Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
10

2007-12-19
Jo2007/3544 (delvis)
Jo2007/673
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSäker och bra matSäkra livsmedel
Bra matvanor
Redlig hantering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Säker och bra mat

Mål

Målet är att alla livsmedel ska vara säkra och att konsumenterna ska ha tillräcklig kunskap om mat och matvanors betydelse för att kunna göra medvetna val.

Återrapportering

En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är.

En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige.

En översiktlig bedömning av redligheten i livsmedelshanteringen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Säkra livsmedel

Mål

Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet som är anpassat till små och stora företags olika förutsättningar.

En riskbaserad och effektiv livsmedelskontroll i hela landet.

Återrapportering

En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket.

En redovisning av Livsmedelsverkets stöd till lokala och regionala kontrollmyndigheter samt en redovisning av hur dessa uppfattar Livsmedelsverket.

En redovisning av viktigare insatser inom området kontroll av dricksvatten.

En redovisning av viktigare insatser som Livsmedelsverket gjort för att underlätta förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion.

En bedömning av hur kontrollen i Sverige fungerar samt en bedömning av hur effektiv kontrollen är.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Bra matvanor

Mål

Bra matvanor och god nutritionsstatus i hela befolkningen.

Återrapportering

En redovisning av insatser för att främja bra matvanor.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Redlig hantering

Mål

Ändamålsenlig och korrekt märkning av alla livsmedel så att konsumenten kan göra medvetna val.

Återrapportering

En redovisning av viktigare insatser inom redlighetsområdet. 

En redovisning av genomförda insatser avseende GMO-livsmedel.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska i återrapporteringen under respektive verksamhetsgren, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som Livsmedelsverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Prognoser

Livsmedelsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari
10 mars
9 maj
1 augusti
30 oktober

Krisberedskapsförmåga

Livsmedelsverket ska bidra till att uppfylla målen för politikområdet Samhällets krisberedskap. Livsmedelsverket ska ha en god krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med målen för dessa verksamhetsområden så som de anges i regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten.

Återrapportering

Livsmedelsverket ska verksamhetsområdesvis redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter denna har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 november 2008 med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Livsmedelsverket ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan god förmåga; i huvudsak god förmåga men med vissa brister; viss, men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

4

Uppdrag

Regelförenkling

Livsmedelsverket ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Livsmedelsverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Livsmedelsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Livsmedelsverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader. 

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Livsmedelsverket ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009. i de frågor som ligger inom myndighetens ansvarsområde. Livsmedelsverket ska också genomföra de åtgärder som krävs för att myndigheten ska vara väl förberedd inför ordförandeskapet.

Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket ska bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännade av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket ska bidra till arbetet med att korta handläggningstiderna. 

Global utveckling

Livsmedelsverket ska inom ramen för sin egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Livsmedelsverket ska rapportera till regeringen senast den 1 maj 2009 om hur myndigheten bidragit och och vilka resultat som har uppnåtts.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:10

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket181 551
ap.1Livsmedelsverket (ram)181 551

Villkor för anslag 43:10

ap.1 Livsmedelsverket

I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket ska använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar , för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

Av anslaget ska 9 000 000 kronor användas för insatser att förbättra de mindre slakteriernas förutsättningar. Takbelopp ska tillfälligt införas för köttkontrollavgiften per slaktat djur. I detta takbelopp ska ingå kostnaderna för besiktningsveterinärernas resor till de slakterier som inte har fast stationerad besiktningspersonal.

Livsmedelsverket ska betala totalt 75 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
43:10 Livsmedelsverket
ap.15 4473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2515 129
2008-02-2515 129
2008-03-2515 129
2008-04-2515 129
2008-05-2515 129
2008-06-2515 129
2008-07-2515 129
2008-08-2515 129
2008-09-2515 129
2008-10-2515 129
2008-11-2515 129
2008-12-2515 132
Summa181 551
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:10 ap.1Livsmedelsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Vegetabiliekontroll2 8062 8099 0007 7241 2766 891
Animaliekontroll376659 9009 676224665
Gränskontroll1 5618775 5006 535-1 0351 403
Dioxinkontroll1 6921781 1959612342 104
Myndighetsärenden478-114250480-230134
Köttkontroll9 693-9 930138 778141 153-2 375-2 612
Kontroll av livsmedelsanläggningar0-1 46610 45810 777-319-1 785
Summa16 606-7 581175 081177 306-2 2256 800
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 030664 9276 189-1 262-166
Tjänsteexport
Tjänsteexport18-533 2233 1556833
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191). 

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Anders Wannberg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU
Kemikalieinspektionen
Verket för näringslivsutveckling
Krisberedskapsmyndigheten