Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
28

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Ekumeniska Centret
172 99 SUNDBYBERG
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2008. (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59). Regeringen har den 22 november 2007 beslutat att myndigheten ska byta namn till Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Ändringen har skett genom förordning (2007:1192) med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund som träder i kraft den 1 januari 2008.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikTrossamfundStöd till trossamfund

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet.  

Återrapportering

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Trossamfund

1.1.1.1

Verksamhetsgren Stöd till trossamfund

Mål

Målet för statens stöd till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa

 • efter vilka principer som bidragen har fördelats,
 • vilka åtgärder som vidtagits i syfte att tillförsäkra att bidragen används för avsett ändamål.

Redovisningen ska i tillämpliga delar göras per bidragsform (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag).

För de olika formerna av bidrag ska därutöver redovisas:

 • för organisationsbidrag: hur bidrag har fördelats per trossamfund uttryckt i summa bidragsbelopp och per betjänad samt uppgift om antalet församlingar inom respektive trossamfund som har fått bidrag,
 • för verksamhetsbidrag: hur bidragen har fördelats på olika verksamheter,
 • för projektbidrag: hur bidragen har fördelats på och utbetalats till olika projekt.

En bedömning ska göras av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål och de villkor, bl.a. att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, som ställs upp för statens stöd till trossamfund. Redovisningen skall innehålla dels en sammanfattande bedömning, dels en bedömning per bidragsform.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive för 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2008–2011

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008
 • den 10 mars 2008
 • den 9 maj 2008
 • den 1 augusti 2008
 • den 30 oktober 2008

Uppföljning av beviljade statsbidrag

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska för trossamfunden inom myndighetens ansvarsområde följa upp trossamfundens användning av beviljade statsbidrag under de senaste åren. Resultatet ska analyseras i förhållande till de förutsättningar för stödet som framgår av lagen (1999:932) om stöd till trossamfund.

Återrapportering

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska senast den 31 januari 2009 till Kulturdepartementet redovisa resultatet av uppföljningen och - om analysen så föranleder - lämna förslag till modifiering av reglerna för användning av stödets olika delar.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:37

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund4 717
ap.1Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (ram)4 717

28:38

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund50 232
ap.1Stöd till trossamfund (ram)50 232

Villkor för anslag 28:38

ap.1 Stöd till trossamfund

 • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.
 • Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:37 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
ap.11423 %0
28:38 Stöd till trossamfund
ap.11 5073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)150
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)364
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25393
2008-02-25393
2008-03-25393
2008-04-25393
2008-05-25393
2008-06-25393
2008-07-25393
2008-08-25393
2008-09-25393
2008-10-25393
2008-11-25393
2008-12-25394
Summa4 717
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:37 ap.1Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen för 2008 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Kerstin Östmark
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd