Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2007-12-13
UD2007/47062/PLAN (delvis)
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 05, bet. 2007/08:UU1, rskr. 2007/08:64).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 5:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för eget och andras aktörers deltagande och aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008 den 1 augusti och den 30 oktober. Prognosen ska kommenteras. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

UD EC
UD USTYR
UD PLAN
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
SB
Fi/BA
Fi/LS
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret