Finansdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-12-13
Fi2004/686
Fi2004/3986
Fi2006/1183 m.fl.
Se bilaga 1
Länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Länsstyrelserna
9 bilagor
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, bet. 2007/08:KU1, rskr. 2007/08:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet fogas nio bilagor. Bilaga 1 rör ärenden som avgörs genom beslutet, bilaga 2 tidigare uppdrag samt vissa särskilda regeringsbeslut, bilaga 3 verksamhetsstatistik, bilaga 4 avgiftsintäkter som disponeras totalt och per länsstyrelse, bilaga 5 avgifter mot inkomsttitlar totalt och per länsstyrelse, bilaga 6 låneramar och räntekontokrediter totalt och per länsstyrelse, bilaga 7 beräkning av anslagspost per länsstyrelse, bilaga 8 förklaring till fördelningsmodell samt bilaga 9 redovisning av uppdrag 3b i länsstyrelsernas regleringsbrev 2007.

VERKSAMHET

Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom Politikområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsområdena återfinns mål och återrapporteringskrav för länsstyrelsernas verksamhetsgrenar. 

Av bilaga 3 framgår de nyckeltal som efterfrågas i återrapporteringen på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå. Även anvisningar avseende definitioner och indelningar framgår av bilagan. 

För Länsstyrelsen i Gotlands län gäller, med anledning av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län, även de mål som avser verksamhetsgrenarna i Skogsstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2008 samt återrapporteringskraven för dessa mål. Genomförd verksamhet ska redovisas integrerat och i den verksamhetsstruktur som gäller för övrig verksamhet i länsstyrelsen. Därutöver ska redovisning ske till Skogsstyrelsen i enlighet med anvisningar från Skogsstyrelsen.

För länsstyrelserna gäller följande verksamhetsstruktur.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional samhällsorganisationKunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbeteUtåtriktat sektorsövergripande arbete
Regional tillväxt
Miljömålsarbete
Tillsyn och vägledningSocial tillsyn
Miljötillsyn
Djur- och livsmedelskontroll
Samhällets krisberedskap, tillsyn över plan- och byggnadsväsendet samt övrig tillsyn
ÄrendehandläggningOmställning av energisystemet
EU-stöd
Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Regional samhällsorganisation

Mål

Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.

1.1.1

Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete

Mål 1

Länsstyrelserna ska stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av de olika sakområdena för att uppnå effektiva lösningar och bidra till en hållbar utveckling i länen.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska redovisa kortfattat i punktform de tre största hindren för ett framgångsrikt sektorsövergripande arbete.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utåtriktat sektorsövergripande arbete

Mål 1

Verksamheten ska bedrivas så att det finns god beredskap och kapacitet för mottagande av skyddsbehövande m.fl. som beviljats uppehållstillstånd samt utvecklad samverkan mellan kommuner och myndigheter i länet avseende boende, introduktion och snabb arbetsmarknadsetablering.

Återrapportering 1a

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur arbetet med att skapa god beredskap och kapacitet i länet för att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd har bedrivits. Redovisningen ska lämnas i en enhetlig struktur enligt det gemensamma förslag som tagits fram via Länsstyrelsen i Jämtlands län (IJ2007/3174IM, Länsstyrelsen i Jämtlands län diarienummer 850-13554-07, se punkterna nedan). Eventuella förändringar eller kompletteringar av redovisningen görs efter anvisningar från Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Redovisningen ska omfatta

– antalet kommuner i länet som hade överenskommelse om mottagning av skyddsbehövande vid årets början och årets slut,

– antalet kommuner i länet som vid årets slut har en treårsöverenskommelse med Migrationsverket,

– de kommuner som under 2007 inte haft någon överenskommelse om mottagning av skyddsbehövande,

– antalet kommuner som i jämförelse med förra året

   a) ökat sitt faktiska mottagande

   b) har oförändrat mottagande

   c) minskat sitt faktiska mottagande 

– skälen för en minskad eller oförändrad mottagningskapacitet (i förekommande fall)

   a) bostadsbrist

   b) arbetsmarknadssituationen

   c) färre anvisade/placerade än beräknat

   d) annan orsak 

– de väsentligaste insatserna från länsstyrelsen för att främja beredskapen att ta emot skyddsbehövande som erhållit uppehållstillstånd (konferenser, besök i kommunerna etc.), 

– hur samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer bedrivits och utvecklats för att genomföra introduktionsprogram som leder till snabbare arbetsmarknadsetablering,

– om nya angreppssätt eller metoder prövats för att öka engagemanget i länet för att ta emot och introducera nyanlända invandrare, samt

– hur samverkan mellan länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen har utvecklats och eventuella behov av förändringar. Denna redovisning kan göras gemensam för länsstyrelserna.

Återrapportering 1b

Länsstyrelsen ska också, enligt datum som Migrationsverket fastställer, inför de prognosinlämningar som Migrationsverket ska redovisa till regeringen inge underlag till verket om hur arbetet med att träffa förslag till överenskommelser med kommuner om flyktingmottagande samt hur bosättningen i kommunerna fortlöper. Av redovisningen ska framgå vilka hinder som finns för bosättningen.

Mål 2

Länsstyrelsernas kulturmiljöarbete ska bedrivas i samverkan med övriga sakområden, särskilt sakområdena naturvård, miljöskydd, samhällsplanering, integration och lantbruk. Kunskapsuppbyggnad för samverkan ska ske bl.a. genom utveckling av tvärsektoriella kunskapsunderlag.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur samverkan mellan de olika sakområdena bedrivits,

– framgångsfaktorer som bidragit till att stärka samverkan mellan de olika sakområdena, samt

– vilka svårigheter som finns och vilket stöd som behövs för att förbättra kunskapsuppbyggnaden.

Mål 3

Ett aktuellt och samordnat underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelserna ska genom tidiga kontakter och samråd verka för att de nationella och regionala perspektiven får genomslag i kommunernas fysiska planering enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur det regionala perspektivet beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,  

– hur kommunernas översiktsplaner utvecklas och hålls aktuella samt kommer till användning vid efterföljande beslut och beaktas i det regionala tillväxtarbetet,

– hur kommunernas detaljplaner utvecklas och huvuddragen i hur de kommer till användning i efterföljande beslut, 

– hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länet samt vilket genomslag detta får i kommunernas översikts- och detaljplanering, och vid planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunens, andra kommuners och länets utveckling,

– väsentliga initiativ och genomförda insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft samt konstaterade förändringar i kommunala översiktsplaner, samt

– de viktigaste planeringsfrågorna i länet och hur dessa har hanterats enligt PBL.  

Redovisningen ska lämnas till Boverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 november 2008. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverket ska lämna en samlad redovisning och bedömning till regeringen (Miljödepartementet med en kopia till Finansdepartementet).

Mål 4

Länsstyrelserna ska utifrån sina respektive regionala förutsättningar i samråd med kommuner, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, regionala och lokala aktörer samordna och driva på det statliga klimat- och energiarbetet. Länsstyrelserna ska främja energiomställningen i relevanta sektorer på regional nivå. Länsstyrelserna ska därvidlag särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra med insatser för att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft samt främja energieffektivisering.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna ska redovisa

– insatser som genomförts för att samordna det statliga regionala klimat- och energiarbetet, för att öka andelen förnybar energi bl.a. med särskilt avseende på vindkraft och vattenkraft samt främja energieffektivisering,

– sina insatser för organisering och kompetensuppbyggnad inom området energiomställning, samt

– framgångsfaktorer samt eventuella hinder och svårigheter för att arbeta sektorsövergripande med dessa frågor.

Redovisningen ska göras till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Energimyndigheten och Naturvårdsverket senast den 1 mars 2009. 

Mål 5

Länsstyrelsen ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i länet. Samverkan ska sökas med strategiska statliga myndigheter och andra viktiga aktörer i länet.

Återrapportering 5

Länsstyrelsen ska redovisa

– vilka insatser som gjorts för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, samt

– omfattningen och resultatet av dessa insatser.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regional tillväxt

Mål 1a (län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan)

Länsstyrelsernas samordning av det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional tillväxt och utveckling genom effektiv samverkan samt lokal och regional förankring.

Återrapportering 1a

Länsstyrelserna ska redovisa  

– vilka aktiviteter som har vidtagits, 

– måluppfyllelse, samt

– eventuella hinder för denna.  

Vidare ska länsstyrelserna redovisa  

– hur statliga insatser har samordnats, 

– hur de regionala tillväxtprogrammen drivs och samordnas, 

– hur länsstyrelsen främjat statlig finansiering av de regionala tillväxtprogrammen, 

– hur det regionala tillväxt- och miljöarbetet stödjer utvecklingen av miljövänlig och effektiv teknik och förnybar energi, samt stimulerar företag till miljödriven affärsutveckling och att använda miljö som medel för att stärka sin konkurrenskraft. 

– kvinnors respektive mäns inflytande, som representanter för regionala och lokala organ, över genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, samt  

– resultat av genomförda insatser för mångfald och en ökad jämställdhet med fokus på kvinnors företagande samt hur lokala och regionala resurscentra har uppmärksammats i det regionala tillväxtarbetet. 

Länsstyrelserna ska senast den 2 juli 2009 till regeringen (Näringsdepartementet) för perioden 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa 

– myndighetens bidrag till genomförandet av prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, samt 

– resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

Mål 1b (län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan)

Länsstyrelsernas medverkan i samordningen av det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional tillväxt och utveckling genom effektiv statlig samverkan samt lokal och regional förankring. 

Återrapportering 1b

Länsstyrelserna ska redovisa  

– vilka aktiviteter som har vidtagits,  

– måluppfyllelse, samt

– eventuella hinder för denna.  

Vidare ska länsstyrelserna redovisa 

– hur statliga insatser har samordnats, 

– hur länsstyrelsen främjat statlig finansiering av de regionala tillväxtprogrammen, 

– hur det regionala tillväxt- och miljöarbetet stödjer utvecklingen av miljövänlig och effektiv teknik och förnybar energi, samt stimulerar företag till miljödriven affärsutveckling och att använda miljö som medel för att stärka sin konkurrenskraft. 

– kvinnors respektive mäns inflytande, som representanter för regionala och lokala organ, över genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, samt  

– resultat av genomförda insatser för mångfald och en ökad jämställdhet med fokus på kvinnors företagande samt hur lokala och regionala resurscentra har uppmärksammats i det regionala tillväxtarbetet.  

Länsstyrelserna ska senast den 2 juli 2009 till regeringen (Näringsdepartementet) för perioden 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa 

– myndighetens bidrag till genomförandet av prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, samt 

– resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

Mål 2

Hållbar tillväxt i stödföretagen som bidrar till en hållbar regional tillväxt. (Målet gäller inte Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län).

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska redovisa hur stödgivningen medverkat i genomförandet av de regionala tillväxtprogrammen.

Mål 3

En god tillgång till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i alla delar av landet. (Målet gäller inte Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län).

Återrapportering 3

Länsstyrelserna ska redovisa  

– vilka insatser som genomförs för att stödja utvecklingen av kommersiell service, hur de genomförs, vilka aktörer i länet som under året haft inflytande över genomförandet och i vilken utsträckning kvinnor respektive män varit representanter för dessa,  

– en övergripande bedömning av vilken effekt dessa insatser har haft på utvecklingen av tillgången till kommersiell service för kvinnor respektive män,  

– vilket finansiellt stöd inklusive regionala projektmedel, uppdelat på kvinnor respektive män som företagare, som har beviljats för utveckling av kommersiell service, samt

– på vilket sätt arbetet med kommersiell service samverkar med arbetet för en god tillgång till offentlig service.

Mål 4

Länsstyrelsernas arbete med fiske- samt jordbruks- och landsbygdsåtgärder ska bidra till fastställda mål och strategier för fiskeåtgärder i de EU-finansierade programmen för fiskerinäringen samt Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007–2013. Vidare ska länsstyrelsernas arbete bidra till målet för den regionala tillväxtpolitiken. Länsstyrelserna ska även aktivt medverka till en positiv utveckling av fisketurismnäringen.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna ska redovisa 

– översiktligt väsentliga insatser inom området fiske- samt jordbruks- och landsbygdsåtgärder, samt 

– hur länsstyrelserna verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom landsbygdsprogrammet, de EU-finansierade programmen inom fiskerinäringen, strukturfondsprogrammen i berörda län, de regionala tillväxtprogrammen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål 1

Länsstyrelserna ska verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och de sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom landsbygdspolitiken, livsmedelspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken och transportpolitiken nås. Länsstyrelserna ska i bred förankring i länen utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar.

Länsstyrelserna ska särskilt

– verka för att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv samt natur- och kulturturism, samordnas med det regionala tillväxtarbetet och med arbetet för energiomställning,

– verka för att samordningen mellan miljömålsarbete, tillsynsarbete och miljöövervakning utvecklas, samt

– bidra till Naturvårdsverkets arbete med en vägledning för arbete med regionala landskapsstrategier enligt vad som aviserades i Strategin för hushållning med mark och vatten i proposition 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

– insatser och resultat när det gäller att samordna miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv och natur- och kulturturism, det regionala tillväxtarbetet och arbetet för energiomställning,

– insatser för att utveckla arbetsformerna för samordning av miljömålsarbete med miljötillsynsarbete och miljöövervakning, samt 

– väsentliga insatser rörande minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, minskade växtnäringsförluster, bevarande av biologiskt mångfald och för utveckling av ekologisk produktion.

Mål 2

Länsstyrelsernas arbete med skydd och skötsel av värdefulla områden och hotade arter ska bedrivas så att biologisk mångfald bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.

Länsstyrelserna ska särskilt

– verka för att naturvårdsarbetet bedrivs så att friluftslivet främjas och att arbetet bedrivs med stärkt dialog med medborgarna och ökad lokal delaktighet i skydd och skötsel av naturvärden,

– verka för att genomföra den nationella strategin för formellt skydd av skog i samverkan med berörda organisationer och aktörer, samt 

– öka användningen av avtalslösningar i naturvårdsarbetet för att på så sätt säkerställa bevarandet av de skyddsvärda produktiva skogar av reservatsklass som identifierats i den nationella strategin för formellt skydd och som hotas av avverkning.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

– insatser i naturvårdsarbetet när det gäller stärkt dialog med medborgarna och ökad lokal delaktighet i skydd och skötsel av naturvärden, samt

– hur arbetet fortlöper med genomförandet av länsvisa strategier med utgångspunkt i den nationella strategin för formellt skydd av skog.

Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket, enligt verkets anvisningar, redovisa hur användningen av avtalslösningar ökat för att säkerställa bevarandet av skyddsvärda produktiva skogar av reservatsklass som identifierats i den nationella strategin för formellt skydd. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om antalet avtal och areal som omfattas.

Mål 3

Länsstyrelsernas arbete med vattenmiljön ska ske på ett samordnat sätt.

Länsstyrelserna ska särskilt verka för att

– arbetet med vattenrelaterade miljökvalitetsmål, havsmiljöarbetet, miljöövervakningen och arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samordnas och så långt som möjligt sker på ett integrerat sätt,

– delmålet om minst 15 fiskefria vattenområden i varje vattendistrikt nås till 2010,

- delmålet om att minst hälften av de skyddsvärda miljöerna har ett långsiktigt skydd nås till 2010,

– delmålet om att ytterligare 19 marina områden ska vara skyddade som naturreservat nås till 2010, samt

– delmålet om att buller och andra störningar från båttrafik ska vara försumbara nås till 2010.

De länsstyrelser som ingår i Västerhavets, Södra Östersjöns och Norra Östersjöns vattendistrikt ska genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning och stödjande insatser förbättra förutsättningarna för kommuner och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

– insatser och resultat när det gäller att samordna och integrera vattenmiljöarbetets olika delar,

– en sammanställning av vattenmyndigheternas insatser i respektive vattendistrikt.

Beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska de länsstyrelser som ingår i Västerhavets, Södra Östersjöns och Norra Östersjöns vattendistrikt rapportera till Naturvårdsverket enligt verkets anvisningar.

Mål 4

Länsstyrelserna ska bidra till att delmålen om efterbehandling av förorenade områden nås.

Länsstyrelserna ska särskilt verka för att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser.

Övrig återrapportering

Beträffande områdesskydd, skötsel av skyddade områden, restaurering av vattendrag, kalkning och efterbehandling av förorenade områden ska länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Det regionala mål- och uppföljningsarbetet samt resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen redovisas till Miljömålsrådet inom Naturvårdsverket.

1.1.2

Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning

Mål 1

Genom att bedriva tillsyn ska länsstyrelsen säkerställa efterlevnaden av de föreskrifter som riksdag och regering beslutat.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska redovisa

– inom vilka områden tillsynsplaner saknas och skälen till detta, samt

– hur de mest omfattande bristerna i länsstyrelsernas egen tillsynsverksamhet har åtgärdats och, om inga åtgärder vidtagits, orsakerna till detta.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Social tillsyn

Mål 1

Länsstyrelserna ska tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen. De brister och missförhållanden som påtalas i huvudmännens verksamhet ska åtgärdas enligt en tidsplan som beslutas och följs upp av länsstyrelsen.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska, inom verksamhetstillsynen (ej individtillsynen), redovisa 

– en sammanfattning av tre granskande tillsynsinsatser inom socialtjänstens område som under året bedömts ha gett goda effekter, dvs. lett till att brister eller missförhållanden åtgärdats, 

– vilka konkreta effekter dessa tre tillsynsinsatser lett till och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att bristerna uppstår på nytt, samt 

– iakttagelser och bedömningar som gjorts i all tillsyn dels om olika personalkategoriers kompetens, utbildning och utbildningsbehov, dels om personalkontinuiteten.

Mål 2

Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen samt mellan länsstyrelserna ska leda till ökad samordning av tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt till att tillsynen bedrivs på ett mer likvärdigt sätt över hela landet. 

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska redovisa 

– inom vilka områden som tillsynen har samordnats med tillsynen av hälso- och sjukvården,  

– i vilken omfattning tillsynen har samordnats med tillsynen av hälso- och sjukvården under året, 

– insatser som genomförts för att tillsynen ska bli mer likvärdig över landet, t.ex. inom vilka områden och i vilken utsträckning gemensamt framtagna bedömningskriterier använts, samt 

– insatser som genomförts för att skapa en mer likvärdig hantering och bedömning av särskilda avgifter (s.k. sanktionsavgifter).

Mål 3

Den operativa tillsynen inom missbruksområdet ska öka jämfört med 2007.

Återrapportering 3

Länsstyrelsen ska redovisa vad som gjorts för att uppnå målet.

Mål 4

Länsstyrelserna ska se till att den kommunala tillsynen enligt såväl alkohollagen (1994:1738) som tobakslagen (1993:581) skärps och därigenom bidrar till en ökad samordning i tillsynen enligt dessa två lagar. Länsstyrelsernas samarbete med Statens folkhälsoinstitut (FHI) ska utvecklas.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna ska redovisa hur de har arbetat med att utveckla metoder för samordning av tillsynen enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581).

Vidare ska länsstyrelserna redovisa

– hur tillsynen avseende tobakslagens bestämmelser om handel m.m. och särskilt dess regler om 18 års åldersgräns för inköp av tobaksvaror har genomförts,

– hur länsstyrelserna har utövat tillsyn avseende tobakslagens bestämmelser i övrigt, hur länsstyrelserna följt kommunernas verksamhet och biträtt med information och stöd,

– hur länsstyrelserna har utövat tillsyn avseende alkohollagens bestämmelser,

– hur länsstyrelserna bistått kommunerna med råd om hur de kan höja medvetenheten om och uppmärksamma tillståndshavare på att överträdelser av gällande lagar mot diskriminering kan leda till indragning av serveringstillståndet,

– om och i vilken utsträckning kommunerna beaktar lagar mot diskriminering vid såväl lämplighetsprövning som tillsyn av serveringstillstånd, samt

– vilka åtgärder som har vidtagits för att införa riktlinjer för egentillsynsprogram för detaljhandel med, eller servering av, öl.

Mål 5

Länsstyrelserna ska verka för att metoden Ansvarsfull Alkoholservering eller annan likvärdig evidensbaserad metod sprids i kommunerna i respektive län så att arbetet ska kunna ingå i kommunernas ordinarie arbete.

Återrapportering 5

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur de har arbetat för att stödja kommunerna i arbetet med att införa metoden Ansvarsfull Alkoholservering, eller annan likvärdig evidensbaserad metod,

– vilka kommuner som arbetar med metoden, samt

– vilka av dessa som har integrerat arbetet i den ordinarie strukturen.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Miljötillsyn

Mål 1

Länsstyrelsernas tillsynsarbete ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljöskador inte uppkommer. Genom en effektiv tillsynsvägledning ska länsstyrelserna förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna. Länsstyrelserna ska i samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan (Naturvårdsverket, dnr 190-1891-06 Rt). Senast den 31 december 2008 ska det finnas en plan för länsstyrelsens tillsynsvägledning för år 2009–2012 för att förbättra miljöbalkens tillämpning hos kommuner och länsstyrelser. Arbetet med tillsynsvägledning ska bland annat ske genom regional miljösamverkan.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska redovisa

– på vilket sätt man har bidragit till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan,

– eventuella brister i den operativa tillsynen som kunnat identifieras och vilka vägledningsbehov som iakttagits,

– hur man bedömer att de brister och behov som identifierats bör åtgärdas,  

– sina tillsynsvägledningsplaner för år 2009–2012, samt 

– hur den regionala miljösamverkan har bedrivits.  

Tillsynsverksamheten ska kommenteras mot bakgrund av redovisningen i bilaga 3 (tabell 2.10) och i relation till tillsynsplanen.

Vidare ska länsstyrelserna redovisa 

– på vilket sätt miljömålen inverkar på planeringen och genomförandet av tillsynen och tillsynsvägledningen,

– viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynsarbetet i övrigt,   

– vilka tillsynsvägledningsinsatser som har föranletts av den nya bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt  

– insatser för att verksamhetsutövarna ska iaktta Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp, samt resultaten av dessa insatser.

Mål 2

Länsstyrelserna ska inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till omprövning av tillstånd för att se till att villkoren för miljöfarliga verksamheter är anpassade till miljöbalkens krav. Alla tillstånd som meddelats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) ska, om de är av särskild betydelse ur miljösynpunkt, vara anpassade till miljöbalkens krav senast 2009 och i övrigt senast 2015.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och effekter av omprövningsarbetet i enlighet med regeringsbeslut den 13 juli 2006, Förtydliganden av redovisningskrav för arbetet med att anpassa gamla miljötillstånd till miljöbalkens krav (dnr M2006/3074/R-M2006/3094/R). Redovisningen ska även beskriva vilka prioriteringar som gjorts.

Mål 3

Tillsynen över naturreservat, strandskyddsområden, kulturhistoriskt skyddade områden och andra skyddade områden ska bidra till bättre regelefterlevnad och till att miljökvalitetsmålen nås. Tillsynen över kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. ska bidra till bevarandet samt förbättrade förutsättningar för hållbar förvaltning av kulturarvet. 

Återrapportering 3

Länsstyrelserna ska redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynen som rör skyddade naturområden respektive kulturmiljön. 

Övrig återrapportering

Länsstyrelserna ska senast den 2 mars 2009 till Naturvårdsverket redovisa hur tillsynen över CITES-lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (1998:179). Rapporten ska översiktligt beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för i bilaga A listade exemplar samt innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Djur- och livsmedelskontroll

Mål 1

Djurskyddskontrollen ska bedrivas effektivt och likvärdigt i hela landet. En god djurhälsosituation, en fungerande veterinärsamverkan och ett gott djur- och smittskydd ska uppnås. Länsstyrelserna ska särskilt verka för att 

– den veterinära verksamheten är ändamålsenlig med bl.a. en väl fungerande samverkan mellan olika veterinära kategorier,  

– djurhälsosituationen och djurskyddet bevakas och hålls på en hög nivå genom uppföljning av ställda smitt- och djurskyddskrav, 

– djursjukdata rapporteras fullständigt och korrekt, samt 

– insamling och transport av animaliska biprodukter sker på ett säkert sätt.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2009 till Jordbruksverket redovisa 

– vilka metoder som har använts i tillsynen över den veterinära verksamheten och i vilken omfattning tillsynen har skett samt hur det regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats, 

– hur djurskyddskontrollen har bedrivits och de viktigaste kontrollinsatserna: typ av åtgärder, motiveringar till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om uppmärksammade brister vid besökta djurkontrollobjekt inte åtgärdats. Särskild rapportering ska utformas enligt beslut 2000/50/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktion, 

– hur insamling och transport av animaliska biprodukter i länet har skötts under 2008 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Vidare ska antalet genomförda inspektioner redovisas.

Mål 2

Länsstyrelserna ska bidra till en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet genom att

– utföra revisioner av kommunernas livsmedelskontroll,

– verka för att kontrollen bedrivs på effektivast möjliga sätt, samt

– tillhandahålla utbildning för berörda yrkesgrupper inom livsmedelskontrollen. 

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2009 till Livsmedelsverket redovisa

– en bedömning av utvecklingen av livsmedelskontrollen i länet jämfört med föregående år samt på vilket sätt länsstyrelserna har bidragit till denna,

– en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs på kontrollen, samt

– antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Samhällets krisberedskap, tillsyn över plan- och byggnadsväsendet samt övrig tillsyn

Mål 1

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, inom ramen för området skydd mot olyckor, ska bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen, de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor ska inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som ska ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

Återrapportering 1

En sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor ska redovisas.

Mål 2

Länsstyrelsernas tillsyn över planväsendet enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) ska bidra till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av lagen i syfte att medverka till en god kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur tillsynen över planväsendet bedrivits,

– vilka insatser som gjorts för att i samverkan med kommunerna utveckla kvaliteten i planeringsprocessen och planläggningen,

– hur nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen samordnas och tillhandahålls,

– eventuella problem och brister i tillämpningen av lagen som framkommit, samt  

– uppgifter om omfattningen och utvecklingen av planarbetet i länet.  

Redovisningen ska lämnas till Boverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 november 2008. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverket ska lämna en samlad redovisning och bedömning till regeringen (Miljödepartementet med en kopia till Finansdepartementet).

Mål 3

Länsstyrelsernas tillsyn över byggnadsväsendet ska medverka till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (1987:10) (PBL), lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. samt Boverkets föreskrifter i syfte att uppnå en god kvalitet i byggande och förvaltning.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna ska särskilt inrikta tillsynen på hur kommunerna vid tillståndsprövning och vid kontroll och tillsyn enligt 9 kap. PBL har uppmärksammat och arbetat för att kraven avseende energieffektivisering vid byggande får genomslag i den byggda miljön.

Återrapporteringen ska lämnas till Boverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 november 2008. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Boverket ska lämna en samlad redovisning och bedömning till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Finansdepartementet).

1.1.3

Verksamhetsområde Ärendehandläggning

Mål 1

Länsstyrelsernas verksamhet ska kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska i punktform redovisa de tre viktigaste insatserna som genomförts för att utveckla service, information och handläggning av ärenden.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Omställning av energisystemet

Mål 1

Länsstyrelserna ska verka för god hushållning med energi i bebyggelsen och en ökad andel förnybar energi samt för att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft. Länsstyrelserna ska även verka för en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler.

 

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa insatser för att främja de stöd för energiomställningen som länsstyrelserna administrerar. Länsstyrelserna ska även redovisa andra väsentliga insatser utifrån målet.

1.1.3.2

Verksamhetsgren EU-stöd

Mål 1

Länsstyrelserna ska i egenskap av förvaltningsmyndighet, beslutsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig handläggning säkerställa en effektiv handläggning av EU-stöden samt ett smidigt och korrekt avslutsarbete för programperioden 2000–2006.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna ska redovisa 

– hur arbetet med att avsluta programperioden 2000–2006 genomförs, samt 

– de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd enligt artikel 39 i Rådets förordning (EG) nr 1260/99 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna förekommer.

Mål 2

Länsstyrelserna ska i egenskap av programansvarig för de territoriella programmen verka för att programmens genomförande sker i ökad samverkan med länens övriga regionala tillväxtarbete. 

Återrapportering 2

Länsstyrelserna ska redovisa

– måluppfyllelse,

– vilka aktiviteter som har vidtagits, samt

– eventuella hinder för måluppfyllelse.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning

Mål 1

Avgifter som tas ut enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet får öka med högst nettoprisindex (NPI).

Återrapportering 1

Redovisa avgift per ärende jämfört med NPI.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål (Barentssamarbetet)

Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska arbeta för att stärka Barentssamarbetet. 

Återrapporteringskrav

Från det under utgiftsområde 5 upptagna anslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap 4 respektive 5 finansieras länsstyrelsernas i Norrbottens och Västerbottens län Barentssamarbete. Länsstyrelserna ska redovisa dels sitt eget deltagande i Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning.

Mål (Samhällets krisberedskap)

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Verksamhetsområde Operativ förmåga

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.   

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera såväl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

Återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) med kopia till Krisberedskapsmyndigheten senast den 14 november 2008.  

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.  

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

– god förmåga,

– i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

– viss, men bristfällig förmåga, respektive

– ingen/mycket bristfällig förmåga.  

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

3

Organisationsstyrning

Återrapportering 1  

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur länsstyrelserna har bidragit till att andelen kvinnor på ledande befattningar ökar,

– framgångsfaktorer i detta arbete, samt

– svårigheter och eventuella hinder.

Återrapportering 2  

Länsstyrelserna ska redovisa

– hur länsstyrelserna har bidragit till att den etniska och kulturella mångfalden bland de anställda ökar på alla nivåer,

– framgångsfaktorer i detta arbete, samt

– svårigheter och eventuella hinder.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna ska med utgångspunkt från gällande handlingsplan för jämställdhetsintegrering redovisa  

– genomförda insatser,  

– uppnådda resultat, samt  

– eventuella svårigheter i arbetet. 

Återrapportering 4

Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har gjorts för att säkerställa att relevant personal som arbetar med barn eller vars arbete har konsekvenser för barn får utbildning och kompetensutveckling som är anpassad till arbetsuppgifterna och som säkerställer kunskap om barns rättigheter och synliggör barns behov och förutsättningar. Av redovisningen ska särskilt framgå på vilket sätt utbildningen kvalitetssäkras och hur kompetensen bibehålls över tid inom myndigheten. 

Återrapportering 5

Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har gjorts för att säkerställa att relevant personal har goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelserna ska därvid särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi. Under genomförandet av strategin ska samråd ske med Diskrimineringsombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Myndigheten för handikappolitisk samordning.  

Återrapportering 6

Länsstyrelserna ska genom en regional samordnare för Ansvarsfull Alkoholservering

– stödja och samordna kommunerna i deras arbete med metoden Ansvarsfull Alkoholservering, 

– vara kontaktperson för dessa frågor i förhållande till Statens Folkhälsoinstitut (FHI), samt  

– fungera som en länk mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna.

Länsstyrelserna ska genom en länssamordnarfunktion, på regional nivå, ansvara för att organisera och samordna arbetet för att:

– genomföra de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna samt arbetet för att nå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet,

– fungera som en länk mellan lokal, regional och nationell nivå,

– fånga upp lokala och regionala behov av stöd och förmedla dem till regional respektive nationell nivå,

– bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv länsstruktur för det alkohol-, narkotika- dopnings- och tobaksförebyggande arbetet, samt

– vara pådrivande i utvecklings- och förändringsarbetet av det alkohol-, narkotika- dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i kommuner och landsting. Detta ska nås genom kunskapsförmedling och handledning av beslutsfattare, nyckelpersoner och samrådsorgan i kommuner och landsting.

Vidare ska länssamordnarfunktionen vid länsstyrelserna samverka med det civila samhället. Länssamordnarfunktionen ska inte arbeta med tillsyn, handläggning av utvecklingsmedel eller med vård- och behandlingsinsatser. Länsstyrelserna ska verka för att samarbetet mellan länssamordnarna och de som arbetar med metoden Ansvarsfull Alkoholservering underlättas. Länsstyrelserna ska beakta behovet av informations-, erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länssamordnarfunktionerna, landstingen, kommunerna och det civila samhället och verka för ett gott samarbete. Länsstyrelserna ska samarbeta med FHI både när det gäller länssamordning och Ansvarsfull Alkoholservering.

Länssamordnarfunktionen samt arbetet hos länsstyrelserna med Ansvarfull Alkoholservering finansieras via det under utgiftsområde 9 upptagna anslaget 14:7 där FHI administrerar bidragshanteringen till länsstyrelserna för att täcka kostnaderna i enlighet med regeringens åtgärdsprogram.

FHI ska årligen senast den 1 oktober till regeringen (Socialdepartementet) inkomma med en folkhälsopolitisk lägesrapport. Länsstyrelserna ska förse FHI med underlag för denna årliga rapport.

4

Uppdrag

A. Uppdrag till samtliga länsstyrelser

Nedan följer uppdrag, per politikområde, som avser samtliga länsstyrelser. Därefter följer per politikområde uppdrag som lämnas till vissa länsstyrelser. Uppdrag som lämnats i tidigare regleringsbrev samt vissa äldre regeringsbeslut och som ska redovisas fr.o.m. 2008 återfinns i bilaga 2.

Effektiv statsförvaltning

1. Länsstyrelserna ska redovisa utgiftsprognoser i fråga om anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m. för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008.

Handikappolitik

2. Länsstyrelserna ska i samverkan med Socialstyrelsen fortsätta utveckla, följa och stödja samt betala ut ersättning för verksamhet med personliga ombud. Inriktningen beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000 (dnr S98/7454/ST och S99/4985/ST). Redovisningen av medlen samt erfarenheter av verksamheten ska lämnas till Socialstyrelsen för dess redovisning till regeringen (Socialdepartementet), vilken ska lämnas senast den 15 april 2008. Länsstyrelsernas redovisning ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2008. 

3. Länsstyrelserna har under ett antal år genomfört insatser för att aktivt påverka kommunerna och andra att samordna insatser, att upprätta och använda individuella planer och att samverka kring dessa, särskilt när det gäller barnfamiljer. Länsstyrelsen ska under 2009 sammanfatta genomförda insatser och redovisa hur insatserna konkret påverkat antalet planer för barnfamiljer och vuxna. Uppgifterna ska avse förhållandena den 1 april 2009. Länsstyrelserna ska sammanställa och redovisa resultatet i en gemensam rapport som ska överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2009. Rapporten ska även innehålla en analys och diskussion om utvecklingen sedan 2003.

Äldrepolitik

4. Äldreskyddsombuden har ett brett tillsynsuppdrag. Riktlinjer och villkor för användning av medlen till äldreskyddsombuden framgår av regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003 (dnr S2003/1497/ST). Äldreskyddsombudens uppgift ska vara att, utifrån ett medborgarperspektiv, bedriva operativ tillsyn inom äldreomsorgen. Ombuden ska i sitt arbete samverka med Socialstyrelsen och andra aktörer. Exempel på vad tillsynen ska innehålla anges i regeringsbeslutet. I tillsynen ingår även att granska rättssäkerhetsfrågor vid bedömning av rätten till biståndsinsatser liksom kommunens riktlinjer för biståndsinsatser.

Länsstyrelserna ska, i en gemensam rapport, sammanställa och redovisa den tillsyn som genomförts och de iakttagelser som gjorts i tillsynen under 2008. Redovisningen ska särskilt beskriva iakttagelser som avser rättssäkerhetsfrågor, äldres inflytande och självbestämmande, hänsynstagande till äldres integritet, personalens kompetens, insatsers innehåll och kvalitet samt äldres möjligheter till aktiviteter, social samvaro, inom- och utomhusaktiviteter – både det som är bra och det som brister. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om länsstyrelsens insatser för att komma tillrätta med brister och missförhållanden samt vad dessa insatser resulterat i. Redovisningen ska överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2009.

5. Länsstyrelserna har under de senaste åren haft i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005 (dnr S2005/683/ST) och regeringsbeslut nr 25 den 20 december 2005 (dnr S2005/10417/ST)). I uppdraget har ingått att fördela medel till kommunerna, att informera om satsningen samt att följa upp hur stödet har använts.

Länsstyrelserna ska även för 2008 fördela medel efter ansökan från kommunerna och stödja kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. De direktiv som finns intagna som bilaga 2 till regeringsbeslut den 20 december 2005 nr 25 ska i tillämpliga delar även gälla denna satsning. Länsstyrelsen får använda högst två procent av medlen för sina administrationskostnader. Länsstyrelserna ska liksom tidigare år på regional nivå informera om satsningen samt följa upp hur stödet har använts. Vid länsstyrelsens uppföljning av medlen ska kommunen kunna redovisa hur medlen har använts och, i den mån det är möjligt, hur många anhöriga som tagit del av stödinsatserna. Länsstyrelsen ska senast den 1 april 2009 till Socialstyrelsen redogöra för utvecklingen inom området, hur medlen har fördelats samt hur stor andel som länsstyrelsen har använt för att administrera bidraget.

Medel som inte har utbetalats eller anslagsavräknats ska redovisas och återbetalas till Socialstyrelsen senast den 28 februari 2009.

Socialtjänst, handikapp- och äldrepolitik

6. Länsstyrelsen ska samla in och sammanställa uppgifter om

– antalet ej verkställda domar enligt socialtjänstlagen (2001:453)(SoL),

– antal rapporterade gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader, sex månader, nio månader etc. för åren 2007 och 2008,

- antalet ej verkställda domar och myndighetsbeslut för personer med funktionsnedsättningar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),

– antalet ansökningar hos länsrätten om en särskild avgift (sanktionsavgift) för ej verkställda domar enligt SoL och LSS,

– antalet ansökningar hos länsrätten om en sanktionsavgift för ej verkställda myndighetsbeslut hos länsrätt enligt SoL, samt

– antalet utdömda avgifter och avgifternas storlek. 

Uppgifterna ska lämnas uppdelade på kön. För att kunna jämföra uppgifter över tid ska uppgifterna så långt det är möjligt samlas in på ett likartat sätt jämfört med tidigare år.

Länsstyrelsen ska ta fram en gemensam sammanställning med kommentarer som ska överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2009.

Bostadspolitik

7. Länsstyrelserna ska, utöver arbetet med den årliga bostadsmarknadsenkäten, göra en egen regional analys av situationen på bostadsmarknaden i länet. Resultat av pågående arbete med utveckling av modeller för regionala analyser bör tas tillvara av länsstyrelserna och vidareutvecklas. Länsstyrelserna ska verka för att kommunerna gör egna analyser av de lokala bostadsmarknaderna samt tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Länsstyrelserna ska även

– redovisa i vilken omfattning och i vilket sammanhang som kommunerna antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen,

– analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas med övrig kommunal, mellankommunal och regional planering, samt

– redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning som de lämnat råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2008 till Boverket med kopia till regeringen (Finansdepartementet).

8. Länsstyrelserna ska i samverkan med Boverket genomföra en samordnad satsning på kompetensutveckling för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Satsningen gäller i första hand länsstyrelserna, men även andra statliga myndigheter kan beröras. Länsstyrelserna ska samverka med Boverket i verkets uppdrag att redovisa inriktning, handlingsprogram och tidplan för hur man avser att genomföra satsningen samt hur ansvar och resursinsatser därvid ska fördelas mellan Boverket och länsstyrelserna. Boverket ska redovisa denna del av uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2008.

Vidare ska länsstyrelserna samverka med Boverket i verkets uppdrag att redovisa förslag på inriktning, handlingsprogram och tidplan samt ansvarsfördelning och beräknat resursbehov för det fortsatta arbetet under 2009 och 2010 med att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, dels fortsatt kompetensutveckling, dels introduktion av kommande förändringar i lagstiftningen. Redovisningen ska även innehålla förslag på hur kompetenssatsningen kan utvärderas. Boverket ska redovisa denna del av uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2008.

9. Länsstyrelserna ska samverka med Boverket i verkets uppdrag att lämna förslag till hur insamling av data inom ramen för det gemensamma arbetet med uppsikt och tillsyn enligt plan- och bygglagen ska struktureras och rapporteras till regeringen. Förslaget ska redovisa vilken information som ska samlas in för att kunna belysa om tillämpningen av plan- och bygglagen uppfyller lagens bestämmelser och intention samt formerna för hur detta ska organiseras. Förslaget ska även redovisa när de olika momenten ska ske för att rapporteringen till regeringen ska kunna användas i den redovisning till riksdagen som görs genom budgetpropositionen. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2008.

10. Som ett led i regeringens pågående arbete med och insatser för att förbättra den statliga överblicken av tillämpningen av PBL i landet ska länsstyrelserna samverka med Boverket i verkets uppdrag att kartlägga hur kommunerna har organiserat och resurssatt sitt arbete med planering och byggande. Kartläggningen ska ge en samlad bild av hur landets kommuner är organiserade på nämnd- och förvaltningsnivå. Kartläggningen ska även redovisa vilka mellankommunala samarbetsformer som har etablerats. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008.

11. Länsstyrelserna ska samverka med Boverket i verkets uppdrag att utveckla förslag till uppföljningsbara och så långt möjligt heltäckande indikatorer som kan användas för att värdera och beskriva måluppfyllelsen inom verksamhetsområdena Samhällsplanering och bebyggelseutveckling och Byggande och förvaltning samt dess verksamhetsgrenar. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2008.

12. Länsstyrelserna ska i samverkan med Boverket utveckla den vägledning och det stöd som behövs med anledning av de lagändringar i PBL, om hänsyn till risken för olyckor, översvämningar och erosion, som träder i kraft den 1 januari 2008. Boverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2008. 

13. Berörda länsstyrelser ska samverka med Boverket i verkets uppdrag att delta i Nuteks arbete med att sammanställa och sprida erfarenheter från Sveriges medverkan i EU:s program för territoriellt samarbete (gränsregionala, transnationella och interregionala program). Uppdraget har fokus på projekt om regional utvecklingsplanering och i uppdraget ingår att redovisa hur prioriteringar i program och projekt återspeglar de utmaningar och möjligheter den fysiska planeringen och samhällsbyggandet står inför. Boverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 31 december 2008.

Regional samhällsorganisation

14. Uppdragen ska samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 november 2008. Regeringen ska under arbetets gång hållas informerad om uppdragets utveckling. En översikt med delrapporter dels för gemensam IT-verksamhet dels för utvecklingen av den administrativa samordningen (det s.k. EA-uppdraget) ska redovisas senast den 30 juni 2008. En särskild redovisning om e-förvaltning ska lämnas senast den 31 mars 2008.

Länsstyrelserna har i sin gemensamma rapportering i enlighet med regleringsbrevet för 2007 redovisat sina utgångspunkter för en sammanhållen styrning och ledning av gemensamma stödverksamheter. Länsstyrelserna ska under 2008 påbörja genomförandet av den nya styrformen enligt länsstyrelsernas förslag och inom ramen för nuvarande organisation. Länsstyrelserna ska genomföra föreslagna åtgärder för att möjliggöra ett driftsättande av en ny IT-enhet fr.o.m. 2009. I detta ligger att etablera såväl styrformer som IT-enhetens inre organisation samt införa väl avvägt teknikstöd. En ny IT-enhet kommer stegvis att få en än mer central roll i fråga om att ge stöd för utvecklingen inom e-förvaltning. Det är därför särskilt angeläget att IT-verksamheten ges förutsättningar att fortlöpande stödja kärnverksamheternas utveckling.

Utvecklingen av e-förvaltningen ska fortsätta. Under 2008 ska tidigare utvecklade e-tjänster konsolideras samtidigt som utvecklingen av nya tjänster påbörjas. Samtliga länsstyrelser ska senast den 31 mars 2008 redovisa vilka områden som länsstyrelserna avser att prioritera, tillsammans med konsekvensbeskrivningar. Prioriteringen bör utgå från den sammanställning av länsstyrelsernas resursanvändning som presenterades i budgetpropositionen 2008 (prop. 2007/08:1, UO1, kap. 6). Samarbete ska ske med berörda centrala sektorsmyndigheter.

Vid utgången av 2008 ska länsstyrelserna ha implementerat ett gemensamt redovisningssystem i enlighet med de riktlinjer som angavs i regleringsbrevet för 2007 och ha påbörjat samordningen av löneadministrationen i en ny struktur. E-fakturalösningen förutsätts svara mot regeringens generella krav på myndigheterna. Inom området telefonitjänster ska förslag till kommande steg i utbyggnad av kundtjänsterna redovisas i samband med rapporteringen den 31 mars 2008. Under 2008 ska även arbetet med den teletekniska samordningen inledas. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska baseras på gemensamma ställningstaganden och på att varje länsstyrelse även i fortsättningen deltar aktivt i samarbetet och utvecklingen. De gemensamma lösningarna ska säkerställas genom de personella, tekniska och finansiella resurser som länsstyrelserna gemensamt förfogar över. För att ytterligare stödja utvecklingsarbetet omdisponerades inom länsstyrelseanslaget 14 miljoner kronor i regleringsbrevet för 2007. Medlen kvarstår och administreras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utvecklingen ska på kortare och längre sikt bära sina egna kostnader genom att effektiviseringar i verksamheten möjliggörs. Förutom de uppdrag som anges ovan ska utveckling av tjänster och stöd som föranleds av andra regeringsuppdrag prioriteras parallellt.

15. Länsstyrelsen ska enligt länsstyrelseinstruktionen (2007:825) i samverkan med andra regionala aktörer verka för tillgänglighet i länet för kvinnor och män med funktionshinder. Länsstyrelsen ska inom områdena

– kulturmiljö,

– naturvård,

– plan- och byggnadsväsendet,

– hållbar samhällsplanering, samt

– kommunikationer

sammanfatta de insatser som genomförts av länsstyrelsen och av länsstyrelsen tillsammans med andra regionala aktörer under 2008 och första halvåret 2009 för att göra länet tillgängligt för personer med funktionshinder samt, i den mån det är möjligt, resultatet av dessa insatser.

Redovisningarna ska även rymma en analys över utvecklingen av tillgängligheten i länets kommuner de senaste åren, hur läget ser ut och hur kommuner och landsting avser att arbeta vidare med frågorna.

Redovisningen bör även omfatta uppgifter om i vilken omfattning tillgänglighet tagits upp vid samråd i planärenden enligt plan- och bygglagen och vilka frågeställningar som varit dominerande, andel eller antal naturvårdsområden, fornlämningar och kulturbyggnader som gjorts tillgängliga för personer med funktionshinder och liknande faktauppgifter. Länsstyrelserna ska ta fram en gemensam rapport till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2009.

Regional tillväxtpolitik

16. Länsstyrelserna ska medverka i Nuteks arbete med att utveckla och införa datasystemet NYPS. (Återrapporteras inte). 

17. Länsstyrelserna ska redovisa utgiftsprognoser i fråga om anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder (utg.omr. 19) för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 22 januari, den 10 mars, den 9 maj, den 1 augusti och den 30 oktober 2008 enligt instruktion från ESV.  

18. Länsstyrelserna ska lämna en redovisning till Nutek av bemyndigande gällande anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder enligt anvisningar från Nutek. Redovisning lämnas senast den 25 januari 2008 per den 31 december 2007, den 16 maj 2008 per den 30 april 2008, den 12 september 2008 per den 31 augusti 2008 och 30 januari 2009 per den 31 december 2008. 

19. Länsstyrelserna ska, mot bakgrund av redovisningen enligt bilaga 3 (tabell 1.2) beskriva och motivera de prioriteringar som gjorts mellan ändamålen, samt beskriva och motivera de prioriteringar som har gjorts vid beslut om medel inom respektive ändamål. Vidare ska länsstyrelsen kommentera andelen beviljade medel under anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder som avser medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen respektive EU:s strukturfondsprogram. Slutligen ska länsstyrelsen beskriva inriktningen på eventuella insatser som bokförts under raden “varav övriga” i bilaga 3 (tabell 1.2).

20. Länsstyrelserna ska redovisa hur de avser att utveckla samordningen mellan det regionala tillväxtarbetet och den kommunala översiktsplaneringen. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Boverket senast den 31 oktober 2008.

Miljöpolitik

21. Länsstyrelsen i Skåne län ska samordna länsstyrelsernas arbete med att redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2002, 2004 samt 2006 för

– övergripande ansvar för regionalt mål och uppföljningsarbete,

– administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder,

– länsstyrelsernas arbete med områdesskydd, vård och förvaltning av redan skyddade områden samt med att genomföra nätverket Natura 2000, samt

– arbetet med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150). 

Länsstyrelserna ska redovisa till Länsstyrelsen i Skåne län senast den 22 februari 2009. Länsstyrelsen i Skåne län ska redovisa en sammanställning till regeringen (Miljödepartementet) senast den 20 mars 2009.

22. Länsstyrelserna ska utveckla det under år 2007 framtagna planeringsunderlaget med lämpligt verktyg innehållande den information om fysiska förhållanden och markanvändning som behövs för att närmare ange lämpliga områden för anläggning av våtmarker i odlingslandskapet. Länsstyrelserna ska vidare i samråd med berörda kommuner utveckla formerna för och bedriva uppsökande och samordnande arbete i områden som i planeringsunderlaget har pekats ut som särskilt betydelsefulla och lämpliga för anläggning och restaurering av våtmarker i enlighet med Nationell strategi för myllrande våtmarker och Aktionsplanen för havsmiljön (Rapport 5563, Naturvårdsverket). Länsstyrelserna ska i huvudsak ha försett ovan nämnda verktyg med nödvändiga data till den 31 december 2008. Länsstyrelserna ska i årsredovisningarna redovisa insatser och resultat.

23. Berörda länsstyrelser ska lämna förslag till ytterligare Natura 2000-områden i de fall utvärdering visar att någon eller några av de brister som konstaterades vid EU-kommissionens biogeografiska utvärderingsprocess fortfarande, dvs. efter regeringsbeslut om kompletteringar som skett efter denna process, kvarstår. Berörda länsstyrelser ska också lämna förslag på lämpliga områden med anledning av de arter som i samband med EU:s utvidgning lagts till annex 2 i Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och som förekommer i Sverige; violett guldvinge, rödhalsad brunbagge och öselskallra. De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000, kompletterade med att uppdraget också ska genomföras i samråd med Sveriges geologiska undersökning och Statens energimyndighet, ska i övrigt vara vägledande för arbetet. Vid genomförandet ska underlag från ArtDatabanken beaktas. Förslagen ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 november 2008. 

24. Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket lämna förslag på kvalitetssäkring av gränser och data beträffande Natura 2000-områden som Sverige har föreslagit ingå i eller som ingår i Natura 2000. Kvalitetssäkring ska utföras i två omgångar där den första avser tekniska justeringar och den andra avser ändringar av gränser och områdenas innehåll av arter och habitat till följd av resultat från basinventeringen. Förslag enligt ovan ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 15 januari 2009 vad gäller tekniska justeringar och senast den 1 oktober 2011 vad gäller större förändringar.

25. Länsstyrelserna ska bistå Naturvårdsverket i verkets uppdrag om uppföljning av handläggningstider för ärenden enligt miljöbalken.

Energipolitik

26. Länsstyrelserna ska i samråd med Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, kommunerna samt andra berörda regionala aktörer utarbeta regionala klimat- och energistrategier i syfte att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem. Strategierna ska tillvarata möjligheterna till integrerat sektorsövergripande regionalt energiomställningsarbete i samråd med nationell och lokal nivå samt tillvarata erfarenheter från de länsstyrelser som redan tagit fram regionala energistrategier. Synergier med andra relevanta regionala program och planer som exempelvis regionala utvecklingsprogram och länstransportplaner ska tillvaratas. Strategierna ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket senast den 31 oktober 2008.

Djurpolitik

27. Länsstyrelserna ska redovisa hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under 2008. Av rapporten ska framgå antal smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2009.

28. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen ska översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under 2008 samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2009.

29. Länsstyrelserna ska redovisa hur tillsynen har bedrivits under 2008 enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll. Redovisningen ska översiktligt beskriva hur förordningen har efterföljts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2009.

Livsmedelspolitik

30. Länsstyrelserna ska länsvis översiktligt redovisa resurssituationen för de fiskarter som kan ligga till grund för utvecklingen av fisketurism och landsbygdsutveckling. I redovisningen ska förekomst, beståndsstatus, nuvarande nyttjandets inriktning och nivå samt kunskapsläget redovisas för dessa fiskarter. Vidare ska en bedömning göras av vilken ytterligare kunskap som behövs för att skapa ett tillräckligt kunskapsläge för de olika fiskarterna samt resursbehovet för denna kunskapsinhämtning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 december 2008.

Livsmedelspolitik och landsbygdspolitik

31. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av olika EU-stöd för 2007 och 2008 samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket respektive Fiskeriverket senast den 1 februari 2008 samt senast den 1 februari 2009 enligt riktlinjer från Jordbruksverket.

Landsbygdspolitik

32. Länsstyrelserna ska under perioden 2008-2013 verka för ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007-2013 i syfte att uppnå de i programmet angivna målen. I detta ingår att enligt förvaltningsmyndighetens (Jordbruksverkets) riktlinjer rapportera om programmets genomförande, resultat och effekter.

33. Länsstyrelserna ska utifrån förändrade förutsättningar, erfarenheter av landsbygdsprogrammets genomförande och behov av ytterligare prioriteringar och preciseringar ta fram reviderade regionala strategier. Strategierna ska revideras efter samråd med berörda regionala och lokala myndigheter och organisationer, i enlighet med riktlinjer från förvaltningsmyndigheten samt överlämnas inför förvaltningsmyndighetens beslut om fördelning av vissa medel inom landsbygdsprogrammet mellan regioner.

B. Uppdrag till vissa länsstyrelser

Nedan följer uppdrag som endast avser vissa länsstyrelser.

Effektiv statsförvaltning

34. Länsstyrelsen i Hallands län ska efter samråd med andra länsstyrelser redovisa vilka länsstyrelser som arbetar med mål för handläggningstider för olika ärenden/ärendegrupper, hur detta arbete har genomförts och uppnådda resultat. Med utgångspunkt från denna redovisning ska länsstyrelsen lämna förslag på ärenden/ärendegrupper där det är lämpligt att uppställa krav på mål för handläggningstider alternativt fasta handläggningstider. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 maj 2008.

Integrationspolitik

35. Länsstyrelsen i Jämtlands län ska genomföra en förstudie av hur en uppföljning av introduktionen för nyanlända invandrare på lokal, regional och nationell nivå kan utformas. Förstudien ska belysa om det system som är utvecklat för ett sådant ändamål, System för Utvärdering av Nyanländas Etablering (SUNE) kan justeras och aktualiseras för att tillgodose behoven av en kontinuerlig uppföljning av nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt en särredovisning av personer som omfattas av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. En utgångspunkt för förstudien är att Arbetsförmedlingen, i enlighet med AMS återrapportering till regeringen den 15 november 2007, är nationellt ansvarig för den del av uppföljningen som rör etablering på arbetsmarknaden. Vidare bör möjligheten att komplettera uppföljningen med fler aspekter av nyanländas etablering som hälsa och försörjningsstöd studeras. Förstudien ska särskilt beakta behovet av ett uppföljningssystem som är flexibelt och användbart över tiden. Förslaget ska utvecklas i samråd med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen. En rapport om arbetet och den studie som genomförts ska redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 15 april 2008.

Minoritetspolitik

36. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska redovisa en analys av hur kommuner och landsting hittills har använt medlen från det under utgiftsområde 1 anslaget 47:1 Statsbidrag till kommuner och landsting ap. 1. Med utgångspunkt från denna redovisning ska länsstyrelsen även lämna förslag om hur statsbidraget ska användas framöver för att på ett effektivare sätt stödja samiska, finska och meänkieli i enlighet med lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar och lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 maj 2008.

Bostadspolitik

37. Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Värmlands, Gävleborgs, Stockholms och Västra Götalands län ska utifrån ett helhetsperspektiv delta i arbetet med "Det goda samtalet om hållbart samhällsbyggande" som bedrivs inom ramen för Bygga/bo-dialogens överenskommelse. Erfarenheterna från dialogen ska rapporteras till Bygga/bo-dialogens sekretariat vid Boverket senast den 31 oktober 2008.

Regional tillväxtpolitik

38. Länsstyrelser i län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan ska medverka i Nuteks uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av regionala tillväxtprogram (RTP). Avseende 2007 ska länsstyrelserna redovisa vilka av myndighetens anslag inom olika utgiftsområden som utnyttjats inom ramen för RTP samt beslutade och utbetalade belopp. I egenskap av huvudansvariga för RTP ska länsstyrelserna inhämta uppgifter om medfinansiering av RTP avseende 2007 från berörda aktörer. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelser och som använts i RTP för medfinansiering ska redovisas för respektive anslag. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifterna till Nutek enligt närmare anvisningar från verket.

39. Avseende 2007 ska länsstyrelser i län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan vid förfrågan från länens programansvariga för RTP redovisa vilket eller vilka av myndighetens anslag inom olika utgiftsområden som utnyttjats inom ramen för RTP samt beslutade och utbetalade belopp. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelser och som använts i RTP för medfinansiering ska redovisas för respektive anslag. Länsstyrelserna ska bistå Nutek med underlag vid uppföljningen av RTP enligt närmare anvisningar från verket.

40. Länsstyrelserna (gäller inte Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län) ska särredovisa de medel som erhållits från det under utgiftsområde 19 Regional utveckling upptagna anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000–2006, samt anslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 för medfinansiering av bidrag avseende regionala företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder. Därutöver ska den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i not till balansräkning. 

41. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i egenskap av förvaltningsmyndigheter, avseende programperioden 2000–2006, för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje fond och strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan samt övrig statlig finansiering. Vidare ska redovisas strukturfondsprogrammens förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och effekter på företagandet. Redovisningen ska vara uppdelad på kvinnor respektive män. Redovisningen ska lämnas till Nutek senast den 25 februari 2008.

42. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter, avseende programperioden 2000–2006, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott ska särredovisas. Därutöver ska prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000–2006. Prognoserna ska sträcka sig till och med 2009. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är gjorda, om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 25 februari, den 30 maj och den 16 oktober 2008. För program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska utgiftsprognoser dessutom redovisas till Nutek senast den 11 januari och den 20 juli 2008.

43. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica, Norra Periferin och Sverige-Norge redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott ska särredovisas. Därutöver ska prognoser lämnas för beslut, inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2007–2013. Prognoserna ska sträcka sig till och med 2010. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är gjorda, om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 21 februari 2008. För programmet Sverige-Norge ska ovanstående redovisning dessutom lämnas till Nutek den 11 januari, den 30 maj och den 16 oktober 2008.

44. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica, Norra Periferin och Sverige-Norge, för utbetalade projekt redovisa fördelningen av finansieringen från kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan samt övrig statlig finansiering. Av redovisningen ska framgå de 20 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisning ska lämnas till Nutek, senast den 25 februari 2008 samt den 16 oktober 2008.

En sammanställning av regeringens indikatorer och Europeiska kommissionens indikatorer som avser förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen ska redovisas. En sammanställning ska redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden aggregerat per territoriellt program. Redovisning ska lämnas till Nutek, senast den 25 februari 2008. Redovisningarna ska lämnas för respektive program i enlighet med de riktlinjer som lämnas av Nutek.

45. Länsstyrelserna i Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ska årligen ge en övergripande redovisning av det gränsregionala samarbetet med angränsande regioner i antingen Norge eller Finland.  

46. Länsstyrelsen i Skåne län ska årligen ge en övergripande redovisning av det gränsregionala samarbetet i Öresundsregionen.

Miljöpolitik

47. Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta utveckla nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i enlighet med det handlingsprogram som redovisades 2006 i Framtidens Nationalstadspark, Länsstyrelsen, rapport 2006:11.

Transportpolitik

48. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska efter samråd med övriga länsstyrelser lämna underlag till regeringen (Näringsdepartementet) för fastställande av framtida avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Redovisningen ska lämnas senast den 17 oktober 2008. Kostnadsuppgifterna i underlaget ska vara samordnade för samtliga länsstyrelser.

IT, elektronisk kommunikation och post

49. Länsstyrelserna ska redovisa utfallet av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. storleken på de belopp som anmälts till Skatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna ska till Nutek senast den 23 februari 2008 lämna en redovisning avseende utfallet för 2007 och senast den 20 juli 2008 lämna en redovisning avseende utfallet samt en prognos för utfallet för 2008. Redovisningen ska lämnas enligt anvisningar från Nutek. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

50. Länsstyrelserna ska till Nutek lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för år 2008 gällande anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (utg.omr. 22) enligt anvisningar från Nutek. Redovisningen ska lämnas senast den 15 januari 2008 per den 31 december 2007, den 27 februari 2008 per den 31 januari 2008, den 23 april 2008 per den 31 mars 2008, den 25 juli 2008 per den 30 juni 2008 och den 22 oktober 2008 per den 30 september 2008. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne, och Västra Götalands län.

51. Länsstyrelserna ska bistå regeringen (Näringsdepartementet) vid utvärdering av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. (Återrapporteras inte).

Livsmedelspolitik och landsbygdspolitik

52. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län ska som samordningsansvariga i respektive samordningsregion senast den 1 februari 2008 samt senast den 1 februari 2009 till Jordbruksverket redovisa

– vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,

– vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. mot bakgrund av servicen till brukarna,

– förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,

– ekonomiska samordningsvinster under 2007 respektive 2008, samt

– erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

32:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län250 911
ap.1Stockholms län (ram)250 911
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län80 823
ap.2Uppsala län (ram)80 823
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län76 784
ap.3Södermanlands län (ram)76 784
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län103 766
ap.4Östergötlands län (ram)103 766
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län93 654
ap.5Jönköpings län (ram)93 654
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län72 185
ap.6Kronobergs län (ram)72 185
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län85 191
ap.7Kalmar län (ram)85 191
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län53 293
ap.8Gotlands län (ram)53 293
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län63 770
ap.9Blekinge län (ram)63 770
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län219 269
ap.10Skåne län (ram)219 269
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län78 534
ap.11Hallands län (ram)78 534
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län315 780
ap.12Västra Götalands län (ram)315 780
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län95 218
ap.13Värmlands län (ram)95 218
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län86 446
ap.14Örebro län (ram)86 446
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län77 456
ap.15Västmanlands län (ram)77 456
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län95 875
ap.16Dalarnas län (ram)95 875
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län91 512
ap.17Gävleborgs län (ram)91 512
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län97 100
ap.18Västernorrlands län (ram)97 100
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län86 095
ap.19Jämtlands län (ram)86 095
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län107 559
ap.20Västerbottens län (ram)107 559
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län123 937
ap.21Norrbottens län (ram)123 937
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet17 109
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)17 109

Villkor för anslag 32:1

ap.1 Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Uppsala län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Uppsala län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Regionförbundet i Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Sörmland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Södermanlands län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Regionförbundet Sörmland.

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Östsam med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Regionförbundet Östsam.

För 2008 ska Länsstyrelsen i Östergötlands län betala 168 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Östsam) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000–2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Östergötlands län har en överenskommelse med Regionförbundet Östsam i vilken det framgår att Regionförbundet Östsam kvartalsvis ska betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA (Technical Assistance) -medel för 2008 till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel ska framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska föra de medel de erhåller från Regionförbundet Östsam mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 4.

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 440 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i länet (Regionförbundet Jönköpings län) med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Regionförbundet Jönköpings län.

ap.6 Kronobergs län

För 2008 ska Länsstyrelsen i Kronobergs län betala 1 980 000 kronor till samverkansorganet i länet (Södra Smålands kommuner och landsting) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 869 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Kalmar län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Regionförbundet i Kalmar län.

Länsstyrelsen i Kalmar län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 739 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Gotlands län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Gotlands kommun.

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Blekinge län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Region Blekinge.

För 2008 ska Länsstyrelsen i Blekinge län betala 425 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Blekinge) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000–2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Blekinge län har en överenskommelse med Region Blekinge i vilken det framgår att Region Blekinge kvartalsvis ska betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för 2008 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet. Länsstyrelsen i Blekinge län ska föra de medel de erhåller från Region Blekinge mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 9.

Länsstyrelsen i Blekinge län ska betala totalt 50 000 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 5 542 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Länsstyrelsen i Skåne län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Skåne läns landsting.

Länsstyrelsen i Skåne län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Hallands län ska varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Region Halland.

Länsstyrelsen i Hallands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten. 

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 8 346 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska varje månad utbetala en tolftedel av abeloppet till Västra Götalands läns landsting.

I anslagsposten ingår 9 119 000 kronor för länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt. Vidare ingår 5 033 000 kronor avseende förvaltning av länsstyrelsernas gemensamma IT-plattform (Lst-net) m.m. 

I anslagsposten ingår 609 000 kronor för ett länsstyrelsegemensamt tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) inom miljöbalken.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

ap.13 Värmlands län

För 2008 ska Länsstyrelsen i Värmlands län betala 2 100 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Värmland) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

För 2008 ska Länsstyrelsen i Örebro län betala 1 800 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Örebro län) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten. 

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 386 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Dalarna.

För 2008 skall Länsstyrelsen i Dalarnas län betala 1 280 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Dalarna) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000–2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Dalarnas län har en överenskommelse med Region Dalarna i vilken det framgår att Region Dalarna kvartalsvis ska betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för 2008 till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppgifter om dessa medel ska framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska föra de medel de erhåller från Region Dalarna mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 16.

ap.17 Gävleborgs län

För 2008 ska Länsstyrelsen i Gävleborgs län betala 2 400 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Gävleborg) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.  

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

För 2008 ska Länsstyrelsen i Västerbottens län betala 3 000 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Västerbottens län) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
32:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.112 5003 %0
ap.24 0003 %0
ap.33 8003 %0
ap.45 1003 %0
ap.54 6003 %0
ap.63 6003 %0
ap.74 2003 %0
ap.82 6003 %0
ap.93 1003 %0
ap.1010 9003 %0
ap.113 9003 %0
ap.1215 7003 %0
ap.134 7003 %0
ap.144 3003 %0
ap.153 8003 %0
ap.164 7003 %0
ap.174 5003 %0
ap.184 8003 %0
ap.194 3003 %0
ap.205 3003 %0
ap.216 1003 %0
ap.221003 %15 000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
32:2 (2007) Kommunala samverkansorgan m.m.
ap.1 (2007)ram
ap.2 (2007)ram
ap.3 (2007)ram
ap.4 (2007)ram
ap.5 (2007)ram
ap.6 (2007)ram
ap.7 (2007)ram
ap.8 (2007)ram
ap.9 (2007)ram
ap.10 (2007)ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-255 314
2008-02-255 314
2008-03-255 314
2008-04-255 314
2008-05-255 314
2008-06-255 314
2008-07-255 314
2008-08-255 314
2008-09-255 314
2008-10-255 314
2008-11-255 314
2008-12-255 316
Summa63 770
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 990
2008-02-257 990
2008-03-257 990
2008-04-257 990
2008-05-257 990
2008-06-257 990
2008-07-257 990
2008-08-257 990
2008-09-257 990
2008-10-257 990
2008-11-257 990
2008-12-257 985
Summa95 875
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 441
2008-02-254 441
2008-03-254 441
2008-04-254 441
2008-05-254 441
2008-06-254 441
2008-07-254 441
2008-08-254 441
2008-09-254 441
2008-10-254 441
2008-11-254 441
2008-12-254 442
Summa53 293
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 626
2008-02-257 626
2008-03-257 626
2008-04-257 626
2008-05-257 626
2008-06-257 626
2008-07-257 626
2008-08-257 626
2008-09-257 626
2008-10-257 626
2008-11-257 626
2008-12-257 626
Summa91 512
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 545
2008-02-256 545
2008-03-256 545
2008-04-256 545
2008-05-256 545
2008-06-256 545
2008-07-256 545
2008-08-256 545
2008-09-256 545
2008-10-256 545
2008-11-256 545
2008-12-256 539
Summa78 534
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 175
2008-02-257 175
2008-03-257 175
2008-04-257 175
2008-05-257 175
2008-06-257 175
2008-07-257 175
2008-08-257 175
2008-09-257 175
2008-10-257 175
2008-11-257 175
2008-12-257 170
Summa86 095
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 805
2008-02-257 805
2008-03-257 805
2008-04-257 805
2008-05-257 805
2008-06-257 805
2008-07-257 805
2008-08-257 805
2008-09-257 805
2008-10-257 805
2008-11-257 805
2008-12-257 799
Summa93 654
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 099
2008-02-257 099
2008-03-257 099
2008-04-257 099
2008-05-257 099
2008-06-257 099
2008-07-257 099
2008-08-257 099
2008-09-257 099
2008-10-257 099
2008-11-257 099
2008-12-257 102
Summa85 191
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 015
2008-02-256 015
2008-03-256 015
2008-04-256 015
2008-05-256 015
2008-06-256 015
2008-07-256 015
2008-08-256 015
2008-09-256 015
2008-10-256 015
2008-11-256 015
2008-12-256 020
Summa72 185
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2510 328
2008-02-2510 328
2008-03-2510 328
2008-04-2510 328
2008-05-2510 328
2008-06-2510 328
2008-07-2510 328
2008-08-2510 328
2008-09-2510 328
2008-10-2510 328
2008-11-2510 328
2008-12-2510 329
Summa123 937
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2518 272
2008-02-2518 272
2008-03-2518 272
2008-04-2518 272
2008-05-2518 272
2008-06-2518 272
2008-07-2518 272
2008-08-2518 272
2008-09-2518 272
2008-10-2518 272
2008-11-2518 272
2008-12-2518 277
Summa219 269
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2520 909
2008-02-2520 909
2008-03-2520 909
2008-04-2520 909
2008-05-2520 909
2008-06-2520 909
2008-07-2520 909
2008-08-2520 909
2008-09-2520 909
2008-10-2520 909
2008-11-2520 909
2008-12-2520 912
Summa250 911
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 399
2008-02-256 399
2008-03-256 399
2008-04-256 399
2008-05-256 399
2008-06-256 399
2008-07-256 399
2008-08-256 399
2008-09-256 399
2008-10-256 399
2008-11-256 399
2008-12-256 395
Summa76 784
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 735
2008-02-256 735
2008-03-256 735
2008-04-256 735
2008-05-256 735
2008-06-256 735
2008-07-256 735
2008-08-256 735
2008-09-256 735
2008-10-256 735
2008-11-256 735
2008-12-256 738
Summa80 823
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 935
2008-02-257 935
2008-03-257 935
2008-04-257 935
2008-05-257 935
2008-06-257 935
2008-07-257 935
2008-08-257 935
2008-09-257 935
2008-10-257 935
2008-11-257 935
2008-12-257 933
Summa95 218
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 963
2008-02-258 963
2008-03-258 963
2008-04-258 963
2008-05-258 963
2008-06-258 963
2008-07-258 963
2008-08-258 963
2008-09-258 963
2008-10-258 963
2008-11-258 963
2008-12-258 966
Summa107 559
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 092
2008-02-258 092
2008-03-258 092
2008-04-258 092
2008-05-258 092
2008-06-258 092
2008-07-258 092
2008-08-258 092
2008-09-258 092
2008-10-258 092
2008-11-258 092
2008-12-258 088
Summa97 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 455
2008-02-256 455
2008-03-256 455
2008-04-256 455
2008-05-256 455
2008-06-256 455
2008-07-256 455
2008-08-256 455
2008-09-256 455
2008-10-256 455
2008-11-256 455
2008-12-256 451
Summa77 456
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2526 315
2008-02-2526 315
2008-03-2526 315
2008-04-2526 315
2008-05-2526 315
2008-06-2526 315
2008-07-2526 315
2008-08-2526 315
2008-09-2526 315
2008-10-2526 315
2008-11-2526 315
2008-12-2526 315
Summa315 780
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-257 204
2008-02-257 204
2008-03-257 204
2008-04-257 204
2008-05-257 204
2008-06-257 204
2008-07-257 204
2008-08-257 204
2008-09-257 204
2008-10-257 204
2008-11-257 204
2008-12-257 202
Summa86 446
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-258 647
2008-02-258 647
2008-03-258 647
2008-04-258 647
2008-05-258 647
2008-06-258 647
2008-07-258 647
2008-08-258 647
2008-09-258 647
2008-10-258 647
2008-11-258 647
2008-12-258 649
Summa103 766
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.4Östergötlands län

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Körkortsadministration-12 506-4 31544 59549 125-4 530-21 351
Lantbruk (förprövning djurstallar m.m.)-8 055-2 790000-10 845
Registreringsavgift för jaktområden-1 127-5658351 389-554-2 246
Alkolås7661393 1392 9621771 082
Prövning av ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8§ körkortsförordningen (1998:980)-2 078-27116 21016 660-450-2 799
Övrig offentligrättslig verksamhet-28-272 5332 51023-32
Summa-23 028-7 82967 31272 646-5 334-36 191
Uppdragverksamhet
Intäkter resurssamverkan5 247-30019 43019 930-5004 447
Övrig uppdragsverksamhet26659647 66147 0536081 470
Summa5 51329667 09166 9831085 917
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322006406464
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391001100110110
Expeditions- och ansökningsavgifter25110024 109024 10924 109
Avgifter vid Bergsstaten2528002002020
Miljöskyddsavgifter25370093 240093 24093 240
Täktavgift25390016 120016 12016 120
Övriga offentligrättsliga avgifter25520014 254014 25414 254
Övriga inkomster av statens verksamhet28110011 175011 17511 175
Återbetaln av lån avseende såddfinansiering4132004700470470
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136007607676
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137003703737
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-2006631200446 4000446 400446 400
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006641200186 1000186 100186 100
Lotteriavgifter9455006940694694
Anställningsstöd9711002002020
Sanktionsavgifter m.m.2714007 28807 2887 288
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–200661220031 333031 33331 333
Summa00831 5100831 510831 510
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2008 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2006 avser ackumulerat utfall.  

1. Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning ska en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Av förordningen framgår avgiftslistan för länsstyrelserna. Avgiftsinkomsterna får disponeras av länsstyrelserna.  

3. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden. 

4. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

5. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

6. Avgiftsinkomster enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

7. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2008 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 3. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2008, vilket innebär ett undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Undantag görs också från 3 kap. 2 § första stycket, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Länsstyrelsen i Gotlands län får använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar, enligt villkoren för de under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslagen 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader samt 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m., under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen.

Berörda länsstyrelser får använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för program godkända av Europeiska kommissionen inom de s.k. Innovativa åtgärderna (kapitel IV Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna), under tiden tills slutlig utbetalning erhållits från ERUF.   

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 7 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2008 inklusive effekterna av införandet av en ny fördelningsmodell. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen.

I bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. 

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd låneram på 224 450 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda kreditutrymme på räntekontona är 177 178 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Av den räntekontokredit Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar avser 1 000 000 kronor Rederinämndens verksamhet. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) ska bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet.Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgiftersom behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften ska tillämpas på länsstyrelserna under 2008 avseende rennäringsdelegationerna m.m., kategori D. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt. Övriga delegationer regleras i särskild ordning.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften ska tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Anna Kessling
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Migrationsverket
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Handikappombudsmannen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Statens fastighetsverk
Fiskeriverket
Livsmedelsverket
Sametinget
Statens jordbruksverk
Boverket
Glesbygdsverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Vägverket
Jämställdhetsombudsmannen
Riksantikvarieämbetet
Arbetsförmedlingen
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet i Jönköpings län
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Uppsala län
Regionförbundet Västerbottens län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Örebro län
Regionförbundet Östsam
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Halland
Region Värmland
Västra Götalands läns landsting
Skåne läns landsting
Södra Smålands kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 13, 2007-12-13

Diarienummerförteckning

Fi2004/686
Fi2004/3986
Fi2006/1183
Fi2006/1785
Fi2006/3869
Fi2006/4760
Fi2006/6545
Fi2007/3683
Fi2007/5034
Fi2007/6147
Fi2007/8786
Fi2007/9234
Fi2007/9632
Fi2007/9808