Finansdepartementet


Regeringsbeslut
11

2007-12-20
Fi2007/10043(delvis)
Fi2007/1260
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Bokföringsnämndens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynBokföringNormgivningsarbete och myndighetskontakter
Information till småföretagare m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen ska bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning ska bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Bokföring

1.1.1.1

Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål

På ett professionellt sätt fullgöra sina uppgifter dels som statens expertorgan på redovisningsområdet, dels med utvecklande av god redovisningssed.

Återrapportering

Nämnden ska rapportera vilken verksamhet som har bedrivits. Rapporteringen ska särskilt avse vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta inom följande områden:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål

Förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering

Vilka informationsinsatser som har genomförts och resursinsatserna för dessa samt en bedömning av hur insatserna bidragit till måluppfyllnaden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Enkla och tidsenliga regler

Bokföringsnämnden ska verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarens behov.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att verka för ett enkelt och till användaren anpassat regelverk samt en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

4

Uppdrag

Administrativ börda

Bokföringsnämnden ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska avrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Bokföringsnämnden bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.  

Utgiftsprognoser

  1. Bokföringsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:3

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden8 276
ap.1Bokföringsnämnden (ram)8 276

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bokföringsnämnden
ap.12483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 2:3 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Anna C Johansson
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet, L1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Finansdepartementet, Ba, SMS