Regeringsbeslut Nr:9
2002-12-20 Ju2002/9243

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statskontoret

Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statskontoret och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningEkonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningenUtredningar och utvärderingar
Modernisering av statlig förvaltning
Inköpssamordning
Elektronisk samhällsinformation
Förvaltning och avveckling av lokaler


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statskontorets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen

Mål
Efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och statliga myndigheter. 1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Ekonomistyrningsverket, Nämnden för offentlig upphandling, Statens kvalitets- och kompetensråd samt Kammarkollegiet


Verksamhetsgren Utredningar och utvärderingar

Mål
Statskontoret skall

1. ge erforderligt underlag för regeringens styrning och omprövning av offentliga åtaganden,

2. redovisa effekterna av statliga åtgärder och reformer inom olika politikområden,

3. analysera statlig styrning och uppföljning av verksamheter i kommuner och landsting.


Återrapportering
1. utförda uppdrag fördelade på politikområden och departement.

2. vilka politikområdesövergripande utredningar och utvärderingar som har genomförts,

3. stabsbiträdets omfattning fördelat på departement,

4. resursanvändning fördelad på egna initiativ, direkta uppdrag och stabsbiträdeinsatser.

Verksamhetsgren Modernisering av statlig förvaltning

Mål
Statskontoret skall

1. ta aktiv del i genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet,

2. främja utvecklingen av offentliga elektroniska tjänster och därvid även verka för effektivisering av informationsförsörjningen i samhället,

3. utveckla IT-infrastrukturen för informationsutbyte mellan statliga myndigheter och dels kommuner och landsting, dels medborgare och företag.


Återrapportering

1. betydande insatser för genomförandet av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet fördelade på uppdrag, stabsbiträde och egna initiativ,

2. betydande insatser för utveckling av offentliga elektroniska tjänster och effektivisering av informationsförsörjningen samt för att göra den statliga förvaltningen till en föredömlig IT-användare,

3. betydande insatser för utvecklingen av IT-infrastrukturen.

Verksamhetsgren Inköpssamordning

Mål
Statskontoret skall

1.åstadkomma besparingar för staten genom effektivare samordning av statlig inköpsverksamhet,

2. åstadkomma bättre villkor och lägre kostnader för den offentliga förvaltningens användning av utrustning och tjänster på IT- och teleområdet.


Återrapportering

1. insatserna för samordning av statlig inköpsverksamhet samt intäkter i förhållande till kostnader för verksamheten,

2. omfattning och utnyttjande av statliga ramavtal,

3. vilka ramavtal som har ingåtts avseende utrustning och tjänster samt intäkter i förhållande till kostnader för verksamheten,

4. i vilken utsträckning myndigheterna använder Statskontorets ramavtal samt göra en uppskattning av vilka besparingar som därigenom uppnåtts inom den offentliga sektorn.

Verksamhetsgren Elektronisk samhällsinformation

Mål
Statskontoret skall

1.främja och samordna elektronisk samhällsinformation,

2. ansvara för drift och utveckling av nätplatsen SverigeDirekt i syfte att göra offentlig sektrors elektroniska information lättillgänglig i samhället,

3. ansvara för drift och utveckling av rättsinforma-tionssystemet och nätplatsen Lagrummet i syfte att göra rättsinformation lättillgänglig i samhället,

4. ge kanslistöd åt SPAR-nämnden.


Återrapportering
1. insatserna för utveckling av den offentliga sektorns elektroniska information,

2. insatserna för utveckling och marknadsföring av SverigeDirekt,

3. insatser för utveckling och marknadsföring av rättsinformationssystemet samt i vilken omfattning systemet utnyttjas,

4. omfattning och kostnader för kanslistödet till SPAR.

Verksamhetsgren Förvaltning och avveckling av lokaler

Mål
Statskontoret skall

1. svara för en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler,

2. ge stöd till regeringen i lokalförsörjningsfrågor i form av analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten.


Återrapportering
1. insatserna för att uppnå målen en effektiv förvaltning och avveckling av lokaler samt regeringsstödet i lokalförsörjningsfrågorna


1.2Organisationsstyrning

Statskontoret skall
 • arbeta för att ytterligare stärka sin utvärderings- och omprövningsroll och i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder myndigheten har genomfört och planerat i detta syftet,
 • redovisa omfattning och inriktning av externa informationsinsatser,
 • redovisa hur uppdragsgivarna bedömer kvaliteten på bl.a. de utförda uppdragen,
 • i årsredovisning lämna separata resultaträkningar för lokalavtalen (anslag1:4) respektive för övrig verksamhet (anslag 1:3 inklusive inköpssamordning) utöver föreskriven resultaträkning för den totala verksamheten.


1.3Uppdrag

Statskontoret skall
 • årligen i en särskild rapport ge regeringen en samlad och översiktlig redovisning av utvecklingen inom statsförvaltningen,
 • inom ramen för det instruktionsenliga ansvaret för statistik som beskriver den offentliga sektorns utveckling under 2003 redovisa statistik om IT-utvecklingen i den offentliga sektorn. Uppdraget skall delrapporteras senast den 4 augusti 2003. Redovisningen skall bl.a. omfatta den offentliga sektorns tillgång till och användning av IT samt en internationell jämförelse.
 • biträda med sekretariatsfunktioner till samverkans- och arbetsgrupper inom ramen för det förvaltningspolitiska utvecklingsarbetet,
 • biträda regeringen i beredning och deltagande i EU:s arbete på det förvaltningspolitiska området,
 • i samverkan med statliga myndigheter, kommuner, landsting samt företrädare för forskning och näringsliv på strategiska områden identifiera och genomföra gemensamma insatser för utvecklingen av den elektroniska infrastrukturen i förvaltningen,
 • den 1 juli 2003 redovisa inriktning och omfattning av den framtida samordningen av statlig inköpssamordning samt hur verksamheten långsiktigt kan finansieras med utgångspunkten att verksamhetens totala kostnader skall avgiftsfinansieras fr.o.m. år 2004,
 • upprätta och tillhandahålla ett register med basuppgifter om samtliga statliga myndigheter, kommuner och landsting. Arbetet bör bedrivas i samverkan med Ekonomistyrningsverket, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Insatserna skall redovisas i anslutning till årsredovisningen för år 2003.
 • redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas senast den 20 januari, den 10 mars, den 5 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Utvecklingen skall kort kommenteras vid varje tillfälle.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3Statskontoret (ramanslag)81 555 tkr

Disponeras av Statskontoret

Villkor

1:3 Statskontoret

För drift och utveckling av SverigeDirekt och rättsinformationssystemet har beräknats 8,8 miljoner kronor.


1:4Täckning av merkostnader för lokaler (ramanslag)425 tkr

Disponeras av Statskontoret

Villkor

1:4 Täckning av merkostnader för lokaler

Anslaget får användas för kostnader för inhyrda lokaler som Statskontoret övertagit från Statens lokalförsörjningsverk och de kostnader för lokaler som regeringen beslutat om i varje enskilt fall. Även det ingående anslagssparandet får disponeras för detta ändamål.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:31 2230-
1:460Allt2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp till räntekonto 1 Låneram 2
Statskontoret 6 500 81 555 8 000

1 Utbetalas med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


SPAR-avgifter2811009 20009 2009 200
Landstingsavtal2811008 70008 7008 700
Summa
0017 900017 90017 900

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Statlig inköpssamordning005 0005 00000
Inköpssamordning ITK15 4899 00040 50051 500-11 00013 489
SPAR-avgifter för ersättning till RSV001 0001 00000
Summa15 4899 00046 50057 500-11 00013 489

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Statskontorets statliga inköpssamordningsverksamhet skall finansieras genom de provisioner som de upphandlingsansvariga myndigheterna tar ut av leverantörerna i samband med utnyttjandet av de för staten gemensamma ramavtalen. Följande myndigheter skall bidra till finansieringen: Arbetsmarknadsstyrelsen med 280 000 kronor, Försvarsmakten med 1 135 000 kronor, Försvarets materielverk med 310 000 kronor, Fortifikationsverket med 60 000 kronor, Rikspolisstyrelsen med 265 000 kronor, Statskontoret med 2 660 000 kronor och Verket för högskoleservice med 290 000 kronor. Inbetalning till Statskontoret skall ske månadsvis. För Verket för högskoleservice får inbetalning ske vid ett tillfälle, dock senast den 31 december 2003. Målet för verksamheten är att den skall avgiftsfinansieras fr.o.m. år 2004.

- Statskontorets inköpssamordning på IT- och telesidan skall finansieras med avgifter. Statskontoret får av de leverantörer myndigheten tecknat avtal med ta ut en avgift. Avgiften skall även bidra till att täcka vissa kostnader för Statskontorets generella IT-uppdrag, dock högst 2 miljoner kronor. Avgiftens storlek bestäms av Statskontoret, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. Av det ackumulerade överskottet från inköpssamordningen skall 10 miljoner kronor användas till utveckling och andra insatser för att främja tillkomsten av elektroniska tjänster. Användningen av dessa medel skall återrapporteras inom ramen för verksamhetsgren Modernisering av statlig förvaltning.

- Statskontoret får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.

- Statskontoret svarar för kansliuppgifter för Statens personadress-registernämnd (SPAR-nämnden). Statskontoret får disponera den del av SPAR-avgifterna som är nödvändig för att ersätta Riksskatteverket för de uppgifter Riksskatteverket tillför SPAR. Återstående avgiftsintäkter från SPAR tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas halvårsvis under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

- Hyresintäkterna för landstingsavtalen tillförs statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statskontoret får ta emot bidrag från uppdragsgivare för uppdrag i den anslagsfinansierade verksamheten. Bidragsinkomsterna får disponeras av myndigheten.3Undantag EA-regler

Statskontoret undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Maria Dahl Torgerson


Kopia till

Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarkandsstyrelsen
Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Fortifikationsverket
Rikspolisstyrelsen
Verket för högskoleservice
Fi, budgetavdelningen
Fi, RoB
Ju, LED VPE
FA, EK