Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2007-12-13
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 FALUN
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet för budgetåret 2008 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för Länsstyrelsen i Dalarnas län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr