Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2007-12-19
S2007/10924/SK (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 09, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BarnpolitikFN:s barnkonvention och dess tillämpningStrategiska insatser för att genomföra FN:s barnkonvention
Företräda barns och ungas rättigheter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Barnpolitik

Mål

Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

1.1.1

Verksamhetsområde FN:s barnkonvention och dess tillämpning

Mål

Barnkonventionen och dess intentioner ska återspeglas i allt beslutsfattande och alla verksamheter som rör barn och unga.

Återrapportering

Barnombudsmannen ska

- kortfattat redovisa och bedöma hur myndigheten har bidragit till att uppfylla målet, samt

- bedöma utvecklingen i myndigheter, kommuner och landsting avseende hur barn och unga kommer till tals i frågor som rör dem och därvid uppmärksamma skillnader vad gäller flickor respektive pojkar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Strategiska insatser för att genomföra FN:s barnkonvention

Mål 1

Arbetsmetoder och kunskapsutveckling

Barnombudsmannen ska sprida kunskap om effektiva metoder och arbetssätt för att tillämpa barnkonventionen inom olika typer av verksamheter på statlig och kommunal nivå.

Återrapportering

Barnombudsmannen ska redovisa

- vilka insatser som har genomförts, vilka myndigheter respektive kommuner och landsting inklusive yrkesgrupper som har prioriterats, hur många som direkt har nåtts av respektive insats samt resultaten av insatserna i förhållande till målet,

 -  hur myndigheter, kommuner och landsting bedömer Barnombudsmannens kompetensutvecklings- och metodstöd samt behovet av ytterligare stöd,

- sitt utvecklingsarbete kring metoder för att tillämpa barnkonventionen samt hur de metoder och arbetssätt som förmedlas blir kvalitetssäkrade avseende innehåll och spridning, samt

- en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen.

Mål 2

Strategiskt arbete i statliga myndigheter

Barnkonsekvensanalyser ska göras vid statliga beslut som rör barn. Statligt anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar ska erbjudas fortbildning för att stärka sin barnkompetens och sina kunskaper om barnkonventionen.

Återrapportering

Barnombudsmannen ska

- i förhållande till målet bedöma tillstånd och utveckling bland myndigheter utifrån verksamhetsområden eller andra indelningsgrunder och redovisa behovet av ytterligare stöd, samt

- lämna en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen.

Mål 3

Strategiskt arbete i kommuner och landsting

Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning för att kunna stärka sin barnkompetens och sina kunskaper om barnkonventionen.

Återrapportering

Barnombudsmannen ska

- i förhållande till målet bedöma tillstånd och utveckling bland kommuner och landsting utifrån verksamhetsområden eller andra indelningsgrunder och redovisa behovet av ytterligare stöd, samt

 

- lämna en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Företräda barns och ungas rättigheter

Mål

Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt FN:s barnkonvention.

Återrapportering

Ingen återrapportering mot målet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Internationell kunskapsutveckling

Barnombudsmannen ska kortfattat redovisa hur myndigheten följer den internationella kunskapsutvecklingen om tillämpningen av barnkonventionen och därtill hörande internationella instrument.

Utgiftsprognoser

Barnombudsmannen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 

22 januari

 

10 mars

 

9 maj

 

1 augusti

 

30 oktober

4

Uppdrag

Barnombudsmannen ska lämna en rapport till Socialdepartementet med en sammanställning av de redovisningar som lämnats av myndigheter som haft återrapporteringskrav rörande barnperspektivet i regleringsbreven för 2007. Rapporten ska också innehålla en jämförande bedömning och analys av myndigheternas arbete utifrån deras redovisningar och utifrån den kunskap som Barnombudsmannen i övrigt besitter om myndigheternas arbete och utveckling. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

15:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen17 318
ap.1Barnombudsmannen (ram)17 318

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Barnombudsmannen

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
15:1 Barnombudsmannen
ap.15203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 970
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 443
2008-02-251 443
2008-03-251 443
2008-04-251 443
2008-05-251 443
2008-06-251 443
2008-07-251 443
2008-08-251 443
2008-09-251 443
2008-10-251 443
2008-11-251 443
2008-12-251 445
Summa17 318
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Barnombudsmannen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Barnkonventionen och dess tillämpning003 7563 75600
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Barnkonventionen och dess tillämpning

Barnombudsmannen beviljas undantag från 4 § avgiftsförordningen (1992:191) rörande Överenskommelse angående anordnande av internationella utbildningsprogram – The Rights of the Child – A Practical Approach (256), 2006-2008 (Dnr 2006-000453). Överenskommelsen gäller mellan Barnombudsmannen och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) till och med 2009-12-31. Undantaget gäller längst till och med 2009-12-31. Verksamheten ska även fortsättningsvis budgeteras och särredovisas i årsredovisningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Bidragsintäkter, exklusive intäkter från eventuella uppdrag som regeringen beslutat om, får uppgå till högst 1 775 000 kronor. Bidragsintäkterna avser projektet Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar samt det avtal som Barnombudsmannen ingått med Sida; On Support to Institutional Cooperation for Strengthening the Philippine Commission of Human Rights.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Barnombudsmannen medges undantag från 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

Barnombudsmannen medges undantag från krav på lönsamhet enligt 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192).

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Anna Holmqvist
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningsutveckling
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket