Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågor s verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designFrämjande av hemslöjd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet.  

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

1.1.1.1

Verksamhetsgren Främjande av hemslöjd

Mål 1

Tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, ur såväl ett kultur- som ett näringsperspektiv.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Mål 2

Öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2008-2011

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008—2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 950
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)1 950

28:17

Främjande av hemslöjden (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling22 124
ap.1Konsulentverksamhet (ram)16 634
ap.2Projektmedel (ram)1 455
ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (ram)4 035

Villkor för anslag 28:17

ap.1 Konsulentverksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att den regionala/kommunala offentliga finansieringen är minst lika stor som statens.

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till fem rikskonsulenttjänster varav tre sameslöjdskonsulenter, en konsulent för barn- och ungdom samt en halv spetskonsulenttjänst. Nämnden bestämmer inriktningen för ytterligare en halv tjänst.

Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

ap.2 Projektmedel

Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund

Anslagsposten får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.1593 %0
28:17 Främjande av hemslöjden
ap.14993 %0
ap.2443 %0
ap.31213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för näringslivsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25163
2008-02-25163
2008-03-25163
2008-04-25163
2008-05-25163
2008-06-25163
2008-07-25163
2008-08-25163
2008-09-25163
2008-10-25163
2008-11-25163
2008-12-25157
Summa1 950
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för näringslivsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:16 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Tomas Bokstad
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevison
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd