Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:19

2007-12-13
U2007/7921/SAM/F (delvis)
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturPolarforskningsexpeditioner

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet ska redovisa en samlad bedömning av hur sekretariatets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Polarforskningsexpeditioner

Mål 1

Polarforskningssekretariatet ska tillhandahålla logistik och utrustning för planering och genomförande av polarforskningsexpeditioner av hög internationell klass.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet ska redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- antalet expeditionsdeltagare, fördelade på forskare och logistikpersonal, och uppdelade efter kön, och

- kostnaderna under året för varje planerad och genomförd expedition, fördelad på personal och utrustning.

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna ska där så är möjligt ske i form av tidsserier över de tre senaste budgetåren.

Mål 2

Polarforskningssekretariatet ska minimera den miljöpåverkan i polartrakterna som sker i samband med svenska verksamheter.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet ska redovisa och utvärdera sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter och översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet ska redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis och antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis ska redovisas.

Mål 3

Polarforskningssekretariatet ska bidra till att svensk polarforskning ges goda förutsättningar till internationellt samarbete.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet ska översiktligt redovisa internationell verksamhet där sekretariatet medverkat och internationella förhandlingar där sekretariatet deltagit i en rådgivande funktion.

Mål 4

Utförare och användare av forskning samt en intresserad allmänhet ska genom Polarforskningssekreteriatet ha god tillgång till information om sekretariatetets expeditionsverksamhet.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet ska redogöra för inriktningen och omfattning av informationsverksamheten samt kostnader och målgrupp för respektive informationskanal. Sekreteriatet ska vidare analysera insatsernas effekt.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Polarforskningssekretariatet ska redovisa hur och i vilken omfattning sekretariatet medverkat i det internationella polaråret (IPY) samt hur sekretariatets verksamhet bidragit till att öka svenska polarforskares medverkan i IPY.

Polarforskningssekretariatet ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, samt

- den 30 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet31 949
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)31 949

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
26:6 Polarforskningssekretariatet
ap.11 597Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 662
2008-02-252 662
2008-03-252 662
2008-04-252 662
2008-05-252 662
2008-06-252 662
2008-07-252 662
2008-08-252 662
2008-09-252 662
2008-10-252 662
2008-11-252 662
2008-12-252 667
Summa31 949
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:6 ap.1Polarforskningssekretariatet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner14 123-7 93052 00055 500-3 5002 693
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polarforskningssekreteriatet får ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna skall beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet