Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2007-12-13
UD2007/47421/USTYR(delvis)
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteBiblioteksverksamhet
Forskningsverksamhet
Publikationsverksamhet
Policyrelaterade aktiviteter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.1.1.1

Verksamhetsgren Biblioteksverksamhet

Mål

Bevaka och förvärva samt tillgängliggöra litteratur och andra elektroniska och fysiska informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Biblioteket skall tillhandahålla låne-, referens-, och informationsservice, samt vara en aktiv del av det nordiska och internationella kunskapssamhället.

Bevara och systematisera det unika arkivmaterial som samlats inom den svenska delen av projektet "National Liberation in Southern Africa", samt bidra till bevarandet av för befrielsen relevant material från och i södra Afrika.

Återrapportering

Institutet ska redovisa användningen av biblioteket och dess publikationer hos relevanta intressegrupper.

Institutet ska för biblioteks- och dokumentationsverksamheten särskilt redovisa hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via Internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Institutet ska utförligt redovisa omfattningen och hanteringen av dokumentationsprojektet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Forskningsverksamhet

Mål

Bedriva egen forskning och öka tillgången till och spridningen av forskning, främst samhällsvetenskaplig, av relevans för utvecklingen i Afrika. Verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen och sträva efter att öka publicering i ansedda internationella tidskrifter.

Återrapportering

Institutet ska redovisa inriktningen på forskningsverksamheten och hur denna svarar mot målen för verksamheten. Institutet ska även redovisa för genomförda seminarier och konferenser samt hur resultaten gjorts tillgängliga för relevanta intressegrupper.

Institutet ska redovisa forskningsverksamheten på ett sätt som visar andelen deltagande kvinnliga respektive manliga forskare samt deltagarnas fördelning på de olika nordiska länderna och Afrika.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Publikationsverksamhet

Mål

Sprida kvalificerad information om Afrika och afrikanska förhållanden genom att publicera manuskript av hög kvalitet, bl.a. resultaten av institutets egen forskning och manuskript från institutets nordiska och afrikanska nätverk.

Återrapportering

Redovisa spridningen av institutets publicerade skrifter, såväl kommersiell som övrig distribution (inklusive elektronisk sådan), dess omfattning, kostnader och intäkter.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Policyrelaterade aktiviteter

Mål

Bidra till att institutets forskning och kunskap om aktuella afrikanska förhållanden kommer politiker och beslutsfattare i de nordiska länderna till del. Verka för att forsknings- och utredningsarbetet inom institutet blir användbart vid politikutveckling i de nordiska länderna, exempelvis genom kortare uppdrag, policyrapporter och seminarier. Säkerställa att den policyrelaterade verksamheten utgör en del av institutets kärnverksamhet.

Återrapportering

Institutet ska redovisa hur målet för verksamhetsgrenen uppfyllts genom att bl.a. redovisa för genomförda policyrelaterade aktiviteter och särskilt redogöra för aktiviteter såsom seminarier och informationsinsatser med beslutsfattare som målgrupp, kortare policyutredningar och uppdrag för nordiska beslutsfattare eller biståndsorgan. Institutet ska vidare redovisa andra aktuella politiska frågor där institutet har spelat en aktiv roll i att presentera forskning och kunskap om det moderna Afrika eller haft en rådgivande funktion.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Verksamheten ska till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna.

Återrapportering

Institutet ska i sin årsredovisning ge en bred information om institutets samlade verksamhet.

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämna utgiftsprognoser för anslaget för åren 2008 - 2011. Prognoserna ska lämnas senast den 9 maj, 1 augusti och 30 oktober. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet13 500
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)13 500

Villkor för anslag 8:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten. Av dessa medel får högst 1,5 miljoner kronor utnyttjas för att förstärka den policyrelaterade verksamheten. Detta är sista året av en 2-årig verksamhet och ska utvärderas efter 2008.

8:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 448
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)14 448

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
8:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 204
2008-02-251 204
2008-03-251 204
2008-04-251 204
2008-05-251 204
2008-06-251 204
2008-07-251 204
2008-08-251 204
2008-09-251 204
2008-10-251 204
2008-11-251 204
2008-12-251 204
Summa14 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Publikationsverksamhet008000800800
Belopp angivna i tkr

Villkor

Publikationsverksamhet

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonto i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av instiutet.

Nordiska Afrikainstitutet skall inte finansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Rikdsgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med anslagsmedel.

Nordiska Afrikainstutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Marina Berg
Kopia till

Presschefen UD
UD-RS
UD-EKO
UD-PLAN
UD-GS
UD-MU
UD-UP
UD-USTYR
UD-AF
Fi/BA
Näring/Jämställdhetsenheten
Riksdagen-Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen