Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarMuseiverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens historiska museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten ska utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens historiska museers verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Statens historiska museers verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens historiska museers verksamhet.  

Återrapportering
Statens historiska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Resultatet ska redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Museiverksamhet

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Statens historiska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Ökad tillgänglighet till samlingarna.

Återrapportering

Statens historiska museer ska redovisa

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,
 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

Mål 3

Ökad kunskap inom det område museet verkar, bl.a. genom forskning och utveckling samt samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Statens historiska museer ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens historiska museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2008-2011

Statens historiska museer skall redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens historiska museer ska till Statens kulturråd senast den 5 juli 2008 och 5 januari 2009 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna skall redovisas per museum och skall innehålla

 • utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre,

 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer76 627
ap.1Statens historiska museer (ram)76 627

Villkor för anslag 28:27

ap.1 Statens historiska museer

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.12 3033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 757
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 386
2008-02-256 386
2008-03-256 386
2008-04-256 386
2008-05-256 386
2008-06-256 386
2008-07-256 386
2008-08-256 386
2008-09-256 386
2008-10-256 386
2008-11-256 386
2008-12-256 381
Summa76 627
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.1Statens historiska museer

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska från och med 2008 redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

De budgeterade intäkterna för 2008 för avgiftsbelagd verksamhet uppgår till totalt 9 300 tkr.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens historiska museer skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Erik Wahlström
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer