Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
27

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 28:36
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:36 för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

Regeringen uppdrar åt berörda myndigheter att i samband med årsredovisningen inkomma med en redovisning av anslagets användning, uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt. Resultatet ska bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen ska ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:36

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet9 483
ap.9Riksarkivet (ram)9 483
Disponeras av Riksantikvarieämbetet14 082
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)14 082
Disponeras av Statens kulturråd5 769
ap.7Statens kulturråd (ram)2 256
ap.13Ansvarsmuseerna (ram)3 513
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 105
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 105
Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet6 223
ap.12Naturhistoriska riksmuseet (ram)6 223

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:36 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.7673 %0
ap.92843 %0
ap.104223 %0
ap.11333 %0
ap.121873 %0
ap.131063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-2592
2008-02-2592
2008-03-2592
2008-04-2592
2008-05-2592
2008-06-2592
2008-07-2592
2008-08-2592
2008-09-2592
2008-10-2592
2008-11-2592
2008-12-2593
Summa1 105
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.11Institutet för språk och folkminnen
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25519
2008-02-25519
2008-03-25519
2008-04-25519
2008-05-25519
2008-06-25519
2008-07-25519
2008-08-25519
2008-09-25519
2008-10-25519
2008-11-25519
2008-12-25514
Summa6 223
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.12Naturhistoriska riksmuseet
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-251 174
2008-02-251 174
2008-03-251 174
2008-04-251 174
2008-05-251 174
2008-06-251 174
2008-07-251 174
2008-08-251 174
2008-09-251 174
2008-10-251 174
2008-11-251 174
2008-12-251 168
Summa14 082
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.10Riksantikvarieämbetet
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25790
2008-02-25790
2008-03-25790
2008-04-25790
2008-05-25790
2008-06-25790
2008-07-25790
2008-08-25790
2008-09-25790
2008-10-25790
2008-11-25790
2008-12-25793
Summa9 483
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.9Riksarkivet
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25188
2008-02-25188
2008-03-25188
2008-04-25188
2008-05-25188
2008-06-25188
2008-07-25188
2008-08-25188
2008-09-25188
2008-10-25188
2008-11-25188
2008-12-25188
Summa2 256
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:36 ap.7Statens kulturråd
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Mari Granath Lagercrantz
Likalydande till

Naturhistoriska riksmuseet
Riksarkivet
Institutet för språk och folkminnen
Statens kulturråd
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksförbundet Sveriges museer