Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2007-12-13
Ku2007/3443/SAM
(delvis)
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Sandsborgsvägen 52
122 88 ENSKEDE
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketTalboksverksamhet
Punktskriftsverksamhet
Forskning och utveckling
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStudielitteraturverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose det behov som personer med funktionshinder har, för att kunna ta del av litterära verk.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska integreras i Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet.

Ett barnperspektiv ska integreras i Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka och integreras i Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

1.1.1.1

Verksamhetsgren Talboksverksamhet

Mål

Målet är att produktionen av talböcker ska uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåningen ska öka och servicen på landets bibliotek förbättras.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:

 • antal låntagare,
 • produktion och förvärv av talböcker fördelat utifrån framställningsteknik,
 • utlåning
 • genomsnittlig kostnad per talbok fördelat utifrån framställningsteknik.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska även ange planerade åtgärder som leder till ökad effektivitet och ett ökat brukarperspektiv.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Punktskriftsverksamhet

Mål

Målet är att utveckla punktskriftsservicen och därvid särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionshinder.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa och kommentera:

 • antal producerade, förvärvade och sålda respektive utlånade punktskriftsböcker,
 • åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,
 • tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn med funktionshinder.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Målet är att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier för personer med funktionshinder.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt i sammandrag. Vidare ska Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisa eventuella samarbetsprojekt, där biblioteket deltar som aktiv part.

1.2

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.2.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten ska bidra till att kvinnor och män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Studerande ska få de stöd som de har rätt till.

Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. 

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

 • en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet,
 • en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Studielitteraturverksamhet

Mål

Målet är att högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läshandikapp ska förses med studielitteratur.

Återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa, kommentera samt dra både kvantitativa och kvalitativa slutsatser om:

 • antal låntagare,
 • produktion av studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik,
 • antal förvärvade böcker fördelat utifrån framställningsteknik,
 • utlåning,
 • genomsnittlig kostnad per studerande och genomsnittlig kostnad för producerad studielitteratur fördelat utifrån framställningsteknik.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2007 respektive 2008 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2008-2011

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska för anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för anslaget 25:6 skall ha samma struktur som återrapporteringen för verksamhetsgrenen Studielitteraturverksamhet.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 22 januari 2008
 • den 10 mars 2008
 • den 9 maj 2008
 • den 1 augusti 2008
 • den 30 oktober 2008

4

Uppdrag

1. Strömmande läsning

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i samråd med Post- och telestyrelsen fortsätta bredbandsförsöken med strömmande läsning, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175). Vid eventuellt behov och om medel finns tillgängliga kan försöket fortsätta fram till och med 2008.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen ska överenskomma hur kostnaderna för försöket ska regleras.

En slutredovisning ska lämnas senast den 30 april 2009.

2. Nationellt digitalt distributionssystem

Talboks - och punktskriftsbiblioteket ska, enligt IT-politiska propositionen (2004/05:175), undersöka möjligheterna att med bredbandstjänsten som grund, utveckla ett nationellt digitalt distributionssystem med läshandikappade som målgrupp. Uppdraget ska ske i samråd med Post- och telestyrelsen samt i samverkan med andra berörda organisationer.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Post- och telestyrelsen ska överenskomma hur kostnaderna för försöket ska regleras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 mars 2008.

3. Framtidsstrategi

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska redovisa en strategi för hur myndigheten avser att gå vidare med de utvecklingsprocesser som tydliggjorts i den framtidsstudie som myndigheten överlämnade till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 20 juni 2007.

Strategin bör bl.a. omfatta vilka prioriteringar som bör göras för att uppnå ett ökat brukarperspektiv, effektivt nyttjande av teknikutveckling och ekonomiska resurser samt samverkan med statliga och andra aktörer inom verksamhetsområdet.

Strategin ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 juni 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket70 104
ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ram)70 104

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.12 1033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket
ap.15 0002 5002 5002011
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 505
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Talboks- och punktskriftsbibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-255 842
2008-02-255 842
2008-03-255 842
2008-04-255 842
2008-05-255 842
2008-06-255 842
2008-07-255 842
2008-08-255 842
2008-09-255 842
2008-10-255 842
2008-11-255 842
2008-12-255 842
Summa70 104
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Talboks- och punktskriftsbibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:11 ap.1Talboks- och punktskriftsbiblioteket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 10003 1003 100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2008 avser endast intäkterna.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ska i årsredovisningen för 2008 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katarina Höög
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Specialpedagogiska institutet
Statens kulturråd
Stiftelsen lättläst nyhetsinformation och litteratur
Synskadades riksförbund