Finansdepartementet


Regeringsbeslut
24

2007-12-19
Fi2007/1295
Fi2007/1371
Fi2007/1404 m.fl.
Se bilaga 1
Skatteverket
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Skatteverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 03, bet. 2007/08:SkU1, rskr. 2007/08:34).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionSkattBeskattning
Brottsbekämpning
Folkbokföring
Fastighetstaxering
Registrering av bouppteckningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

Återrapportering

En bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Skatt

Mål

Att eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

En bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Beskattning

Mål

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Fastställda belopp ska bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminärskatt ska i så liten utsträckning som möjligt avvika från den slutliga skatten (uppbördsfelet).

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsfelet samt en bedömning av i vilken grad skattefelet och uppbördsfelet förändrats.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas.

Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt en bedömning av om åtgärderna bidragit till målet. Skatteverket ska också redovisa sin bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Folkbokföring

Mål

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Fastighetstaxering

Mål

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Registrering av bouppteckningar

Mål

Att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningars förrättande och upprättande är uppfyllda.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt en bedömning av resultatutvecklingen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Skatteverket ska med utgångspunkt i regleringsbrevet fastställa årliga mål för verksamheten som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Skatteverkets verksamhet ska analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndighetens uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen ska redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

En redovisning av spridningen mellan och inom de organisatoriska enheterna för sådana mått och indikatorer där det rör sig om omotiverade skillnader. Myndigheten ska i dessa fall redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Riskhantering

Skatteverkets resurser ska vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

De insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhetsområden ska vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Uppbördseffektivitet

Skatteverket ska upprätthålla en hög uppbördseffektivitet.

Återrapportering

De åtgärder som vidtagits och planeras för att verksamheterna ska bidra till en hög uppbördseffektivitet.

Internationellt samarbete

Skatteverket ska ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatteverksamheten.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. En redogörelse för hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

Organiserad brottslighet

Skatteverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den organiserade brottsligheten samt resultatet av åtgärderna.

3

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Skatteverkets arbete med kompetensförsörjning ska omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Effekter av pensionsavgångar och förändringar till följd av en ökad automatiseringsgrad ska analyseras och beskrivas.

Arbetsmiljö

Skatteverket ska kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och bättre hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. En redovisning ska ske av vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer. Avseende sjukfrånvaron ska en redovisning ske av hur arbetet påverkat eventuella regionala skillnader.

4

Uppdrag

Skattereduktion för bredbandsanslutning

Skatteverket ska redovisa de informationsinsatser som har genomförts för skattereduktionen för bredbandsanslutning och en bedömning av om informationen nått ut samt insatsernas effekter. Skatteverket ska vidare redovisa antalet inkomna och antalet beviljade ansökningar om skattereduktion för bredbandsanslutning fördelat på företag och privatpersoner samt regional fördelning (kommunnivå). Skatteverket ska också redovisa hur reduktionsbeloppet fördelar sig för dessa. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

Regelförenkling

Skatteverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska avrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Skatteverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen

Skatteverket ska utveckla samverkan med övriga myndigheter för att effektivisera arbetet för att förhindra felaktiga utbetalningar. De insatser som gjorts och planeras att vidtas med anledning av uppdraget ska redovisas. Redovisningen ska avrapporteras till Finansdepartementet senast den 28 september 2008.

Jämställdhet

Att kvinnor och män i sina kontakter med myndigheter bemöts på ett likvärdigt sätt utgör en självklar del av de för statsförvaltningen gemensamma värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Skatteverket är en myndighet som har kontakter med en stor del av befolkningen i landet. Att dessa kontakter sker med ett likvärdigt bemötande av män och kvinnor är en viktig jämställdhetsfråga. Regeringen uppdrar därför åt Skatteverket att studera och utreda myndighetens bemötande av kvinnor respektive män och analysera i vilken utsträckning eventuella skillnader är motiverade av olikheter i individernas behov. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 15 september 2008.

CFC (Controlled Foreign Company)

Skatteverket ges i uppdrag att göra en genomgång av listan i bilaga 39 a till Inkomstskattelagen (IL). I uppdraget ingår att utreda dels om någon stat har infört skatteförmåner som inte är godtagbara ur CFC-hänseende och inkomst i denna stat därför helt eller delvis inte bör omfattas av kompletteringsregeln i 39 a kap. 7 § IL, dels om någon stat har avskaffat sådana skatteförmåner och inkomst i denna stat och därför helt eller delvis bör omfattas av kompletteringsregeln. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 30 maj 2008.

Samhällets krisberedskap

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhetsområdena Krisledningsförmåga och Operativ förmåga. Redovisningen ska lämnas till Finansdepartementet senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten.

Redovisningen enligt 9 § Förordning, (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap tredje stycket ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

— god förmåga,

— i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

— viss, men bristfällig förmåga respektive

— ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.  

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

Gränsregional information

Skatteverket ska tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vidta åtgärder för att, inom myndigheternas ansvarsområde, se till att det finns god information till allmänheten rörande de regelverk som gäller för personer som bor och arbetar i olika länder i Norden. En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas ska lämnas senast den 1 augusti 2008.

Skatta.se

I Skatteverkets rapport "Svartköp och svartjobb i Sverige" del 2 (Rapport 2007:1) föreslogs en frivillig webbaserad lönecentral, som hanterar hela löneredovisningen med skatteavdrag, kontrolluppgiftslämnande och uträkning av arbetsgivaravgiften. Skatteverket ska utreda de juridiska och ansvarsmässiga aspekterna av ett genomförande av förslaget om en webbaserad lönecentral, "Skatta.se". Skatteverket ska också utreda formerna för utveckling och framtida förvaltning. De juridiska och ansvarsmässiga aspekterna ska redovisas till Finansdepartementet senast den 1 april 2008 och uppdraget i sin helhet redovisas senast den 30 juni 2008.

Ombudsdeklaration

Genom lagen (2005:1117) om deklarationsombud infördes den 1 april 2006 en möjlighet för företag att utse en fysisk person som ombud för att lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument. I proposition 2005/06:31 angavs att en utvärdering av reglerna behövde göras efter viss tid. Reglerna har nu varit i kraft i mer än ett år. Regeringen uppdrar därför åt Skatteverket att göra en utvärdering av effekterna av reglerna om deklarationsombud och analysera varför användningen av reglerna endast skett i begränsad omfattning. Om det vid utvärderingen framkommer behov av författningsändringar ska Skatteverket lämna sådana förslag. Vid utvärderingen ska Skatteverket samråda med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 1 april 2008.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska utförligt kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna ska lämnas senast den
22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 100 843
ap.1Skatteverket (ram)6 100 843

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Skatteverket

  1. Från anslaget betalas Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  2. Från anslaget betalas ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättningsbelopp med totalt upp till 15 000 tkr kan belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Till anslaget ska föras den ersättning som Skatteverket får för administration av pensioner. Ersättningen beräknas till 391 377 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.
  4. Från anslaget bekostas också handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.  
  5. Från anslaget betalas kostnaderna för en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.
  6. Från anslaget får högst 5 000 000 kronor utbetalas som stöd till forskning inom skatteområdet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
3:1 Skatteverket
ap.1183 0253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)965 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)611 612
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25508 404
2008-02-25508 404
2008-03-25508 404
2008-04-25508 404
2008-05-25508 404
2008-06-25508 404
2008-07-25508 404
2008-08-25508 404
2008-09-25508 404
2008-10-25508 404
2008-11-25508 404
2008-12-25508 399
Summa6 100 843
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Skatteverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Ersättning PPM avseende Skatteverket0052 88952 88900
Ersättning AP-fonderna avseende Skatteverket00338 488338 48800
Summa00391 377391 37700
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får disponeras i verksamheten. 

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Skatteutskottet, riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet, SMS, BA1
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Bokföringsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheten
Socialstyrelsen
Tullverket
Premiepensionsmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 24, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Fi2007/1295
Fi2007/1371
Fi2007/1404
Fi2007/7541
Fi2007/9233(delvis)