Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Svenskt biografiskt lexikon
Box 12536
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Svenskt biografiskt lexikon
Riksdagen har beslutat om Svenskt biografiskt lexikons verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Svenskt biografiskt lexikon och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivFörmedling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Svenskt biografiskt lexikon är att ge ut publikationen Svenskt biografiskt lexikon och därigenom sprida kunskap om svensk personhistoria.

Övergripande verksamhetsmål


Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Svenskt biografiskt lexikons verksamhet.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Svenskt biografiskt lexikons verksamhet.  

Återrapportering
Svenskt biografiskt lexikon ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att med gällande vetenskaplig kvalitet ta fram material för publicering av minst ett band vart tredje år.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2008-2011

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:23

Svenskt biografiskt lexikon (Ramanslag)

Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon4 422
ap.1Svenskt biografiskt lexikon (ram)4 422

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:23 Svenskt biografiskt lexikon
ap.11333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)120
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)448
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Svenskt biografiskt lexikons räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25369
2008-02-25369
2008-03-25369
2008-04-25369
2008-05-25369
2008-06-25369
2008-07-25369
2008-08-25369
2008-09-25369
2008-10-25369
2008-11-25369
2008-12-25363
Summa4 422
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenskt biografiskt lexikons disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:23 ap.1Svenskt biografiskt lexikon

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsintäkter
Avgiftsbelagd verksamhet002000200200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2008 avser endast intäkterna.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katja Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd