Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:32

2007-12-19
U2007/6146/F
U2007/7921/SAM/F (slutligt)
Vetenskapsrådet
Regeringsgatan 56
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation
Forskningens infrastrukturUniversitetsdatanät
Forskningsanläggningar och utrustning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering ska vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Rådet ska redogöra för vilka avvägningar och bedömningar som gjorts vid fördelning av resurser mellan olika insatsformer och ämnesråd.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Vetenskapsrådet ska stödja den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv,

- behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden och hur rådet har arbetat för att uppnå detta, och

- hur utförda utvärderingar påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Vetenskapsrådet ska vidare redovisa hur rådet arbetar med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor.

Redovisningen ska omfatta riktlinjer och strategiska ställningstaganden för rådets, ämnesrådens och kommittéernas verksamhet.

Vidare ska särskilt redovisas hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka gemensamma initiativ som rådet i samråd med andra forskningsfinansiärer har identifierat och finansierat. Vetenskapsrådet ska redovisa hur och i vilken omfattning samordning och samarbete har skett.

Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer ska det framgå i vilka former som samverkan har bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Vetenskapsrådet ska vidare redovisa vilka identifierade och gemensamma initiativ som tagits tillsammans med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällbyggande (Formas) samt Verket för innovationssystem (Vinnova). Rådet ska dessutom redovisa om och i vilken form samverkan med dessa aktörer skett vad gäller starka forskningsmiljöer, samt insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80).

Mål 2

Vetenskapsrådet ska stödja angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling motiverar detta.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- gränssnitt inom och mellan ämnesområden som rådet bedömt vara aktuella och givit stöd till, och omfattningen av stödet.

Mål 3

Nydisputerade forskare ska ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär,

- hur de särskilt avsatta medlen för meriteringsanställningar och individuella bidrag till framstående yngre forskare utnyttjats, samt

- åldersfördelad statistik avseende forskningsansökningar, andel beviljade ansökningar och Vetenskapsrådets fördelning av forskningsstödet, fördelningen till respektive vetenskapsområde, Utbildningsvetenskapliga kommitténs fördelning och i tillämpliga delar fördelningen för annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådet.

Mål 4

Vetenskapsrådet ska i sin verksamhet generellt arbeta för jämställdhet mellan könen. Könsfördelningen inom den egna berednings-organisationen ska vara jämn. Vetenskapsrådet ska verka för att diskriminering på grund av kön inte förekommer när beslut fattas om fördelning av medel.

Vetenskapsrådet ska ha underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning el. dyl. har haft betydelse för bedömning av ansökningar om forskning och forskaranställningar.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per ämnesråd och kommitté,

- könsuppdelad statistik för olika vetenskapsområden och för annan forskning som finansieras genom beslut av Vetenskapsrådet avseende antal beviljade bidrag i relation till antalet inkomna forskningsansökningar och antalet inkomna forskningsansökningar i relation till antal forskare vid lärosätena,

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet,

- i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden i exempelvis medicinsk forskning, samt

- hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats.

Mål 5

Svenska forskare ska ha ett högt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Vidare ska Sverige ha betydande resurser av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling och myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd.

Vidare ska rådet redovisa och kommentera de insatser som vidtagits inom ramen för det europeiska forskningsrådet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål

Analyser och utvärderingar av hög kvalitet ska vara ett underlag för Vetenskapsrådets strategier och bedömningar i frågor som rör svensk forskning, forskningspolitik samt utveckling av rådets egna verksamhet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Utförare och användare av forskning samt en intresserad allmänhet ska genom Vetenskapsrådet ha god tillgång till information om forskning och forskningsresultat.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- vilka informationskanaler som använts för att sprida information om forskning samt omfattning, inriktning och kostnader för respektive informationskanal samt en analys av vilka målgrupper som nåtts av respektive informationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser.

1.1.2

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Universitetsdatanät

Mål

Svenska universitet och högskolor ska genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommunikation av hög kapacitet och tjänster inom datakommunikation.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Vidare ska Vetenskapsrådet redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen ska relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Forskningsanläggningar och utrustning

Mål

Forskare vid universitet och högskolor ska ha tillgång till forskningsanläggningar och utrustning av hög kvalitet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Dessutom ska rådet särskilt redovisa följande:

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden samt mellan nationella och internationella anläggningar,

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella forskningsanläggningar i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid anläggningarna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna,

- hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning, samt

- behovet av infrastruktur inom de närmaste åren och i vilken grad detta behov hittills tillgodosetts.

Vetenskapsrådet ska översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut i syfte att tillhandahålla neutronstrålning för forskning och för kärnteknisk forskning.

Vetenskapsrådet ska även redovisa användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Vetenskapsrådet ska redovisa följande uppgifter:
- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag,
- genomsnittlig bidragsstorlek,
- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare av forskningsstöd även året innan, samt
- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per vetenskapsområde och för relevanta ämnesområden inom respektive vetenskapsområde samt i tillämpliga delar avseende övrig forskning. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

Vetenskapsrådet ska särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén. Vidare ska rådet särskilt återrapportera sina insatser vad gäller forskning inom folkbildningsområdet.

Vetenskapsrådet ska redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena vård- och omsorgsforskning samt inom kultur och hälsa.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats och alla forskningsprojekt som genomförts vid årets polarforskningsexpeditioner.

Vetenskapsrådet ska svara för bevakning av försöksdjursvetenskap och för fortsatt utveckling av området, inklusive alternativa metoder till djurförsök.

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

Vetenskapsrådet ska redovisa hur medlen inom ramen för det mångvetenskapliga demokratiforskningsprogrammet använts för att stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell plattform för doktorander och forskare.

Vetenskapsrådet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.


Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

Vetenskapsrådet ska vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för det vetenskapliga området. Vetenskapsrådet ska i samråd med berörda aktörer säkerställa svenskt engagemang i Unescos olika vetenskapsprogram samt analysera resultat från programkommittéerna. Dessutom ska Vetenskapsrådet bistå programkommittéerna med visst administrativt stöd. Vetenskapsrådet ska rapportera om arbetet till Svenska Unescorådet senast den 1 december 2008.

Vetenskapsrådet ska ansvara för det femåriga program, som startade 2006, om strategisk grundforskning i demokrati och offentlig förvaltning, omfattande 10 miljoner kronor per år. Programmet ska rapporteras vartannat år i samband med årsredovisningen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Rapporten ska innehålla en redovisning om programmets utveckling och resultatspridning och lämnas i samband med årsredovisningen för 2009.

Vetenskapsrådet ska bistå Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i internationellt samarbete, bl.a genom deltagande i EU:s kommittéarbete. Rådet ska vidare bistå Regeringskansliet i förberedelser inför det svenska ordförandeskapet inom EU.

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Verket för innovationssystem (Vinnova) och övriga berörda råd och myndigheter genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU. En delrapport ska lämnas av Vinnova senast den 22 februari 2008. Uppdraget ska slutredovisas av Vinnova senast den 22 september 2008.

Vetenskapsrådet ska översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning och redovisa de initiativ som har tagits för att samla polarforskningsinsatserna inom ramen för det internationella polaråret (IPY). En slutrapportering av insatserna ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 1 juni 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet3 592 881
ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)257 752
ap.2Medicinvetenskaplig forskning (ram)804 142
ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)969 188
ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)145 235
ap.5Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)1 416 564

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten ska fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

4. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare.

ap.2 Medicinvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten får finansiera utgifter för en anställning som gästprofessor benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning

1. Medlen från anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén med beaktande av Vetenskapsrådets beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som beviljats avseende sådan forskning. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning, om den kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare ska medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskning i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor ska samverka.

3. Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.5 Övrig forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Medlen från anslagsposten fördelas med beaktande av myndighetens beslut i principiella och strategiska frågor. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2.Anslaget ska, förutom olika former av stöd till forskning, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

4. Anslagsposten ska finansiera Sveriges medlemskap i Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

5. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

6. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

7. Av anslagsposten ska 39 000 000 kronor användas för tillhandahållande av neutronstrålning för forskning och till kärnteknisk forskning.

8. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till
- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
- den internationella organisationen för cancerforskning under WHO(IARC), samt
- för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i dessa organisationer.

9. Medel som beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår.

Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt betala räntekostnaden för lånefinansierad  utrustning.

10. Från anslagsposten ska medel avsättas för en nationell funktion för forskningsbaserat datamaterial inom humaniora och samhällsvetenskap. Medlen från anslagsposten ska även finansiera uppbyggnad och drift av longitudinella databaser.

11. Minst 22 miljoner kronor av anslagsposten ska användas för att finansiera genusforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera arbetet med Unescos vetenskapliga program.

13. Från anslagsposten ska 20 miljoner kronor användas till sekreteriatet för planering av European Spallation Source (ESS)vid Lunds universitet.

26:2

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet109 885
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)109 885

26:7

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet40 408
ap.1Sunet (ram)40 408

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.112 8883 %0
ap.240 2073 %0
ap.348 4593 %0
ap.47 2623 %0
ap.570 8283 %0
26:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.13 2973 %0
26:7 Sunet
ap.12 0203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.1482 200244 350237 8502013
ap.21 546 000814 976731 0242013
ap.32 049 400997 0001 052 4002013
ap.4282 400139 680142 7202013
ap.52 590 0001 271 9941 318 0062013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under kolumnerna "Infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Vetenskapsrådet bemyndigas att under 2008 fatta beslut, som inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter om högst 3 468 000 000 kronor under 2009, högst 2 150 000 000 kronor under 2010, högst 1 057 000 000 kronor under 2011, högst 258 000 000 kronor under 2012 och högst   17 000 000 kronor under 2013. Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 26:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna under anslaget.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)220 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2512 524
2008-02-2512 524
2008-03-2512 524
2008-04-2512 524
2008-05-2512 524
2008-06-2512 524
2008-07-2512 524
2008-08-2512 524
2008-09-2512 524
2008-10-2512 524
2008-11-2512 524
2008-12-2512 529
Summa150 293
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:2 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
26:7 ap.1Sunet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004
SUNET3 880500146 120148 000-1 8802 500
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet ska ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna ska motsvara de kostnader avseende budgetåret 2008 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:7 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad ska fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning ska baseras på uppgifter avseende budgetåret 2007.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna ska kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 26:7 Sunet.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem