Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
12

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Riksarkivet och landsarkiven
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets och landsarkivens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Riksarkivet och landsarkiven och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivArbeta för en god arkivhantering
Ta emot, bevara och vårda
Tillhandahålla och tillgängliggöra
Museitjänster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Mål för Riksarkivet och landsarkiven är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, ska hanteras så att de tillgodoser

  • rätten att ta del av allmänna handlingar,
  • behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt
  • forskningens behov.

Riksarkivet och landsarkiven ska genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra, bidra till samt sprida information om ny kunskap inom sitt verksamhetsområde. Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen ska ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Riksarkivets och landsarkivens verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Riksarkivets och landsarkivens verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Riksarkivets och landsarkivens verksamhet.  

Återrapportering
Riksarkivet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Arbeta för en god arkivhantering

Mål 1

Målet är en förbättrad arkivhantering hos myndigheter och enskilda arkivbildare.

Återrapportering

Riksarkivet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Målet är ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen.

Återrapportering

Riksarkivet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Ta emot, bevara och vårda

Mål

Målet är en långsiktigt säker och ändamålsenlig förvaring och vård av de arkiv som tas emot och förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering

Riksarkivet ska redovisa:

- måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

- omfattningen av leveranser, arkivbestånd och vårdinsatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillhandahålla och tillgängliggöra

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet och tillgängligheten av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering

Riksarkivet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Museitjänster

Mål

Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av vissa museitjänster.

Återrapportering

Riksarkivet ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Målet är att bidragsgivningen till enskilda arkiv ska åstadkomma största möjliga effekt. Riksarkivet ska redovisa och bedöma effekterna av bidragsgivningen.

Nationella samarbetsprojekt

Riksarkivet ska redovisa omfattningen av och inriktningen på viktigare nationella samarbetsprojekt i vilka man deltar.

Regionalt utfall

Riksarkivet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2008 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2008-2011

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

EU:s strukturfondsprogram

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartemenet) senast den 1 april 2008. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Riksarkivet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 och dess prioriteringar.

Riksarkivet ska senast den 2 juli 2009, för perioden den 1 januari 2008 t.o.m. den 30 juni 2009, redovisa till regeringen (Näringsdepartementet):  

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,

- resultatet av institutets medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Riksarkivet ska i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (Nutek) inkomma med förslag till hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas inom respektive myndighets verksamhetsområde. Vidare ska förslag lämnas om hur samverkan mellan näringsliv och relevanta aktörer inom myndighetens verksamhetsområde kan främjas på nationell och regional nivå. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21

Riksarkivet och landsarkiven (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet319 197
ap.1Riksarkivet och landsarkiven (ram)319 197

Villkor för anslag 28:21

ap.1 Riksarkivet och landsarkiven

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas den 25:e varje månad i poster om 38 667 kronor till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 11 742 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

28:22

Bidrag till regional arkivverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet6 158
ap.1Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)6 158

Villkor för anslag 28:22

ap.1 Bidrag till regional arkivverksamhet

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner:

Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet Blekinge, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet Västernorrland, Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Arkiv Gävleborg, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stockholms län, Föreningsarkivet Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Kronobergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Arkiv Västmanland, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet skall fördela stödenheterna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

Riksarkivet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:21 Riksarkivet och landsarkiven
ap.19 5763 %0
28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)42 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-0279 799
2008-03-2079 799
2008-06-2379 799
2008-09-2579 800
Summa319 197
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:21 ap.1Riksarkivet och landsarkiven

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Verksamhet med full kostnadstäckning
Museitjänster-10 761-3 50019 00021 000-2 000-16 261
SVAR-7 024-4 00023 00023 0000-11 024
Summa-17 785-7 50042 00044 000-2 000-27 285
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster ska utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt ska finansieras med avgiftsintäkter.

Resultatet av SVAR:s verksamhet skall särredovisas i årsredovisningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet ska i årsredovisningen för 2008 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor Riksarkivet och landsarkiven tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av de totala intäkterna.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet ska i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katja Wahlsten
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
samtliga landsarkiv
Stockholms stadsarkiv
Värmlandsarkiv