Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 36

2007-12-19
N2007/10024/E
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/9916/SAM (delvis)
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 KRISTINEHAMN
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98, prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:50).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynElsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet
Samhällets krisberedskapKrisledningsförmågaKrisledningsförmåga
Operativ förmågaOperativ förmåga
Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningarFörmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

Mål

Elsäkerhetsverkets mål inom verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet är

· att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

· att svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

I anslutning till insatserna ska verket följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens arbete med EU-frågor ingår även avtal med tredje land som EU ingått, t.ex. s.k. MRA-avtal.

I verksamheten ingår informationsinsatser och upplysningsarbete i elsäkerhetsfrågor både till en bredare allmänhet och till fackmän. Elsäkerhetsverket ska hålla en hög servicenivå och därvid utnyttja den nya informationstekniken för att öka tillgängligheten till myndighetens verksamhet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket ska lämna en sammanfattande redovisning av tillståndet och utvecklingen inom elsäkerhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en bedömning av effekterna av de statliga insatserna inom området.

Mål föreskriftsarbete

Målet för föreskriftsarbetet är att utarbeta föreskrifter som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö ska upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket ska redovisa insatser och kostnader rörande genomförande av EU:s regelverk och övriga föreskriftsprojekt. Resultatredovisningen i årsredovisningen ska utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål standardiseringsarbete

Målet för standardiseringsarbetet är att bidra till utformningen av sådana standarder som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö ska upprätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Redovisningen ska innefatta Elsäkerhetsverkets insatser och kostnader rörande bevakning och deltagande i sådana standardiseringsgrupper vars arbete är av stor betydelse för elsäkerhetsnivån och för en god elektromagnetisk kompatibilitet. Resultatredovisningen i årsredovisningen ska utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål tillsyn av elanläggningar

Målet för tillsynen på elanläggningsområdet är att föreskrifter om utförande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket ska redovisa insatser, resultat och kostnader för fälttillsynen samt andra ärenden med anknytning till verkets föreskrifter. Resultatredovisningen i årsredovisningen ska utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Mål tillsyn av elmateriel

Målet för tillsynen på elmaterielområdet är att föreskrifter om kontrollordning samt om utförande, handhavande och skötsel av elmateriel följs, samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet. Marknadskontrollen ska bidra till att säkerställa att tillverkare och importörer marknadsför säker elmateriel samt, i de fall ej säker elmateriel kommer ut på marknaden, åtgärder vidtas för att begränsa riskerna.

Återrapportering

Redovisningen ska innefatta verkets insatser, resultat och kostnader vad beträffar marknadskontrollen. Resultatredovisningen i årsredovisningen ska utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

1.2

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och ej i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

1.2.1

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Mål

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisledningsförmåga

1.2.2

Verksamhetsområde Operativ förmåga

Mål

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Operativ förmåga

1.2.3

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Mål

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

1.2.3.1

Verksamhetsgren Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Mål för Elsäkerhetsverket inom verksamhetsgrenarna är att under svåra påfrestningar på samhället i fred

- tillämpa regelverket inom elsäkerhetsområdet på ett sådant sätt att nödvändiga reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar kan genomföras utan dröjsmål och med betryggande säkerhet och

- utöva tillsyn över genomförda reperationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar och bevaka att sådana åtgärder inte kvarstår längre än nödvändigt.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverket ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för 2008 års avgiftsbelagda verksamhet samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Utgiftsprognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

- 22 januari 2008

- 10 mars 2008

- 9 maj 2008

- 1 augusti 2008

- 30 oktober 2008

Verksamhetens indelning

Elsäkerhetsverkets verksamhet ska redovisas enligt följande indelning

Verksamhetsgren Elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet

- föreskriftsarbete

- standardiseringsarbete

- tillsyn av elanläggningar

- tillsyn av elmateriel

Verksamhetsgrenarna Krisledningsförmåga, Operativ förmåga och Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Omlokalisering

Elsäkerhetsverket ska särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Merkostnaderna bör redovisas uppdelat på följande delar: lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Redovisning ska ske i årsredovisningen. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2009.

3

Organisationsstyrning

Elsäkerhetsverket ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

4

Uppdrag

Elsäkerhetsavgifter

Elsäkerhetsverket ska i årsredovisningen redovisa och kommentera intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning att föreslå förändringar i avgiftsnivån.

Regelförenkling

Elsäkerhetsverket ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Elsäkerhetsverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008. 

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Elsäkerhetsverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

38:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket42 585
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)42 585

Villkor för anslag 38:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska betala totalt 50 000  kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten. 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:1 Elsäkerhetsverket
ap.12 000Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 549
2008-02-253 549
2008-03-253 549
2008-04-253 549
2008-05-253 549
2008-06-253 549
2008-07-253 549
2008-08-253 549
2008-09-253 549
2008-10-253 549
2008-11-253 549
2008-12-253 546
Summa42 585
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:1 ap.1Elsäkerhetsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Publikationsförsäljning001 8001 300500500
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520034 600034 60034 600
Behörighetsavgift2552002 30002 3002 300
Nätövervakningsavgift25520019 650019 65019 650
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552008000800800
Summa00307 3500307 350307 350
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elberedskapsavgift

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter som tillförs inkomsttitel. Elsäkerhetsavgiftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elberedskapsavgifter, behörighetsavgifter och avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter. Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestämmelse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 1 800 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras2 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser bidrag om 2 000 000 kronor för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Torgny Edvardsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/SAM
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet