Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2007-12-19
N2007/9473/ITP
N2007/10256/SAM (delvis)
N2007/9916/SAM (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85, prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FÖU1, rskr. 2007/08:50).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IT, elektronisk kommunikation och postElektronisk kommunikationElektronisk kommunikation
InformationssamhälletTillgänglighet och säkerhet
PostPostmarknad
Kassaservice och betaltjänsterTillsyn kassaservice och upphandling betaltjänster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

Mål

Säkra och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom marknaden, samt ett stort utbud av tjänster för att underlätta vardagen för hushåll och företag i hela landet.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom sektorn och dess delmarknader. Om det finns områden där utvecklingen och resultatet av myndighetens åtgärder avviker från målet ska de belysas särskilt.

1.1.1

Verksamhetsområde Elektronisk kommunikation

Mål

Enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna ska ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna ska vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska belysa i vilken mån målet om att Sverige ska ligga i framkant internationellt uppfylls, när gäller t.ex. priser, urvalet av och kvaliteten på tjänster samt de elektroniska komunikationernas säkerhet. Myndigheten ska även belysa lämpliga åtgärder för att nå målet om att Sverige ska ligga i framkant internationellt sett.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elektronisk kommunikation

Mål 1 Konkurrens till nytta för konsumenter och företag

Ökad konkurrens till nytta för konsumenter och företag i hela landet, med goda möjligheter att jämföra priser, varor och tjänster, med låga etableringshinder och genom att dominerande företag förhindras att missbruka sin ställning.  

Samhällsomfattande tjänster ska alltid finnas tillgängliga på likvärdiga villkor för alla och till överkomliga priser i hela landet.

Särskilt viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation för personer med funktionshinder ska finnas att tillgå.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska övergripande redovisa hur myndighetens åtgärder påverkar konkurrensen, exempelvis när det gäller konsumenternas möjligheter att göra aktiva val.

Post- och telestyrelsen ska vidare redovisa vilka tjänster som tillhandahållits och vilka utvecklingsprojekt som bedrivits när det gäller elektroniska komunikationstjänster för personer med funktionshinder. Myndigheten ska även belysa den faktiska efterfrågan på tjänsterna och nyttan för målgruppen.

Mål 2 Effektivt resursutnyttjande

Ett effektivt utnyttjande av spektrum för radiokommunikation och nummer ur en nationell nummerplan samt en väl fungerande marknad där radioutrustning och teleterminalutrustning uppfyller väsentliga krav. Enskilda och myndigheter ska få tillgång till frekvensutrymme för såväl existerande som nya radioanvändningar och kunna ha en rimligt störningsfri radiokommunikation. Tilldelningen av frekvenser bör stimulera konkurrens samt utveckling av nya och befintliga produkter och tjänster, samt i förekommande fall vägas mot målet om konkurrens mellan aktörer inom sektorn.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska övergripande redovisa hur tillsynen av radio- och terminalutrustning bedrivits under året. Myndigheten ska även belysa i vilken mån denna tillsyn bidrar till målet om väl fungerande marknader. Vidare ska myndigheten belysa eventuella problem och utvecklingsbehov när det gäller marknadskontrollen.

1.1.2

Verksamhetsområde Informationssamhället

Mål

Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillgänglighet och säkerhet

Mål

En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet ska finnas tillgänglig i alla delar av landet.

En säker elektronisk informationshantering som enskilda och myndigheter har högt förtroende för. Internetinfrastrukturen ska vara robust. Vidtagna åtgärder ska även medverka till att risken för och konsekvenserna av påfrestningar i samhället i fred, avseende elektroniska kommunikationer, minskar.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska övergripande belysa de viktigaste problemen och utvecklingsbehoven för företag, för individer och hushåll och för myndigheter, i förhållande till målet ovan.

Skillnader i verksamhet och resultat vid rikscentralen för IT-incidentrapportering, i jämförelse med tidigare år, ska redovisas.

1.1.3

Verksamhetsområde Post

Mål

Alla i hela landet ska, till rimliga priser, ha tillgång till en effektiv och säker posttjänst av god kvalitet, genom väl fungerande nationella och internationella marknader.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Postmarknad

Mål 1

En väl fungerande postmarknad som kännetecknas av variation i utbud och god kvalitet till rimliga priser samt att de i postlagen (1993:1684) uppställda kraven för postservicen i landet uppnås.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska i relation till konsumentpolitiken och regionala tillväxtpolitiken övergripande redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit, och då särskilt

- redovisa en samlad bedömning av den tillsynsverksamhet som myndigheten bedriver enligt postlagen (1993:1684) och redogöra för hur vidtagna åtgärder påverkar operatörer, konsumenter samt andra målgrupper och intressenter,

- redovisa eventuella förändringar i tillgänglighet till postservice och, där det är relevant, kopplingen till myndighetens insatser för att främja tillgången till en väl fungerande posttjänst i alla delar av landet samt

- övergripande belysa de viktigaste problemen och utvecklingsområdena samt även belysa de möjliga åtgärderna i förhållande till ovanstående mål.

Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom postområdet som personer med funktionshinder har behov av ska finnas att tillgå. Myndigheten ska säkerställa att de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska redovisa vilka tjänster som har tillhandahållits, i vilken omfattning tjänsterna har använts, hur behoven hos personer med fuktionshinder har beaktats och en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan förändring.

1.1.4

Verksamhetsområde Kassaservice och betaltjänster

Mål

Alla i hela landet skall ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. Vidare ska alla i samhället ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Tillsyn kassaservice och upphandling betaltjänster

Mål 1

En väl fungerande kassaservice.

Mål 2

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Mål 3

Särskilt viktiga tjänster inom kassaservice- och betaltjänstområdet som personer med funktionshinder har behov av ska finnas att tillgå. Myndigheten ska säkerställa av de tillhandahållna tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska redovisa vilka tjänster som tillhandahållits för personer med funktionshinder och i vilken omfattning tjänsterna använts, hur behoven hos personer med funktionshinder har beaktats och en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning samt skälen till en sådan förändring.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

- Post- och telestyrelsen ska redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att skapa säkra noder och redundans i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

- Post- och telestyrelsen ska redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet. Avgifter som tas ut enligt 2 och 3 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska dessutom särredovisas enligt den uppdelningsgrund som återfinns i respektive bestämmelse.

Politikområdet samhällets krisberedskap

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas, samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Verksamhetsområde krisledningsförmåga

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Verksamhetsområde operativ förmåga

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det som inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

Verksamhetsområde förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

Återrapportering

Post- och telestyrelsen ska redovisa genomförd verksamhet per verksamhetsområde och lämna en bedömning av vilka effekter åtgärderna har haft på uppfyllandet av de förmågemål som finns för respektive verksamhetsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 november 2008, med kopia till Krisberedskapsmyndigheten. Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och ej i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan

- god förmåga

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister

- viss, men bristfällig förmåga

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningen av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen. Åtgärder och verksamhet som finansierats av anslaget 7:5 Krisberedskap, och de effekter dessa haft på förmågorna, ska särredovisas.

Följande ska rapporteras utanför årsredovisingen

- Post- och telestyrelsen ska där så är möjligt tillse att statistik i de rapporter och uppföljningar som myndigheten lämnar till regeringen är könsuppdelad och redovisad i tidsserier omfattande de föregående budgetåren. 

- Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 i systemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

3

Organisationsstyrning

Regelförenkling

Post- och telestyrelsen ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. Myndigheten ska vidare inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företag. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen på det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att göras i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Post- och telestyrelsen bistå Verket för näringslivsutveckling i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Projekt

Post- och telestyrelsen ska under året, utifrån myndighetens kompetens- och ansvarsområde, bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med projekten Elektroniska tjänster - var som helst och när som helst, samt Stärkt utvecklingskraft på landsbygden. Post- och telestyrelsen ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar och delprojekt, samt underlag som behövs för projektens genomförande.

4

Uppdrag

1 Post- och telestyrelsen ska beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till IT-infrastruktur, inklusive trådlöst nät. Översikten bör omfatta de olika tekniker som förekommer allmänt på marknaden och vilken ungefärlig kapacitet de olika näten erbjuder. 

Översikten ska utgöras av en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till IT-infrastruktur. Översikten bör särskilt belysa skillnader mellan områdena. Översikten ska även innehålla en bedömning av hur tillgången till IT-infrastruktur kommer att utvecklas under den närmaste perioden med hänsyn till teknisk och marknadsmässig utveckling. Myndigheten ska när så är påkallat föreslå eller vidta åtgärder för att en IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet ska finnas tillgänglig i alla delar av landet.

Översikten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2008.

2 Post- och telestyrelsen ska till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2008

- beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar,

- redovisa hur tillståndsvillkoret för postoperatörer har efterlevts,

- redovisa hur prisregleringen i 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,

- redovisa och analysera konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,

- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt

- i övrigt bedöma effekterna av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.

3 Post- och telestyrelsen ska till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 till 30 juni 2009, redovisa de åtgärder som myndigheten har genomfört för att uppnå målet om tillgänglighet genom ett utvecklat informationssamhälle enligt den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Post- och telestyrelsen ska vidare redovisa resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringen tillgänglighet i den nationella strategin.

4 Post- och telestyrelsen ska redovisa arten och omfattningen på de konsumentklagomål respektive klagomål från näringsindkare som inkommit till myndigheten under 2007. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 30 april 2008. Redovisningen ska även delges Näringsdepartementet och Konsumentverket.

5 Post- och telestyrelsen ska producera en nationell planeringslösning för marksänd digital TV i syfte att medge utrymme för minst sex nätlager i frekvensutrymmet 470-790 MHz samt ett nätlager i frekvensutrymmet 174-230 MHz, och som innebär att inga TV-sändningar äger rum i frekvensutrymmet 790-862 MHz. Lösningen ska så långt det är möjligt vara avstämd med berörda grannländers frekvensmyndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2008 i form av en rapport som redogör för lösningens utformning samt dess eventuella kända geografiska begränsningar.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen36 779
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)36 779
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 37:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionshinder, insatser inom området informationssäkerhet, rikscentralen för IT-incidenthantering samt åtgärder inom verksamhetsområdena civilt försvar och svåra påfrestningar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,

- finansiering av projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga de delar avseende förtroende, tillgänglighet och säkerhet som beskrivs i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) samt delar av det IT-politiska handlingsprogrammet som beskrivs i regeringens tidigare proposition Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86),

- kostnader i samband med att Post- och telestyrelsen följer upp om kassaservicen motsvarar samhällets behov samt

- kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

37:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen144 749
ap.1Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (ram)144 749
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 37:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionshinder,

- utsträckt post- och kassaservice till äldre och personer med funktionshinder i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionshinder,

- fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

- särskilda utredningar efter behovsprövning till ett belopp om högst
3 000 000 kronor samt

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för personer med funktionshinder hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter och organisationer. 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.11 1033 %0
ap.203 %0
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 3423 %0
ap.2065 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1240 000133 00093 0002012
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 065
2008-02-253 065
2008-03-253 065
2008-04-253 065
2008-05-253 065
2008-06-253 065
2008-07-253 065
2008-08-253 065
2008-09-253 065
2008-10-253 065
2008-11-253 065
2008-12-253 064
Summa36 779
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
37:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offenligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation-21 189-16 476198 700209 500-10 800-48 465
Post9981 17422 20022 0002002 372
RTTE1 441-2706 5008 000-1 500-329
Elektroniska signaturer005500
Summa-18 750-15 572227 405239 505-12 100-46 422
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen Informationssamhället som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offenligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2008 (prop.2007/08:1, utg.omr. 6, bet.2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:50).

Avgiftsuttaget för 2008 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

Post- och telestyrelsen ska betala totalt 50 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras100 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Carolina Malmerius
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/CIV
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet, SAM
Socialdepartementet/ST
Utbildnings- och kulturdepartementet/ME
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tal- och punktskriftsbiblioteket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
samtliga länsstyrelser

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 7, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

N2007/9473/ITP
N2007/10256/SAM (delvis)
N2007/9916/SAM (slutligt)
N2007/6075/ITP
N2007/2165/ITP
N2007/2167/ITP
N2007/6066/ITP
N2007/2131/ITP
N2006/42/ITP
N2007/6098/ITP
N2007/7841/ITP