Finansdepartementet


Regeringsbeslut
23

2007-12-19
Fi2007/1295(delvis)
Fi2007/9233(delvis)
Kronofogdemyndigheten
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 03, bet. 2007/08:SkU1, rskr. 2007/08:34).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionExekutionVerkställighet och indrivning
Summarisk process
Skuldsanering
Konkurstillsyn

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

1.1.1

Verksamhetsområde Exekution

Mål

Att upprätthålla en god betalningsmoral i samhället, motverka företeelser som kan leda till överskuldsättning samt underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. Medborgare och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Verkställighet och indrivning

Mål

Att i första hand bidra till att borgenären får betalt för sin fordran. Om inte full betalning är möjlig ska en tillförlitlig utredning levereras till borgenären. Gärldenärens rätt ska bevakas under handläggningen.

Återrapportering

En redovisning av i vilken utsträckning som borgenären erhållit betalning för sin fordran. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter ska ingå i beskrivningen. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Summarisk process

Mål

Utslag och beslut ska meddelas snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. 

Återrapportering

En redovisning av i vilken utsträckning utslag och beslut meddelats snabbt, rättssäkert och kostnadseffektivt. En bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet ska också redovisas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Skuldsanering

Mål

Att genom ett snabbt och begripligt förfarande som leder till ett hållbart beslut ge överskuldsatta förutsättningar för ekonomisk rehabilitering samtidigt som borgenärer får största möjliga betalning.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att göra förfarandet snabbt och begripligt och i vilken utsträckning besluten blivit hållbara. Återrapporteringen ska också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen över konkurserna ska ske på ett sådant sätt att kostnaderna i konkurserna begränsas. Tillsynen över konkurser ska även motverka oseriös verksamhet och illojal konkurrens.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att begränsa kostnaderna i konkurserna samt en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Återrapporteringen ska också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att motverka oseriös verksamhet och illojal konkurrens.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Kronofogdemyndigheten ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Kronofogdemyndighetens verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Kronofogdemyndigheten ska i bilaga till årsredovisningen redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndigheternas underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

En redovisning av spridningen mellan och inom de organisatoriska enheterna för sådana mått och indikatorer där det rör sig om omotiverade skillnader. Myndigheten ska i dessa fall redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Kronofogdemyndighetens område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

De insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområden ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Internationellt samarbete

Kronofogdemyndigheten ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende verkställighet och indrivningsverksamheten.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. En redogörelse för hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

Organiserad brottslighet

Kronofogdemyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den organiserade brottsligheten.

3

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Kronofogdemyndighetens arbete med kompetensförsörjning ska omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Effekter av pensionsavgångar och förändringar till följd av en ökad automatiseringsgrad ska analyseras och beskrivas.

Arbetsmiljö

Kronofogdemyndigheten ska kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och bättre hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. En redovisning ska ske av vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer. Avseende sjukfrånvaron ska en redovisning ske av hur arbetet påverkat eventuella regionala skillnader.

4

Uppdrag

Avhysningar

Kronofogdemyndigheten får i uppdrag att utveckla statistik om avhysningar. Av statistiken ska framgå hur många ansökningar som gjorts samt antalet faktiskt verkställda avhysningar per kommun. Hushållens sammansättning, inklusive barn i hushållet, ska framgå av statistiken. I sammanhanget bör man överväga om denna statistik ska ingå i Sveriges officiella statistik. Kronofogdemyndigheten får för uppdraget rekvirera högst 450 000 kronor från Socialstyrelsen. Kostnaderna ska belasta anslag 18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa. Uppdraget ska redovisas senast vid utgången av år 2008.

Regelförenkling

Kronofogdemyndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska avrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Överskuldsättning hos unga personer

Kronofogdemyndigheten ska i samråd med Konsumentverket identifiera risker för och orsaker till överskuldsättning hos ungdomar (18—24 år). I uppdraget ingår att lämna förslag till åtgärder, inklusive behov av förändrad lagstiftning, för att förhindra att ungdomar hamnar i överskuldsättning. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 15 april 2008.

Elektronisk kommunikation vid konkurshantering

Kronofogdemyndigheten ska i samråd med Domstolsverket, Bolagsverket och de andra aktörerna i konkurshanteringsprocessen genomföra en förstudie för att förenkla den administrativa hanteringen av dokument och utbyte av information. Syftet är att hanteringen ska kunna ske elektroniskt och därigenom avsevärt minska pappershanteringen och dubbelinmatningen. I uppdraget ingår att ta fram en gemensam processbeskrivning och informationsstruktur samt identifiera eventuella behov av författningsändringar. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 31 januari 2009.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska utförligt kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna ska lämnas senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 598 472
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 598 472

Villkor för anslag 3:2

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

  1. Till anslaget ska föras den ersättning som Kronofogdemyndigheten får för hantering av pensioner. Ersättningen har beräknats till 15 807 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
3:2 Kronofogdemyndigheten
ap.248 62248 3020
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:2 Kronofogdemyndigheten
3:2 ap.13:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagstyp
3:2 Kronofogdemyndigheten
ap.1ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)163 325
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25133 206
2008-02-25133 206
2008-03-25133 206
2008-04-25133 206
2008-05-25133 206
2008-06-25133 206
2008-07-25133 206
2008-08-25133 206
2008-09-25133 206
2008-10-25133 206
2008-11-25133 206
2008-12-25133 206
Summa1 598 472
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Ersättning från PPM002 1362 13600
Ersättning från AP-fonderna0013 67113 67100
Summa0015 80715 80700
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 020 0001 600 000-580 000-580 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kronofogdemyndighetens avgifter

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning ska redovisas mot inkomstiteln 2532.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet, SMS, BA1
Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, KO
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Barnombudsmannen
Konsumentverket
Premiepensionsmyndigheten
Ungdomsstyrelsen