Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I17

2007-12-19
N2007/9940/ENT
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/10295/SAM (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Verket för näringslivsutveckling
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Verket för näringslivsutveckling
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Verket för näringslivsutvecklings verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98, utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2, rskr. 2007/08:99) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Verket för näringslivsutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nutek ska arbeta för:

 • Fler nya företag

 • Fler växande företag

 • Fler starka regioner

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap och företagandeEntreprenörskap
Information och vägledning
Innovation och förnyelseFöretagsutveckling och konkurrenskraft
Regler, tillstånd och tillsynRegelförenkling
Regional tillväxtpolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteStöd till program och processer
Förvaltning av Europeiska regionala utvecklingsfonden
Kapitalförsörjning för regional näringslivsutvecklingFöretagsfinansiering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Entreprenörskap och företagande

Mål

Goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Entreprenörskap

Mål 1

Nutek ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor och män ska öka. Andelen kvinnor av samtliga nyföretagare ska utgöra minst 40 procent senast år 2010.

Återrapportering

Nutek ska redovisa vilka insatser och program verket genomför för ökat nyföretagande samt hur verket samarbetar med andra aktörer, offentliga såväl som privata, för att för att bidra till att målet uppfylls.

Mål 2

Minst 80 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år ska kunna tänka sig att starta företag och 35 procent av kvinnor respektive män mellan 18 och 30 år ska helst vilja bli företagare.

Återrapportering

Måluppfyllelse uppdelat på kvinnor respektive män, samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att bidra till att målet uppnås.

Information som rör ungdomars företagande (18-30 år) ska redovisas till Ungdomsstyrelsen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information och vägledning

Mål

Processen att starta företag samt att driva företag ska bli enklare genom de insatser som Nutek initierar och genomför på egen hand eller i samverkan med andra myndigheter.

Återrapportering

Nutek ska redovisa vilka aktiviteter myndigheten genomfört för att bidra till att målet uppnås. Nutek ska vidare återrapportera hur verket samverkar med andra myndigheter för att ta fram utvecklings- och förbättringsförslag, som ska underlätta för den som vill starta och driva företag.

Nutek ska särskilt redovisa vilka informationsinsatser som gjorts för att öka företagandet bland kvinnor och bland utrikes födda.   

1.1.2

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Företagsutveckling och konkurrenskraft

Mål

Företag som deltagit i program som drivs av Nutek ska, två år efter avslutat program, vara mer framgångsrika i tillväxttermer som exempelvis ökad omsättning, ökad sysselsättning eller där det är relevant ökad kommersialisering, än en grupp av jämförbara företag som inte deltagit i programmen.

Återrapportering

Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen samt eventuella hinder för att nå målen.

1.1.3

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Regelförenkling

Mål 1

Minst 80 procent av myndigheterna ska anse att Nuteks insatser har bidragit till att skapa ett bättre underlag för beslut om regler och för uppföljning av arbetet med regelförenklingar mot regeringens mål att minska företagens kostnader med minst 25 procent till 2010, samt att Nuteks insatser givit konkret nytta i arbetet med regelförenkling.

Mål 2

Minst 80 procent av företagens organisationer som tagit del av Nuteks insatser för regelförenkling ska anse att Nutek är en drivande och samordnande aktör i regelförenklingsarbetet.

Återrapportering

Måluppfyllelse och en redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen.

1.2

Politikområde Regional tillväxtpolitik

Mål

Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Återrapportering

En samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.2.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Strategiska och fokuserade strategier och program på nationell och regional nivå som genomförs i samspel med den regionala, nationella och europeiska nivån. 

Återrapportering

Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen samt eventuella hinder för att nå målet.

Övriga återrapporteringskrav

Nutek ska följa upp den verksamhet som bedrivs vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Nutek ska redovisa och göra en bedömning sammantaget samt per län av hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor bidragit till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom det regionala tillväxtarbetet. Uppföljningen ska ligga till grund för en utvärdering av verksamheten. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2009.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Förvaltning av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Mål 1

En effektiv och korrekt förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning och programmet Interreg IV Öresund-Kattegat-Skagerrak.  

Återrapportering

Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målet samt eventuella hinder för att nå målet.

Redovisa handläggningstider för beslut, eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan tilll beslut, handläggningstider för utbetalning samt eventuella avvikelser från en månad från fullständing ansökan om utbetalning till utbetalning.

Mål 2

Bidra till att, inom ramen för övriga uppgifter kopplade till strukturfonderna, säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av programmen.

Återrapportering

Måluppfyllelse samt redogörelse för de aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målen samt eventuella hinder för att nå målen.

1.2.2

Verksamhetsområde Kapitalförsörjning för regional näringslivsutveckling

Mål

Hållbar tillväxt i stödföretagen som bidrar till en hållbar regional utveckling.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Företagsfinansiering

Mål Transportbidrag

Tillförlitliga utbetalningsprognoser.

Återrapportering

Redovisa vilka aktiviteter Nutek vidtagit i syfte att uppnå målet.   

Nutek ska vidare redovisa hur transportbidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt bidragit till att höja förädlingsgraden i områdets näringsliv. Av redovisningen ska dessutom framgå antal och belopp för beviljade transportbidrag samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar samt hur stort bidrag var och en mottagit.

Övrig återrapportering

Nutek ska redovisa hur stödgivningen avseende regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag medverkat i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen.  

Nutek ska lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2008. Verket ska sammanställa regeringens, Nuteks, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisning utifrån de resultatindikatorer som framgår av budgetpropositionen för 2008. Verket ska även göra en sammanställning och en bedömning av de faktiska resultaten. Resultaten ska bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Utformningen av rapporten ska ske i samråd med Näringsdepartementet. Rapporten ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2009 och slutredovisas senast den 25 juli 2009.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

80 procent av de företag, organisationer och myndigheter som tagit del av Nuteks insatser anser att de haft nytta av dessa i sina respektive verksamheter.

Återrapportering

Redovisa måluppfyllelse inklusive vilka aktiviteter myndigheten vidtagit för att uppnå målet.

Övrig återrapporteringskrav

För samtliga program och verksamheter som Nutek initierar och/eller genomför ska verket redovisa hur insatserna anpassats till olika målgruppers behov, särskilt behovet hos kvinnor och utrikes födda samt hur insatserna når dessa grupper.

Nutek ska redovisa hur verket på olika sätt stimulerar företag till miljödriven affärsutveckling och att använda miljö som medel för att stärka sin konkurrenskraft, samt hur detta arbete arbete bidragit till att stödja det regionala tillväxtarbetet.

Nutek ska senast den 2 juli 2009, för perioden fr.o.m. 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa:

- myndighetens bidrag till genomförandet av prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Nutek ska uppdelat på anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m. redovisa hur anslagen fördelats på olika program och verksamheter.

I delårsrapporten och årsredovisningen ska Nutek för de sakanslag som får användas för förvaltningsutgifter redovisa omfattningen av de medel som finansierat sådana utgifter.

Nutek ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2008-2011 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV den

- 22 januari 2008,
- 10 mars 2008,
- 9 maj 2008,
- 1 augusti 2008 och
- 30 oktober 2008.

Nutek ska därutöver, i samråd med Näringsdepartementet, dels i samband med ovanstående prognoser redovisa utgiftsprognoser m.m avseende anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder för åren 2008-2011 avseende anslagspost 22.1-22.17, dels per månad (undantaget januari och juli) redovisa utfall m.m. avseende anslagspost 22.1-22.17. I samband med att myndigheten lämnar budgetunderlag till regeringen ska Nutek, utöver anslagspost 22.1, redovisa förslag till särskilda bemyndiganden för anslagspost 22.2–22.17.

Vid nedanstående datum ska Nutek lämna en samlad redovisning av bemyndiganden avseende anslag 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, omfattande uppgifter från Nutek, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den

- 8 februari 2008 per den 31 december 2007,
- 23 maj 2008 per den 30 april,
- 19 september per den 31 augusti 2008 och
- 6 februari 2009 per den 31 december 2008.

Nutek ska vid dessa tillfällen redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande och en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2008-2016. Vid rapporteringstillfället den 19 september ska Nutek även redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande avseende anslag 38:2 samt en prognos över hur utbetalning av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2008-2011.

Nutek ska, mot bakgrund av redovisningen enligt bilaga 2, beskriva och motivera de prioriteringar som gjorts mellan ändamålen samt beskriva och motivera de prioriteringar som har gjorts vid beslut av medel inom respektive ändamål. Vidare ska Nutek kommentera inriktningen på beviljade medel under anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder som avser medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen respektive EU:s strukturfondsprogram. Slutligen ska Nutek beskriva inriktningen på eventuella insatser som bokförts under raden ”varav övrigt” i bilaga 2.

Nutek ska för anslaget 33:2 Landsbygdslån lämna en redogörelse över beviljade lån, besluts- och kassamässigt belopp av återstående medel på anslaget och utbetalningar. Av redovisningen ska framgå nivån på beviljade lån från tidigare år som ännu inte har utbetalats.

Nutek ska för anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. redovisa anslagsutfall och prognos över beräknad medelsförbrukning för år 2008. Redovisningen ska omfatta uppgifter från länsstyrelser, de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län och rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartemenetet) senast den:

- 22 januari 2008,
- 10 mars 2008,
- 9 maj 2008,
- 1 augusti 2008 och
- 30 oktober 2008.

Nutek ska den 10 mars och den 1 augusti 2008 redovisa utfall för 2008 avseende utnyttjandegraden av kommunstöd för anläggande av telenät enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Redovisningen ska omfatta uppgifter från länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen samt samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län.

3

Organisationsstyrning

Ledningssystem

Nutek ska redovisa de synergier som uppkommit genom samverkan mellan den förvaltande myndigheten för den regionala fonden och verkets övriga verksamhetsområden.

 

4

Uppdrag

Generella uppdrag

 1. Nutek ska genomföra analyser som stöd i verksamhetsutvecklingen samt som underlag för regeringen inom politikområdena Näringspolitik och Regional tillväxtpolitik, däribland biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i analysarbetet kring genomförande och avstämning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Nutek ska kontinuerligt informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om intressanta resultat från myndighetens analysarbete samt i årsredovisningen sammanställa publicerade rapporter.

 2. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med projekten "Självklart, enkelt och lönsamt att starta och driva företag", "Stärkt utvecklingskraft på landsbygden" och "Utveckla en grön näringspolitik i samverkan med näringslivet".  

 3. Nutek ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Här ingår att inom det egna ansvarsområdet bistå Statistiska centralbyrån (SCB) i dess uppdrag att lämna konkreta förslag på förenklingsåtgärder i officeill direktinsamlad data för statistik och statistikproduktion som berör privata näringsdrivande företag, särskilt små företag. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget  kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.
 4. Nutek ska vidare vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler samt i övrigt verka för att förenkla för företagen.
 5. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Östersjöarbetet.

 6. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelsearbetet för det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009.

 7. Nutek ska bistå Statens kulturråd respektive Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet samt Svenska Filminstitutet i deras uppdrag att föreslå hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas inom respektive myndighets verksamhetsområde samt hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer inom respektive myndighets verksamhetsområde kan främjas på nationell och regional nivå. Nutek ska även redovisa hur verkets insatser kan utformas för att främja denna utveckling. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 maj 2008.

 8. Nutek ska ansvara för statens åtaganden i förhållande till Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt vid genomförandet av sin verksamhet beakta möjligheten att ta tillvara kompetensen vid institutet.

 9. Nutek ska delta i det råd som inrättats vid Naturvårdsverket rörande fördelningen av utsläppsrätter.

Näringspolitik

 1. Nutek ska löpande bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s kemikalieregler (REACH), bland annat i planeringen och utformandet av utbildningsinsatser för näringslivet. 
 2. Nutek ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innnovation (2007-2013) och ha ett huvudansvar för delprogram 1 "Entreprenörskap och Innovation". Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Nutek ska även bistå med sin kunskap i genomförandet av ramprogrammets övriga delar. Nutek ska vidare vara en s.k. sekundär kontaktpunkt för områdena "Regional" och "SME" inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

 3. Nutek ska vara nationell kontaktpunkt för European Enterprise Awards.
 4. Nutek ska redovisa vilka statliga kapitalförsörjningsinsatser som genomförs för nya, små och medelstora företag. Arbetet ska ske utifrån den tidigare föreslagna uppföljningsmodellen (N2004/9735/NL) samt i enlighet med de i rapporten "Utfall och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv" (Nutek 012-2007-2035) framförda förslagen om bl.a. samlad uppföljning och jämförbara nyckeltal. Statistiken ska vara uppdelad på kvinnor respektive män och, där så är möjligt, på inrikes respektive utrikes födda, samt på region. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2008.   

 5. Nutek ska genomföra mätningar av företagens administrativa kostnader samt bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med frågor som rör utveckling av mätmetoden och internationellt mätmetodsarbete. Arbetet omfattar komplettering och uppdatering av tidigare genomförda mätningar samt genomförande av mätningar på nya områden som har bedömts innebära en hög administrativ börda för företag. Nutek ska tillhandahålla en databas för samtliga resultat av mätningarna. Nutek ska med hjälp av resultaten från mätningarna göra analyser med utgångspunkt i företagens processer, branschspecifik reglering eller annat lämpligt perspektiv.

 6. Nutek ska göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)senast den 31 maj 2008.

 7. Kravet på samverkan med andra myndigheter och organisationer i enlighet med regeringsbeslut N2004/9043/NL om att genomföra ett utökat nationellt program för att främja entreprenörskap upphör i slutförandet av programmet. 

 8. Nutek får fortsatt uppdrag att genomföra ett program för att främja kvinnors företagande i linje med tidigare beslut (N2007/4596/ENT (delvis)), dock med följande ändringar: 1) det regionala ansvaret för att administrera projektförfrågningar samt pröva projektansökningar i delprogram 1:1 (Medfinansiering till privata och offentliga aktörer för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser) flyttas i Skåne, Västra Götalands, Kalmar och Gotlands län från länsstyrelserna till Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting respektive samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län. 2) Länsstyrelserna respektive landstingen i Skåne och Västra Götalands län samt samverkansorganen i Kalmar län och Gotlands län får rekvirera medel från Nutek i samband med de kvartalsredovisningar som ska göras till Nutek. 3) den planerade översynen av programmet ska genomföras senast september 2008, då också förslag på eventuella förändringar i programmet ska lämnas.

Regional tillväxtpolitik

 1. Nutek ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp det processorienterade tillväxtarbete som bedrivs regionalt inom de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen ska innehålla en regional och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och, om möjligt, utbetalade medel. Den finansiella uppföljningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. En särskild redovisning ska ske av samfinansiering inom programmen. I uppföljningen ska verket även redovisa hur arbetet i partnerskapen fungerat och aktörernas deltagande i de regionala tillväxtprogrammen. Uppföljningen ska redogöra för hur hållbar utveckling, med fokus på jämställdhets-, integrations-, och miljöperspektivet har beaktats och utvecklats inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen. Uppdraget ska redovisas i rapportform till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 maj 2009.

För strukturfondsperioden 2000-2006

 1. Nutek ska, senast den 10 mars 2008, den 13 juni 2008 och den 30 oktober 2008, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Jordbruksdepartementet) lämna en sammanställning av hur mycket EU-medel som, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott, är uppbundna i beslut, inbetalningar och utbetalningar för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i. Redovisningen ska utformas i samråd med förvaltningsmyndigheterna för Mål 1-, Mål 2-, Interreg III- och Urban II-programmen samt med Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), Statens jordbruksverk och Fiskeriverket för att redovisningarna ska ha en enhetlig utformning.
 2. Nutek ska, senast den 10 mars 2008, den 13 juni 2008 och den 30 oktober 2008, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfonder inom Sverige. Samtliga prognoser ska avse respektive strukturfondsprogram inom målområdena 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativ. Utbetalningsprognoser ska särskilt lämnas för Europeiska regionala utvecklingsfonden senast den 22 januari 2008 och den 1 augusti 2008. Nutek ska samordna prognosframtagandet för samtliga strukturfonder med de myndigheter som anges i punkt 1. Av sammanställningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos.
 3. Nutek ska, senast den 10 mars 2008, för beslutade strukturfondsprojekt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av medfinansieringen på kommunal, landsting, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels per fond, dels för respektive målområde, dels för respektive program. Redovisningen ska visa belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Vidare ska en sammanställning av förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen redovisas.
 4. Nutek ska även i den lägesrapport som lämnas den 10 mars 2008 för 2007 per fond redovisa de 20 största statliga medfinansiärerna, en uppföljning av beslutade medel fördelat på kategoriseringskoderna, EU-medlens fördelning på kommuner samt uppgift om beslutade EU-medel per beredningssekretariat.

För strukturfondsperioden 2007-2013

 1. Nutek ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med SIDA, Boverket och i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.
 2. Nutek och Svenska ESF-rådet ska senast den 30 maj 2008 i en gemensam rapport redovisa i vilken utsträckning samverkan har skett mellan myndigheterna vad avser arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan. 
 3. Nutek ska, senast den 10 mars 2008, den 13 juni 2008 och den 30 oktober 2008, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) per fond redovisa en sammanställning av hur mycket EU-medel som är uppbundna genom beslut respektive utbetalda, med särredovisningar av belopp utbetalda i förskott för de strukturfondsprogram som Sverige deltar i. Även inbetalningar från Europeiska kommissionen ska redovisas. Samtliga EU-ramar ska anges i löpande priser. Redovisningen ska utformas i samråd med Svenska ESF-rådet. Samråd ska även ske med de förvaltande myndigheterna för målet territoriellt samarbete för de program som Sverige deltar i. Redovisningarna ska ha en enhetlig utformning. Programmen som redovisas utanför statsbudgeten ska redovisas den 10 mars 2008.
 4. Nutek ska, senast den 10 mars, den 13 juni och den 30 oktober 2008, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar och utbetalningar avseende samtliga strukturfondsprogram som Sverige deltar i. Prognoserna ska sträcka sig till och med 2010 och vara fördelade på budgetår. För Europeiska regionala utvecklingsfonden ska prognoser över beslutade belopp lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2007-2010. Utbetalningsprognoser ska särskilt lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) för Europeiska regionala utvecklingsfonden senast den 22 januari och 1 augusti 2008. Nutek ska samordna prognosframtagandet för de två strukturfonderna i samråd med myndigheterna som anges i punkt 3. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos.
 5. Nutek ska senast den 10 mars och den 30 oktober 2008 för beslutade (avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden) respektive utbetalda strukturfondsmedel till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av den nationella utbetalda medfinansieringen på kommunal, landstingskommunal, statlig och privat finansiering, dels totalt, dels för respektive program. Redovisningen ska visa belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga medfinansieringen vad avser Europeiska regionala utvecklingsfonden ska vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Redovisningen av den statliga medfinansieringen vad avser Europeiska socialfonden ska vara uppdelad på medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan samt övrig statlig medfinansiering. En sammanställning av regeringens indikatorer och EU-kommissionens indikatorer som avser förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen ska redovisas avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
 6. Nutek ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i elektronisk form senast den 10 mars 2008, för Europeiska regionala utvecklingsfonden, redovisa de 20 största statliga medfinansiärerna och de beslutade EU-medlens fördelning på kommuner och län. Redovisningarna ska delas upp per strukturfondsprogram. 
 7. Nutek ska senast den 10 mars 2008 följa upp beslutade medel för Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelat på EU-kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden aggregerat för programmen inom regional konkurrenskraft och sysselsättning och de territoriella programmen. Nutek ska kommentera redovisningen utifrån programmens bidrag till Lissabonstrategins mål. Deltagande företags SNI-koder ska redovisas per kod (avser endast regional konkurrenskraft och sysselsättning). En redovisning för respektive program ska inges elektroniskt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). I den elektroniska redovisningen ska en särredovisning av de medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som betalas ut inom respektive utanför statsbudgeten ske.
 8. Nutek ska senast den 10 mars 2008 redovisa, dels totalt, dels per strukturfondsprogram, insatsområde och åtgärd beslutade och utbetalda medel fördelade på den prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Redovisningen ska omfatta EU-medlen, nationell offentlig finansiering enligt uppdelningen i uppdrag 5 samt privat finansiering.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:1

Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling334 323
ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader (ram)334 323

Villkor för anslag 38:1

ap.1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader

Från anslagsposten ska 135 miljoner kronor användas för bidrag till ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag, dels information, utbildning, verksamhetsrationalisering och insatser genom ALMI-IFS för rådgivning till utrikes födda som startar eller driver företag samt  andra centrala insatser som rör utvecklingsbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Nutek får använda högst 23,9 miljoner kronor för de uppgifter som från och med 2007 tillfördes Nutek som förvaltande och attesterande myndighet för de åtta regionala programmen 2007 - 2013.

Verket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden åt, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget ska också täcka verkets kostnader i samarbetet inom EU och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

38:2

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling370 146
ap.1Entreprenörskap, information och vägleding, företagsutveckling samt regelförenkling (ram)333 146
ap.2Innovationslån (ram)37 000
Disponeras av Statens energimyndighet100 000
ap.3Miljövänlig fordonsforskning (ram)100 000
Disponeras av regeringen59 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)59 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet50 000
ap.7Lån/garantier till svensk industri (ram)50 000

Villkor för anslag 38:2

ap.1 Entreprenörskap, information och vägleding, företagsutveckling samt regelförenkling

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande samt för utveckling och tillväxt i befintliga företag. Det inkluderar bland annat kvinnors företagande, företagande bland utrikes födda, kooperativt företagande, socialt företagande, försöksverksamhet med Nystartcenter, miljötekniksatsningar samt satsningar på kreditgarantiföreningar.

Anslaget ska finansiera kostnader för verkets arbete med mätningar av administrativ börda.   

Medel från anslagsposten ska utbetalas till riksmätplatserna vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. 

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till Forum för småföretagsforskning (FSF), Stiftelsen svensk industridesign (SVID), Svensk förening för informationsspecialister (SFIS), Industriella utvecklingscentra (IUC), Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) samt Sveriges miljöteknikråd (SWENTEC).  

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram och regionala strukturfondsprogram. Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamhet som bedrivs med medel från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 22:1.

Anslagsposten får användas för finansiering av programknutna kostnader i ITPS utlandsverksamhet som är förenliga med anslagets ändamål.

Åtgärderna ska prioriteras utifrån hur de bidrar till hållbar tillväxt.

ap.2 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Ökningen av anslagsposten med 7 miljoner kronor syftar till att andelen kvinnor som får lån ska öka med minst 50 procent. Medlen ska utbetalas vid fyra tillfällen, i början av varje kvartal. ALMI Företagspartner AB ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2009.

ap.3 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik. Vad som nämns om återbetalningar och rekvisition i regeringens beslut daterad 2007-06-28 Dnr N2007/5874/FIN ska inte längre gälla. Detta mot bakgrund av att STEM för 2008 får disponera medel för detta ändamål.

ap.5 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder.

ap.7 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten betalas ut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) efter beslut av regeringen.

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:3

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling448 864
ap.1Transportbidrag (ram)448 864

Villkor för anslag 33:3

ap.1 Transportbidrag

Verket för näringslivsutveckling disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Övriga finansieringsvillkor

I enlighet med riksdagsbeslut har avtal träffats om att överlåta lånefordringar bestående av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån till Stiftelsen Norrlandsfonden mot ersättning till staten (prop. 1997/98:62, bet. 1997/98:AU11, rskr.1997/98:204). Som ersättning har Stiftelsen Norrlandsfonden överlåtit reverser till staten (Närings- och teknikutvecklingsverket), vilka Norrlandsfonden ska amortera med en åttondel varje år under åtta år. Ränta och amortering ska erläggas till staten (Verket för näringslivsutveckling) på utestående kapital. De inkomster Verket för näringslivsutveckling mottar ska redovisas mot inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån vad avser amorteringar och inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån vad avser räntor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
33:3 Transportbidrag
ap.122 443Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:1 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
ap.120 000Allt0
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
ap.111 07466 0000
ap.203 %0
ap.33 000Inget0
ap.51 80018 8500
ap.71 5003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
38:2 Näringslivsutveckling m.m.
ap.1170 00080 00090 0002011
ap.3300 000150 000150 0002011
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2527 860
2008-02-2527 860
2008-03-2527 860
2008-04-2527 860
2008-05-2527 860
2008-06-2527 860
2008-07-2527 860
2008-08-2527 860
2008-09-2527 860
2008-10-2527 860
2008-11-2527 860
2008-12-2527 863
Summa334 323
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:1 ap.1Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Utrikesdepartementet/FIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UNG
Jorbruksdepartementet/ML
Miljödepartementet/KNB
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Integration- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Almi Företagspartner AB
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Statens jordbruksverk
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Halland
Region Värmland
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbudnet i Kalmar län
Regionförbundet i Sörmland
Regionförbundet i Örebro län
Regionförbundet Jönköpings län
Regionförbundet Södra Småland
Regionförbundet Uppsala län
Regionförbundet Östsam
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Statskontoret
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Innovationscentrum
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svensk Industridesign
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Forum för småföretagsforskning
Föreningen Svensk Form
Invandrarföretagarna i Sverige
Institutet för kvalitetsutveckling
Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS
Svensk Turism AB
Turismforskningsinstitutet ETOUR
Visit Sweden AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I17, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

N2007/9940/ENT
N2007/10294/SAM (delvis)
N2007/10295/SAM (slutligt)
N2007/8997/ENT
N2007/8909/ENT
N2007/6895/FIN
N2007/6566/FIN
N2007/4921/FIN
N2007/4147/ENT
N2007/3305/ENT
N2007/2456/ENT
N2007/1946/ENT