Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
25

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarVandringsutställningar
Kunskapsutveckling, konsultation och tekniska tjänster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Riksutställningar är att belysa vårt kulturarv genom att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Riksutställningars verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Riksutställningars verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Riksutställningars verksamhet.  

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Vandringsutställningar

Mål 1

Prioritera dels barn och ungdom, dels den samtida konsten.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. 

Mål 2

Utveckla samarbetet med främst museer och andra kulturinstitutioner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa:

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • omfattning av samarbetet, inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum samt vilka som varit samarbetspartners,
 • antalet samproducerade utställningar.

Mål 3

Nå ut till fler och nya besökare.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa:

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten, 
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
 • då det är möjligt, antalet besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök
 • antalet vandringsutställningar,
 • antalet turnédagar samt bokningstillfällen,
 • antalet arrangörer respektive utställningar i mobila rum.

Mål 4

Att utveckla utställningsmediet.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa:

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • inom vilka områden särskild utveckling skett tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt.

Mål 5

Ge vidgade perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen samt stimulera till debatt.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling, konsultation och tekniska tjänster

Mål

Internt och externt bedriva kunskapsutveckling om utställningsmediet samt bistå andra med konsultation och tekniska tjänster i utställningsarbete.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Samverkan med regionala museer

Riksutställningar ska i samverkan med de regionala museerna, eller deras samordningsorgan, utarbeta former för en ökad samverkan vad det gäller de regionala museernas utåtriktade och pedagogiska arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsmediet och förmedlingen av utställningarna samt metoder av utställningsteknik. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2008–2011

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 22 januari 2008

– den 10 mars 2008

– den 9 maj 2008

– den 1 augusti 2008

– den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Omlokalisering

Riksutställningar ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 13 juni 2008 särskilt redovisa effekterna på verksamheten med anledning av den av den tidigare regeringen beslutade omlokaliseringen till Gotland.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:32

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar53 030
ap.1Riksutställningar (ram)53 030

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:32 Riksutställningar
ap.15 303Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)19 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-254 419
2008-02-254 419
2008-03-254 419
2008-04-254 419
2008-05-254 419
2008-06-254 419
2008-07-254 419
2008-08-254 419
2008-09-254 419
2008-10-254 419
2008-11-254 419
2008-12-254 421
Summa53 030
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:32 ap.1Riksutställningar

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2008 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • utställningshyror
 • samproduktioner
 • utställningsrådgivning
 • seminarieverksamhet
 • varuförsäljning
 • övrigt

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar ska i årsredovisningen för 2008 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andelen bidrag respektive andelen sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Erik Peurell
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd