Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I16

2007-12-19
N2007/10145/ENT
N2007/10295/SAM (delvis)
N2007/9661/ENT m.fl.
Se bilaga 1
Verket för näringslivsutveckling
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 33:1, 33:2 och 33:6 (2006) inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 33:2 Landsbygdslån inom utgiftsområde 19 Regional utveckling för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99).

Mål m.m. för Verket för näringslivsutveckling (Nutek) samt länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting (fortsättningsvis även benämnda självstyrelseorgan) samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens län framgår av särskilt regeringsbeslut den 19 december 2007.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling719 800
ap.22Nutek (ram)719 800
ap.22.1Nutek (ram)344 500
ap.22.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)40 185
ap.22.3Samverkansorgan i Gotlands län (ram)23 370
ap.22.4Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)17 005
ap.22.5Västra götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)66 120
ap.22.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)5 940
ap.22.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)12 300
ap.22.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)22 980
ap.22.9Samverkansorgan i Hallands län (ram)5 340
ap.22.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.22.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)9 360
ap.22.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)13 980
ap.22.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)25 020
ap.22.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)37 300
ap.22.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)26 790
ap.22.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)8 650
ap.22.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)15 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län3 960
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)3 960
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län6 240
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)6 240
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län8 200
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)8 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län9 320
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)9 320
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län8 650
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)8 650
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län15 320
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)15 320
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län3 560
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)3 560
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län37 300
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)37 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län62 510
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)62 510
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län121 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)121 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län111 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)111 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av regeringen37 237
ap.26Till regeringens disposition (ram)37 237
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 33:1

ap.21 Länsstyrelsen i Norrbottens län

ANSLAGSPOSTERNA 1-21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 22:2-22:17


Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Nutek (anslagsposterna 22:2-22:5) för de nedan angivna ändamålen 1-7 och av Nutek (anslagsposterna 22:6-22:17) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Regional projektverksamhet

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärden tekniskt stöd i Europeiska kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIA Nord.

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagspost 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 7, 8 och 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 2, 3, 12, 22.6 och 22.9: 300 000 kr
Anslagsposterna 1, 4, 6, 22.11 och 22.16: 500 000 kr
Anslagsposterna 5, 22.4 och 22.7: 600 000 kr
Anslagsposterna 9, 14, 22.8, 22.12, 22.13, 22.15 och 22.17: 700 000 kr
Anslagsposterna 16 och 22.3 och 22.10: 900 000 kr
Anslagsposterna 15 och 22.2: 1 000 000 kr
Anslagsposterna 13 och 22.14: 1 100 000 kr
Anslagspost 17: 1 300 000 kr
Anslagspost 22.5: 2 100 000 kr
Anslagsposterna 18, 19, 20 och 21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2008 för utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Anslagsposterna 22:2-22:17

Medlen disponeras av Nutek för:

Utbetalningar till följd av beslut av självstyrelseorganen och samverkansorganen.

Nutek ska betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen och samverkansorganen enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning ska göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelade belopp. Utbetalning ska ske via Nuteks datasystem STINS/NYPS.

ap.22.1 Nutek

ANSLAGSPOST 22:1

Beslut beträffande de nedan angivna ändamålen 3, 4 (vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor) och 5 ska fattas mot tilldelat anslag.

Nutek ska vid prioritering mellan ändamålen säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Nutek är ensam beslutsfattare.

Medlen disponeras av Nutek för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Nutek

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska självstyrelseorganet eller samverkansorganet (Kalmar och Gotlands län) i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Nutek för prövning.

Om Nutek beviljar bidraget ska utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet (Kalmar och Gotlands län) inte tillstyrker ansökan ska Nutek avslå denna.

Nutek ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

4. Central projektverksamhet

Den centrala projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m.

Nutek ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärden tekniskt stöd i Europeiska kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIB Östersjön, Nordsjön och Norra Periferin samt Interreg IIIC Norra Zonen, Interact och Urbact avseende programperioden 2000-2006.

Nutek ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007-2013 inom ramen för programmen för territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, ENPI Kolarctic, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet i Öresund-Kattegatt-Skagerack. Nutek ska vidare svara för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB.

Nutek ska reservera medel till insatser i enlighet med regeringsbeslut den 28 oktober 2004 om uppdrag till Verket för innovationssystem att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik.

Lokala och regionala resurscentra för kvinnor

Syftet med bidraget till verksamheten vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor är att bidra till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom regionala utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram. Verksamheten ska bidra till en hållbar tillväxt och stärka kvinnors företagande.

Nutek får använda maximalt 18 000 000 kronor till basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscenter.

Nutek ska dessutom avsätta lägst 18 000 000 kronor för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor.

Medel ska främst avsättas till större regionala tillväxtprojekt. Projekten ska i stor utsträckning bedrivas som samverkansprojekt med andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

Vid beviljande av projektmedel ska samråd ske med länsstyrelsernas särskilda sakkunniga för jämställdhet och med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Av bidraget ska tillräckliga medel avsättas för att genomföra en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens utveckling och nya inriktning samt för följeforskning.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Nutek får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Nutek får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för kostnader i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av ett nytt system för projekt- och stödärendehantering (NYPS).

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Nutek lämna ersättning upp till maximalt 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 4 000 000 kronor årligen avseende Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive lån från Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Nutek.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser, m.m.

ap.26 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen dels för eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Nutek, dels för viss central utvecklingsverksamhet, m.m.

33:2

Landsbygdslån (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling750
ap.1Landsbygdslån (ram)750

Villkor för anslag 33:2

ap.1 Landsbygdslån

Anslaget används för landsbygdslån som beviljats av länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län.

Anslaget ska användas för utbetalning av landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, enligt förordningarnas lydelse före den 1 juli 2005.

Räntor på landsbygdslånen ska tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån. Återbetalningar av landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Budgetår 2006

33:6

Insatser med anledning av försvarsomställningen (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Insatser med anledning av försvarsomställningen (ram)0

Villkor för anslag 33:6

ap.1 Insatser med anledning av försvarsomställningen

Anslaget ska användas för delfinansiering av kostnader för omlokalisering av statliga arbetstillfällen i de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av försvarsomställningen, dvs. Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
33:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.18303 %0
ap.23963 %0
ap.36243 %0
ap.48203 %0
ap.59323 %0
ap.68653 %0
ap.72123 %0
ap.81233 %0
ap.91 5323 %0
ap.10903 %0
ap.113563 %0
ap.123483 %0
ap.133 7303 %0
ap.141 6683 %0
ap.153 2903 %0
ap.163 0643 %0
ap.176 2513 %0
ap.1811 5503 %0
ap.1912 1003 %0
ap.2011 1503 %0
ap.2113 9003 %0
ap.22.134 4503 %0
ap.22.24 0193 %0
ap.22.32 3373 %0
ap.22.41 7003 %0
ap.22.56 6123 %0
ap.22.65343 %0
ap.22.71 2303 %0
ap.22.82 2983 %0
ap.22.95943 %0
ap.22.104 5963 %0
ap.22.119363 %0
ap.22.121 3983 %0
ap.22.132 5023 %0
ap.22.143 7303 %0
ap.22.152 6793 %0
ap.22.168653 %0
ap.22.171 500Inget0
ap.23503 %0
ap.263 7243 %0
33:2 Landsbygdslån
ap.1223 %0
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.22.1710 000195 00002016
ap.22.251 000002016
ap.22.336 000002016
ap.22.422 000002016
ap.22.594 000002016
ap.22.69 000002016
ap.22.715 000002016
ap.22.829 000002016
ap.22.96 500002016
ap.22.1070 000002016
ap.22.1113 000002016
ap.22.1218 000002016
ap.22.1328 000002016
ap.22.1456 000002016
ap.22.1545 000002016
ap.22.1613 000002016
ap.22.1722 000002016
ap.112 0001 00002016
ap.27 0005 0001 4222016
ap.310 0003 20002016
ap.412 00010 24102016
ap.515 0008 01602016
ap.615 00010 98102016
ap.74 0001 70002016
ap.82 5001 0001 0002016
ap.919 00015 3203 6802016
ap.102 0001 0001 0002016
ap.115 0001 41402016
ap.127 0004 2001 9192016
ap.1363 00035 00028 0002016
ap.1428 00019 2501 9232016
ap.1558 00037 90020 1002016
ap.1670 00038 00026 3152016
ap.17106 00040 3488 0002016
ap.18200 000120 18554 3892016
ap.19205 000135 00015 8862016
ap.20215 000140 0002 7442016
ap.21324 000139 000123 4542016
ap.2683 00015 0009 7802016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2008 göra ekonomiska åtaganden som innebär behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor under perioden 2009-2016. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan. Angivna belopp för infriade förpliktelser är inte styrande.

Tilldelat anslag för 2008 ska finansiera åtaganden som gjorts med stöd av tilldelat bemyndigande och som ska utbetalas under 2008. Anslaget ska också finansiera utbetalningar under 2008 till följd av beslut som fattas samma år.

AnslagspostMaximala utbetalningar 2009Maximala utbetalningar 2010
18 3008 300
22 9701 980
34 6803 120
46 1506 150
56 9906 990
67 7855 190
72 1152 115
81 2301 230
911 49011 490
10895895
112 6701 780
123 4803 480
1329 84029 840
1416 68016 680
1532 90032 900
1630 64030 640
1744 65035 720
18115 500115 500
19121 000121 000
2093 50083 500
21139 000139 000
22.1320 000320 000
22.240 18540 185
22.323 37023 370
22.417 00517 005
22.566 12066 120
22.66 9307 920
22.714 35014 350
22.826 81026 810
22.96 2307 120
22.1045 96045 960
22.1110 92012 480
22.1216 31016 310
22.1325 02025 020
22.1444 76044 760
22.1544 65053 580
22.169 51512 110
22.1733 00043 000
2661 73761 737

Villkor 2009-2010

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2009 och 2010 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2009 och 2010 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg. omr. 19), dvs. 1 495 837 000 kronor.

Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Ersättning som tillfaller staten på grund av beviljade lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och förordningen (1995:1254) om statligt stöd till tekniskt forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet ska redovisas mot anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs skall redovisas mot anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Nuteks datasystem STINS/NYPS, avseende ändamålen 1-7 under anslagsposterna 1-21 och 22 (anslagsposterna 22:2-22:17) samt ändamålen 1 och 4 under anslagspost 22:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Nutek, länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet/GU
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/S7
Utbildningsdepartementet/SV
Jordbruksdepartementet/KO
Miljödepartementet/A
Kulturdepartementet/KR
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Glesbygdsverket
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Länsstyrelserna
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorgan i Uppsala län
Samverkansorgan i Södermanlands län
Samverkansorgan i Östergötlands län
Samverkansorgan i Jönköpings län
Samverkansorgan i Kronobergs län
Samverkansorgan i Kalmar län
Samverkansorgan i Gotlands län
Samverkansorgan i Blekinge län
Samverkansorgan i Hallands län
Samverkansorgan i Värmlands län
Samverkansorgan i Örebro län
Samverkansorgan i Dalarnas län
Samverkansorgan i Gävleborgs län
Samverkansorgan i Västerbottens län
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/TR

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I16, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

N2007/10145/ENT
N2007/10295/SAM (delvis)
N2007/9661/ENT
N2007/9389/ENT
N2007/8970/ENT
N2007/8791/ENT
N2007/5790/ENT