- de totala kostnaderna för det internationella arbetet med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.

4

Uppdrag

1. Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö

Boverket ska i samråd med Konsumentverket och efter samråd med Fastighetsmäklarnämnden genomföra en förstudie för att upprätta en informationsportal om bostadsfrågor, boenderelaterade byggfrågor och inomhusmiljö samt köp och försäljning av privatbostäder. En samlad portal syftar till att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och tillförlitlig information och på så sätt stärka deras möjligheter att vara kunniga och aktiva på bostadsmarknaden och efterfråga en trygg och säker boendemiljö.
Målet är att portalen ska vara i drift senast den 31 december 2008.

Boverket ska redovisa en förstudie i form av en kartläggning och en genomförandeplan till regeringen (Finansdepartementet och Miljödepartementet) senast den 1 maj 2008. Redovisningen ska innehålla behovet av information och befintligt utbud av information (t.ex. andra konsumentinriktade portaler inom området, bl.a. mittbygge.se). Av redovisningen ska även framgå omfattning, inriktning, förslag på aktörer, huvudman, samarbetsformer och ansvarsfördelning samt tillvägagångssätt och tidsplan för upprättandet av portalen. Redovisningen ska även föreslå hur resursinsatserna ska fördelas för resterande del av 2008 samt 2009-2010 inklusive marknadsföring av portalen och kontinuerlig uppdatering av portalens information. Boverket ska även redovisa hur innehållet på den hemsida som Byggkommittén (Fi 2004:15) inrättade kan tas om hand. Boverket ska hålla hemsidan öppen till dess att innehållet på hemsidan kan tas om hand i annan form eller längst t.o.m. den 31 december 2008. 

2. Följa utvecklingen inom EU när det gäller bostadssektorn

Boverket ska följa och redovisa hur bostadsfrågorna och förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken utvecklas inom EU. Boverket ska särskilt uppmärksamma förslag till nya direktiv eller reviderad tillämpning eller tolkning av befintliga regelverk, men även domar, beslut i statsstödsärenden, nya rättsfall etc. som kan vara av betydelse för den svenska bostadssektorn. Uppdraget ska skriftligen redovisas till regeringen (Finansdepartementet) två gånger om året (senast den 30 juni 2008 respektive senast den 31 december 2008). Vid behov ska dock regeringen uppmärksammas löpande.

3. Återanvändning av installationer finansierade med bostadsanpssningsbidrag

Regleringen av bostadsanpassningsbidrag bör ändras så att det i vissa fall blir möjligt för kommuner att återanvända hissar och större installationer. Boverket ska belysa dessa möjligheter och föreslå de ändringar av bestämmelserna som skulle göra det möjligt att i vissa fall återanvända installationer som finansierats med bostadsanpassningsbidrag. Arbetet ska ske i samverkan med Socialdepartementet och redovisas senast den 1 mars 2009.

4. Regelförenkling

Boverket ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. I sin verksamhet i övrigt ska Boverket verka för att förenkla för företagen. Boverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.
Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Boverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

5. Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning i ett treårsperspektiv

Boverket ska i samverkan med länsstyrelserna genomföra en samordnad satsning på kompetensutveckling för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Satsningen gäller i första hand länsstyrelserna, men även andra statliga myndigheter kan beröras. Boverket, i samverkan med länsstyrelserna, ska redovisa inriktning, handlingsprogram och tidsplan för hur man avser att genomföra satsningen samt hur ansvar och resursinsatser därvid ska fördelas mellan Boverket och länsstyrelserna. Boverket ska redovisa denna del av uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2008. 

Som underlag för det fortsatta arbetet, under 2009 och 2010, med dels att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, dels fortsatt kompetensutveckling, dels introduktion av kommande förändringar i lagstiftningen, ska Boverket, i samverkan med länsstyrelserna, i ett andra steg redovisa förslag på inriktning, handlingsprogram och tidsplan samt ansvarsfördelning och beräknat resursbehov. Redovisningen ska även innehålla förslag på hur kompetenssatsningen kan utvärderas. Boverket ska redovisa denna del av uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2008.

6. Insamling av data för uppsikt och tillsyn

Boverket ska, i samverkan med länsstyrelserna, lämna förslag till hur insamling av data inom ramen för det gemensamma arbetet med uppsikt och tillsyn enligt plan- och bygglagen ska struktureras och rapporteras till regeringen. Förslaget ska redovisa vilken information som ska samlas in för att kunna belysa om tillämpningen av plan- och bygglagen uppfyller lagens bestämmelser och intention samt formerna för hur detta ska organiseras. Förslaget ska även redovisa när de olika momenten ska ske för att rapporteringen till regeringen ska kunna användas i den redovisning till riksdagen som görs genom budgetpropositionen. Boverket ska samråda med Lantmäteriverket när det gäller tillgång till och former för insamling av data. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2008.

7. Förbättrad statlig överblick över tillämpningen av PBL

Som ett led i regeringens pågående arbete med och insatser för att förbättra den statliga överblicken över tillämpningen av plan- och bygglagen i landet ska Boverket, i samverkan med länsstyrelserna, kartlägga hur kommunerna har organiserat och resurssatt sitt arbete med planering och byggande. Kartläggningen ska ge en samlad bild av hur landets kommuner är organiserade på nämnd- och förvaltningsnivå. Boverket ska även redovisa vilka mellankommunala samarbetsformer som har etablerats. Inför kartläggningen ska Boverket samråda med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008.

8. Tillämpningen av de s.k. explotörsparagraferna i plan- och bygglagen

Boverket ska i samverkan med Lantmäteriverket och efter samråd med SKL göra en kartläggning av erfarenheterna av tillämpningen av de s.k. exploatörsparagraferna i plan- och bygglagen, med koppling till detaljplanering och plangenomförande. Syftet med uppdraget är att få underlag för vägledning om hur exploateringsavtal bör behandlas i detaljplaneläggningen och skapa bättre förutsättningar för en harmoniserad tillämpning av bestämmelserna. I uppdraget kan även behovet av förtydliganden i lagstiftningen övervägas. Uppdraget ska redovisas av Boverket till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008.

9. Indikatorer för verksamhetsområdena Samhällsplanering och bebyggelseutveckling samt Byggande och förvaltning

Boverket ska, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla förslag till uppföljningsbara och så långt möjligt heltäckande indikatorer som kan användas för att värdera och beskriva måluppfyllelsen inom verksamhetsområdena Samhällsplanering och bebyggelseutveckling och Byggande och förvaltning samt deras verksamhetsgrenar. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2008.

10. Klimatanpassning

Boverket ska efter samråd med länsstyrelserna, Statens geotekniska institut, SMHI och Statens räddningsverk utveckla metoder för och redovisa exempel på hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar. Boverket bör lägga särskild tyngd vid hur instrumenten i plan- och bygglagen kan användas, t.ex. när det gäller former för mellankommunal och regional samverkan vid planering, översiktsplaneringens betydelse samt detaljplaneläggningen inklusive genomförandefrågorna och bygglovsprövningen, med hänsyn till risken för översvämningar, ras, skred och erosion. Behovet av samordning mellan plan- och bygglagen och annan lagstiftning bör uppmärksammas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 juni 2009. 

Med anledning av de ändringar i plan- och bygglagen som träder i kraft den 1 januari 2008 ska Boverket, som en särskild del av uppdraget, samverka med länsstyrelserna för att ta fram vägledning och stöd för ett tydligare och stärkt hänsynstagande till risken för olyckor, översvämningar och erosion. Boverket ska redovisa denna del av uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008.

11. Bättre inomhusmiljö

Boverket ska redovisa hur ett system för kvalitetssäkring kan utformas som är ett likvärdigt alternativ till den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystem enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Syftet är att ta tillvara alla möjligheter till att få fungerande ventilation i byggnader. Redovisningen bör särskilt belysa dessa möjligheter för ägare och förvaltare av byggnader som är ackrediterade som kontrollorgan och har nödvändig kompetens. Boverket ska redovisa erforderliga förslag till förändring av gällande bestämmelser. Denna redovisning ska, med vunna erfarenheter som grund, även omfatta förslag till förtydligande bestämmelser avseende redovisning av frågor om ventilation och radon i det nationella registret enligt lagen om energideklaration för byggnader. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 maj 2008.

12. Allmännyttan

Boverket ska på anmodan bistå den utredare som fått i uppdrag att se över allmännyttans villkor och förutsättningar.

13. Huvudmannaskap i detaljplaner

Lantmäteriverket ska i samverkan med Boverket utreda huvudmannaskapsfrågor för allmänna platser i detaljplan. En utgångspunkt i arbetet ska vara de slutsatser som framkom i PBL-kommitténs betänkande SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande samt betänkandets remissutfall. I redovisningen ska lämnas förslag på hur plan- och bygglagen kan revideras. Förslagen ska redovisas på ett sådant sätt att det kan utgöra en komplettering till PBL-kommitténs betänkande och remitteras utan bearbetningar. Uppdraget ska redovisas av Lantmäteriverket till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008.

14. Sprida erfarenheter om Interreg

Boverket ska i samverkan med berörda länsstyrelser delta i Verkets för näringslivsutveckling (Nutek) uppdrag att sammanställa och sprida erfarenheter från Sveriges medverkan i territoriellt samarbete om regional utvecklingsplanering, s.k. Interregprogram (gränsregionala, transnationella och interregionala program). I Boverkets uppdrag ingår också att redovisa hur prioriteringar i program och projekt återspeglar de utmaningar och möjligheter den fysiska planeringen och samhällsbyggandet står inför. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 31 december 2008.

15. Strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Boverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Boverket ska med strategin som grund även genomföra gemensamma insatser med andra myndigheter samt vid anmodan bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i dess arbete med analysunderlag. 

16. Strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

Boverket ska bistå Regeringskansliet vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:1

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket195 500
ap.1Förvaltningskostnader (ram)152 000
ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (ram)2 000
ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram)11 500
ap.7Marknadskontroll (ram)10 000
ap.9Rådet för hållbar utveckling (ram)0
ap.10Underlag om byggnaders tekniska status (ram)20 000
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet1 851
ap.2Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 851

Villkor för anslag 31:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Standardiseringsarbete
I anslaget ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket ska använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

2. Informationsportalen
3 000 000 kronor disponeras för uppdraget 1 Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö i 2008 års regleringsbrev. Högst 600 000 kronor får användas till förstudien.

ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn

Anslagsposten disponeras för kompetensutvecklingsprogrammet för bygg- och fastighetssektorn inom ramen för Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007.

ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

Anslagsposten disponeras för Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007 och innebär följande.
-Upprätthålla och ansvara för ett sekreteriat med uppgift att i samråd med Bygga-bo-dialogens styrgrupp samordna, följa, utvärdera och informera om Bygga-bo-dialogens resultat.
-Högst 7 500 000 kronor får disponeras för beslut om stöd till utvärdering av projektresultat samt kunskapsspridning om erfarenheter och tekniska lösningar från i dialogen genomförda projekt, samt i vissa fall för igångsättande av projekt. Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av de till projekten tilldelade 7 500 000 kronor ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 5 000 000 kronor. Boverket får disponera anslagssparande från 2008 för att infria åtaganden om projektstöd för utvärderingar eller igångsättande enligt ovan, gjorda till och med 2008.

ap.7 Marknadskontroll

10 000 000 kronor ska disponeras för genomförande av marknadskontroll av byggprodukter. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas i Boverket för myndighetsuppgifter knutna till marknadskontroll.

ap.9 Rådet för hållbar utveckling

Anslagsposten disponeras för avvecklingskostnader till följd av att Rådet för hållbar utveckling och dess kansli avvecklat sin verksamhet den 31 mars 2007. Avvecklingskostnaderna ska särredovisas.

ap.10 Underlag om byggnaders tekniska status

20 000 000 kronor får disponeras för att ta fram underlag om byggnaders tekniska status och eventuella kopplingar mellan brister i inomhusmiljön och upplevd ohälsa enligt särskilt regeringsuppdrag. Uppföljning av använda medel ska ske enligt delrapporteringar som anges i regeringsuppdraget.

31:4

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 31:4

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 1 500 000 kronor under 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
31:1 Boverket
ap.15 8653 %0
ap.2563 %0
ap.303 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
31:4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1984Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
31:4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.132 00027 0005 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2516 292
2008-02-2516 292
2008-03-2516 292
2008-04-2516 292
2008-05-2516 292
2008-06-2516 292
2008-07-2516 292
2008-08-2516 292
2008-09-2516 292
2008-10-2516 292
2008-11-2516 292
2008-12-2516 288
Summa195 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:1 ap.1Förvaltningskostnader
31:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn
31:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
31:1 ap.7Marknadskontroll
31:1 ap.9Rådet för hållbar utveckling
31:1 ap.10Underlag om byggnaders tekniska status

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Den gamla styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och underteckna årsredovisningen för 2007.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Maria Ulfvarson Östlund
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Lantmäteriverket
Fonden för fukt- och mögelskador
Statens energimyndighet
Verket för näringslivsutveckling
Konsumentverket
Fastighetsmäklarnämnden
Näringsdepartementet
Finansdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Utrikesdepartementet