Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2007-11-29
U2007/7349/SAM
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54, prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:21).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturPolarforskningsexpeditioner

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa en samlad bedömning av hur sekretariatets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Polarforskningsexpeditioner

Mål 1

Polarforskningssekretariatet skall tillhandahålla logistik och utrustning för planering och genomförande av polarforskningsexpeditioner av hög internationell klass.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- antalet expeditionsdeltagare, fördelade på forskare och logistikpersonal, och uppdelade efter kön, och

- kostnaderna under året för varje planerad och genomförd expedition, fördelad på personal och utrustning.

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna skall där så är möjligt ske i form av tidsserier över de tre senaste budgetåren.

Mål 2

Polarforskningssekretariatet skall minimera den miljöpåverkan i polartrakterna som sker i samband med svenska verksamheter.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa och utvärdera sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter och översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet skall redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis och antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis skall redovisas.

Mål 3

Polarforskningssekretariatet skall bidra till att svensk polarforskning ges goda förutsättningar till internationellt samarbete.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall översiktligt redovisa internationell verksamhet där sekretariatet medverkat och internationella förhandlingar där sekretariatet deltar i en rådgivande funktion.

Mål 4

Utförare och användare av forskning samt en intresserad allmänhet skall genom Polarforskningssekreteriatet ha god tillgång till information om sekretariatetets expeditionsverksamhet.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redogöra för inriktningen och omfattning av informationsverksamheten samt kostnader och målgrupp för respektive informationskanal. Sekreteriatet skall vidare analysera insatsernas effekt.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Polarforskningssekretariatet skall redovisa hur och i vilken omfattning sekretariatet medverkat i det internationella polaråret (IPY).

Polarforskningssekretariatet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 - 2010 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, samt

- den 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

Handlingsplan för genomförande av handikappolitiken

Polarforskningssekretariatet skall upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet31 766
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)31 766

Villkor för anslag 26:6

ap.1 Polarforskningssekretariatet

De 6 000 000 kronor som, med anledning av det internationella polaråret (IPY), anvisats på Tilläggsbudget 2 för 2007 avseende Polarforskningssekretariatet ska användas till finansiering av operativa insatser inom polarforskning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:6 Polarforskningssekretariatet
ap.11 288Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 490
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-255 000
2007-02-255 000
2007-03-251 582
2007-04-251 576
2007-05-251 576
2007-06-251 576
2007-07-251 576
2007-08-251 576
2007-09-251 576
2007-10-251 576
2007-11-251 576
2007-12-257 576
Summa31 766
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:6 ap.1Polarforskningssekretariatet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner05029 90028 0001 9001 950
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polarforskningssekretariatet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Polarforskningssekreteriatet får ta ut avgifter för polarforskningsexpeditioner utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna skall beräknas så att minst full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret