Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Statens konstråd
Box 45134
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designKonstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Information, pedagogik och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens konstråd är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Statens konstråds verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Statens konstråds verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Statens konstråds verksamhet.  

Återrapportering
Statens konstråd ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

1.1.1.1

Verksamhetsgren Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Mål 1

I samverkan med statliga och andra fastighetsägare berika den gemensamma miljön med beställd konst. Förvärv och placering av konst i samband med byggande för statlig verksamhet ska prioriteras. Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av staten ska beställd konst till bostadsområden samt till skolor och andra miljöer för barn och ungdom prioriteras. Kvalificerade uppdrag ska spridas till många konstnärer. Vissa förvärv ska göras hos ateljéer för textil konst.

Återrapportering

Statens konstråd ska redovisa:

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk,
 • en kortfattad beskrivning av olika samarbetsformer och förvaltningsöverenskommelser,
 • vilka konstnärer som anlitats,
 • antalet konstverk förvärvade hos ateljéer för textil konst, med angivande av kostnad per verk.

Mål 2

Tillgodose statliga myndigheters ansökningar om konst till befintliga lokaler. Väntetiden för dessa ansökningar bör inte överstiga ett år.

Återrapportering

Statens konstråd ska redovisa:

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
 • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
 • antalet placerade konstverk.

Mål 3

Förvärv av konst ska göras över hela landet samt att utplacering av inköpt konst ska ske inom tre år efter förvärvet.

Återrapportering

Statens konstråd ska redovisa:

 • måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten,
 • antalet verk som köpts in fördelat på kategorier,
 • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information, pedagogik och utveckling

Mål

Öka intresset för och kunskapen om offentlig konst hos allmänheten och hos samarbetsparter genom informationsinsatser och konstpedagogiska initiativ.

Återrapportering

Statens konstråd ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens konstråd ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer ska statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2008–2011

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 22 januari 2008

– den 10 mars 2008

– den 9 maj 2008

– den 1 augusti 2008

– den 30 oktober 2008

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:14

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 441
ap.1Statens konstråd (ram)7 441

28:15

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 100
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)33 100

Villkor för anslag 28:15

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

 • Av anslagsposten ska lägst 700 000 kronor användas för inköp och beställningar hos ateljéer för textil konst. I beloppet ingår inte konsult- och konstnärsarvoden.

 • Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön ska i genomsnitt minst 90 procent av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.

 • Statens konstråd ska varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslagspost 1. Redogörelsen ska även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:14 Statens konstråd
ap.12233 %0
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0007 5002 5002011
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25620
2008-02-25620
2008-03-25620
2008-04-25620
2008-05-25620
2008-06-25620
2008-07-25620
2008-08-25620
2008-09-25620
2008-10-25620
2008-11-25620
2008-12-25621
Summa7 441
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:14 ap.1Statens konstråd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006
Konst i den gemensamma miljön001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Konst i den gemensamma miljön

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2008 avser endast intäkterna.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd ska i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor Statens konstråd tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Erik Peurell
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Bygdegårdarnas riksförbund
Riksföreningen Våra Gårdar
Folkets Hus och Parker