Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
9

2007-12-19
Jo2007/3544(delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 23, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikFriska djur, trygga människorSjukdomsövervakning och beredskap
Diagnostik och analysverksamhet
Kunskapsförmedling
Forskning och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.1.1

Verksamhetsområde Friska djur, trygga människor

Mål

Sveriges djurhälsa är fortsatt god och smittspridningen från djur till människa är minimerad. Beredskapen inför utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerar väl.

Återrapportering

En bedömning av hälsoläget hos djur i Sverige.

En redogörelse för de insatser som gjorts rörande djur- och folkhälsa samt effekterna av dessa. Vidare ska redogöras för hur beredskapen vid utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerat.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Sjukdomsövervakning och beredskap

Mål

SVA har en effektiv och förebyggande sjukdomsövervakning av lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur samt vilda djurpopulationer. SVA har god kunskap om sjukdomssituationen inklusive zoonoser, nationellt och internationellt.

SVA upprätthåller en effektiv beredskap mot utbrott och spridning av allvarliga djursjukdomar, med särskilt beaktande av zoonoser. SVA upprätthåller en effektiv vaccinberedskap och har möjlighet att leverera tillgängliga vacciner mot i landet förekommande sjukdomar hos djur.

SVA har god kännedom om antibiotikaresistensläget hos mikroorganismer isolerade från djur och livsmedel av animaliskt ursprung i Sverige.

Återrapportering

SVA ska redovisa sjukdomssituationen i Sverige avseende domesticerade och vilda djurpopulationer och därvid göra lämpliga jämförelser.

SVA ska redovisa åtgärder som vidtagits för att begränsa zoonoser och andra smittsamma sjukdomar hos djur och dess skadeverkningar.

SVA ska redovisa hur beredskapen vid SVA upprätthålls samt kostnaderna för detta.

SVA ska översiktligt redovisa antibiotikaresistensläget inom sitt ansvarsområde.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Diagnostik och analysverksamhet

Mål

SVA tillhandahåller diagnostik som uppfyller EU:s krav, nationella krav samt organisationers och enskildas särskilda behov.

SVA medverkar vid upprättandet av kontroll- och bekämpningsprogram avseende allvarliga djursjukdomar och zoonoser.

Återrapportering

SVA ska redovisa omfattningen av utförd diagnostik och analysverksamhet samt hur SVA uppfyller kraven på diagnostisk kapacitet för epizootilagens sjukdomar och övriga anmälningspliktiga sjukdomar av nationellt intresse.

SVA ska redovisa viktigare resultat av sina insatser i pågående kontroll- och bekämpningsprogram.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsförmedling

Mål

SVA tillhandahåller riskvärderingar och rådgivning som uppfyller nationella krav samt organisationers och enskildas särskilda behov. SVA:s rådgivning är anpassad till målgruppen och riktas i första hand till andra myndigheter, organisationer och särskilda yrkesgrupper såsom veterinärer.

Angelägen information ges till allmänheten.

Återrapportering

SVA ska redovisa viktigare riskvärderingar som utförts under året.

SVA ska redovisa kunskapsförmedlingens omfattning, inriktning och huvudsakliga målgrupper.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

SVA:s forsknings- och utvecklingsarbete är målinriktat, av hög kvalité och bidrar till SVA:s måluppfyllelse inom övriga verksamhetsgrenar.

Återrapportering

SVA ska redogöra för viktigare resultat i forsknings- och utvecklingsarbetet samt hur dessa bidrar till måluppfyllelsen inom övriga verksamhetsgrenar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

SVA ska i återrapporteringen under respektive verksamhetsgren, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som SVA:s insatser har haft. Där så är lämpligt ska en värdering göras av vilka effekter uppdragsverksamheten haft för genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Prognoser

SVA ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari
10 mars
9 maj
1 augusti
30 oktober

Krisberedskapsförmåga

SVA ska bidra till att uppfylla målen för politikområdet Samhällets krisberedskap. SVA ska ha en god krisledningsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med målen för dessa verksamhetsområden så som de anges i regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten.

Återrapportering

SVA ska verksamhetsområdesvis redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter denna har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet.  Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet senast den 14 november 2008 med kopia till Krisberedskapsmyndigheten. 

SVA ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan god förmåga; i huvudsak god förmåga men med vissa brister; viss, men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.  

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

4

Uppdrag

Vilda djur

SVA ska fortsatt driva en grupp för samråd med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade av epizootilagen (SFS 1999:657) ska samråd ske med Statens jordbruksverk.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

SVA ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009 i de frågor som ligger inom myndighetens ansvarsområde. SVA ska också genomföra de åtgärder som krävs för att myndigheten ska vara väl förberedd inför ordförandeskapet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt105 414
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)105 414

Villkor för anslag 42:1

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2008 och hälften den 1 juli 2008.

2. Av tilldelat anslagsbelopp ska minst 4 500 000 kronor disponeras för antibiotikaresistensövervakning, varav 2 500 000 kronor avser STRAMA VL.

3. Av tilldelat anslagsbelopp ska 2 000 000 kronor disponeras för medfinansiering av EU:s forskningsprojekt.

4. SVA ska betala totalt 100 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 1623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)33 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 785
2008-02-258 785
2008-03-258 785
2008-04-258 785
2008-05-258 785
2008-06-258 785
2008-07-258 785
2008-08-258 785
2008-09-258 785
2008-10-258 785
2008-11-258 785
2008-12-258 779
Summa105 414
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
42:1 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet15 1680230 000230 000015 168
Tjänsteexport1 50004 0004 00001 500
Uppdragsforskning0025 00025 00000
Summa16 6680259 000259 000016 668
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. SVA:s uppdragsverksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.

2. SVA får bedriva export av varor och tjänster.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA ska sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningskontor, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU