Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2007-12-13
A2007/6607/A
A2007/6723/ADM
(delvis)
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr 13, bet. 2007/07:AU1, rskr. 2007/08:73) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetUppföljning och utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

Mål

IFAU ska bidra till att politikområdets mål uppfylls genom att främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar effektutvärderingar, processutvärderingar, implementeringsstudier och uppföljningar. Fokus ska i första hand läggas på de samlade effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, de nya initiativ regeringen har tagit inom detta område samt de särskilda uppdrag till myndigheten som regeringen har fattat beslut om.

Återrapportering

1. IFAU ska lämna en samlad bedömning av hur myndighetens insatser har bidragit till att nå målet för politikområdet.

2. IFAU ska kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade uppdrag och projekt med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet.

3. IFAU ska kortfattat redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade egeninitierade projekt. Denna redovisning ska skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 maj och den 31 oktober 2008.

4. IFAU ska kortfattat redovisa arbetsläget för de särskilda uppdrag som regeringen har beslutat. Denna redovisning ska skriftligen lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadedepartementet) senast den 30 maj och den 31 oktober 2008.

5. IFAU ska beskriva hur spridningen av kunskaper, erfarenheter och resultat från myndighetens projekt och uppdrag har genomförts. Redovisningen ska innehålla en målgruppsanalys och en beskrivning av hur de kunskapsförmedlande insatserna är riktade samt hur dessa insatser har utvecklats sedan föregående år.

6. IFAU ska redovisa hur myndighetens resurser har fördelats på regeringsuppdrag, egeninitierade projekt, andra uppdrag och utdelade forskningsbidrag samt hur resurserna har fördelats mellan myndighetens fyra huvuduppgifter. IFAU ska även redovisa i vilken utsträckning de projekt som avrapporteras helt eller delvis har finansierats av IFAU samt fördelningen mellan extern och intern finansiering.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

1. IFAU ska bistå Arbetsförmedlingen med råd om hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan implementeras och statistikföras så att de blir uppföljnings- och/eller utvärderingsbara.

2. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall det inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, mellan olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras och kommenteras, liksom regionala skillnader.

Återrapportering

1. IFAU ska kortfattat beskriva hur myndigheten har arbetat för att nå ovanstående mål.

2. IFAU ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Redovisningen ska ske den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

IFAU ska bistå Arbetsförmedlingen i arbetet med att ta fram relevanta indikatorer som kan beskriva arbetsmarknadens funktionssätt. IFAU ska även till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på de analyser av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som Arbetsförmedlingen ska lämna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj och den 17 november 2008. IFAU:s synpunkter ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 juni och den 1 december 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:8

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering26 278
ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader (ram)20 789
ap.2Finansieringsbidrag (ram)2 743
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)2 746

Villkor för anslag 22:8

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.16243 %0
ap.2823 %0
ap.3823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
ap.25 4002 7002 7002010
ap.35 4002 7002 7002010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period. Inget regeringsbeslut tas om bemyndiganderamens fördelning mellan anslagsposterna 2 och 3.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 150
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 190
2008-02-252 190
2008-03-252 190
2008-04-252 190
2008-05-252 190
2008-06-252 190
2008-07-252 190
2008-08-252 190
2008-09-252 190
2008-10-252 190
2008-11-252 190
2008-12-252 188
Summa26 278
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:8 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering förvaltningskostnader
22:8 ap.2Finansieringsbidrag
22:8 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IFAU undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § och delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Luis Barturén
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmarknadsstyrelsen