Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:36

2007-12-19
Ju2007/10797/KRIM
Ju2007/10603/KRIM (delvis)
Ju2007/9486/KRIM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Brottsoffermyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetReparativ verksamhetBrottsskadeärenden
Brottsofferfonden
Kunskapscentrum

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Reparativ verksamhet

Mål

Skadeverkningarna av brott ska minska.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsskadeärenden

Mål

Brottsskadeärenden ska avgöras på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som har gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Genomsnittliga handläggningstider.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i redovisningen. Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade på kön.

Mål

Regressverksamheten ska bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Inkomna medel.

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i redovisningen. Av redovisningen ska även, så långt det är möjligt, framgå hur stor andel av de betalningsskyldiga som är kvinnor respektive män.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Brottsofferfonden

Mål

De verksamheter och projekt som bäst främjar brottsoffer ska beviljas bidrag. Vid fördelning av medel ska projekt där samverkan ingår som en viktig del prioriteras.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vad som gjorts för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Vilka verksamheter eller projekt som erhållit bidrag.

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i redovisningen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapscentrum

Mål

Brottsoffermyndigheten ska verka för ökad kunskap om brottsofferfrågor i rättsväsendet och i andra berörda samhällssektorer samt bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer.

Återrapportering

- Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att nå målet och i vilken utsträckning som detta har uppfyllts.

- Brottsoffermyndigheten ska redovisa hur arbetet med brottsofferportalen fortskrider och utvecklas. Eventuella hinder som har identifierats ska särskilt anges.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

1 augusti

30 oktober

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa storleken på utbetalda brottsskadeersättnignar per ersättningsslag fördelad på olika brottsskadekategorier.

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vid hur många tillfällen storleken på utbetald brottsskadeersättning är lägre respektive högre än det skadestånd som beslutats av domstol. Av redovisningen ska särskilt framgå av vilka skäl som brottsskadeersättningen har bestämts till annat belopp.

4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 4 a § brottsskadelagen (1978:413). Av redovisningen ska särskilt framgå antalet ärenden som har hanterats och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning. Redovisningen ska, så långt det är möjligt, vara uppdelad på kön.

5. Brottsoffermyndigheten ska redovisa gränsöverskridande samverkan inom EU eller med EU:s kandidatländer. I redovisningen ska anges uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som Brottsoffermyndigheten genomfört eller där myndigheten varit en partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompentensutveckling avseende internationell samverkan, särskilt projektsamverkan.

6. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi. Under genomförandet av strategin ska vid behov samråd ske med DO, HomO och Handisam.

3

Organisationsstyrning

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att

- öka andelen anställda kvinnor respektive män med utländsk bakgrund,

- säkerställa att det inom myndigheten finns kunskap för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer bland personalen, 

- främja en jämnare könsfördelning vid myndigheten,

- främja en god arbetsmiljö och öka hälsan samt, 

- säkerställa att personalen har kompetens om barns utveckling, behov och rättigheter och hur denna kompetens bibehålls över tid inom myndigheten. 

4

Uppdrag

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket fått regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (dnr Ju2004/6170/KRIM).

2. Brottsoffermyndigheten har fått regeringens uppdrag att utforma och i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket genomföra ett utbildningsprogram riktat till personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Syftet med uppdraget är att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 1 oktober 2009 (dnr Ju2007/4690/KRIM). 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten29 927
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)29 927

4:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten89 474
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)89 474

Villkor för anslag 4:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:10 Brottsoffermyndigheten
ap.18983 %0
4:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.14 4743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 993
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 494
2008-02-252 494
2008-03-252 494
2008-04-252 494
2008-05-252 494
2008-06-252 494
2008-07-252 494
2008-08-252 494
2008-09-252 494
2008-10-252 494
2008-11-252 494
2008-12-252 493
Summa29 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administration av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2008 uppgå till högst 3 000 000 kronor. För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden skall Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2008 förskottsvis betala ut högst 750 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  3. Brottsoffermyndigheten ska senast den 1 april 2009 till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2008 inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  4. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

8

Övriga inkomster

Villkor

Inkomster från s.k. regressverksamheten ska tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 4:11 Ersättning för skador på grund av brott, anslagspost 1.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Brottsoffermyndigheten undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen ska innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:36, 2007-12-19

Diarienummerförteckning

Ju2007/10797/KRIM
Ju2007/10603/KRIM (delvis)
Ju2007/9486/KRIM (delvis)
Ju2007/9484/KRIM