Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:33

2007-12-13
U2007/7921/SAM/IS (delvis)
U2007/6517, 7673/IS
Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Svenska Unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska Unescorådets verksamhet för budgetåret 2008  (prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Svenska Unescorådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik-Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde -

1.1.1.1

Verksamhetsgren Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

Mål 1

Sverige har en sammanhållen strategi för den svenska Unescopolitiken 2008-2013. Svenska Unescorådet ska bidra till att målen i strategin uppfylls.

Återrapportering

Unescorådet ska i samverkan med berörda parter senast den 1 mars 2009 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en redogörelse för verksamhetens resultat och innehåll samt hur arbetet bedrivs i förhållande till den svenska unescostrategin som regeringen beslutat (U2007/973/IS).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Svenska Unescorådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) skriftligt redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas.

Utgiftsprognoser för åren 2008-2011 lämnas senast:

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008, och

- den 30 oktober 2008. 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79

Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet32 431
ap.1Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter m.m. (ram)29 031
ap.2Svenska unescorådet (ram)3 400

Villkor för anslag 25:79

ap.1 Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter m.m.

Medlen ska användas för årsbidrag till Unesco, avgift som följer av konventionen om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM), avgifter till fonden kopplad till konventionen om det immateriella kulturarvet samt avgifter till fonden kopplad till konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

ap.2 Svenska unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive möten samt bevakning av Unescos verksamhet i Paris. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten ska i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten ska även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska Unescorådet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:79 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.19733 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Magnus Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L6
Utrikesdepartementet/MU, USTYR
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Kulturdepartementet/KR, ME, SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet