Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2007-12-13
UD2007/47062/PLAN (delvis)
UD2007/47421/USTYR
(delvis)
Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 05, bet. 2007/08:UU1, rskr. 2007/08:64, prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikInternationellt SverigefrämjandeInformation och presentation
Utbyte och samarbete
Samarbete inom Östersjöregionen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteUtbyte och samarbete med ODA-länder
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetInformation om och presentation av högre utbildning
Utbyte och samarbete inom högre utbildning
Reformsamarbete i ÖsteuropaReformsamarbete i ÖsteuropaUtbyte och samarbete i Östeuropa

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationellt Sverigefrämjande

Mål

Att främja svenska intressen i omvärlden, öka kunskapen om Sverige i utlandet och utbytet med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Information och presentation

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och svensk kultur i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med bl.a. de svenska utlandsmyndigheterna och ge stöd till Sverigefrämjande aktiviteter avseende kultur, forskning, ekonomi- och samhällsliv m.m. Svenska institutet ska övergripande redovisa de insatser som gjorts per land.

2. Svenska institutet ska göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen ska innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

3. Svenska institutet ska redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och land.

4. Svenska institutet ska löpande följa och utvärdera Sverigebilden utomlands och redovisa resultaten till Utrikesdepartementet under året.

5. Svenska institutet ska redovisa fördelningen av intäkter och kostnader på förvaltning och verksamhet vid det svenska kulturhuset i Paris, Centre Culturel Suédois.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete

Mål

Att öka utbytet och fördjupa relationerna mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen ska innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Samarbete inom Östersjöregionen

Mål 1

Att med Sveriges intresse som utgångspunkt och med fortsatt nytta för samarbetsländerna bidra till att skapa ett ömsesidigt fördjupat utbildnings- och forskningssamarbete mellan Sverige och Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland inom ramen för Visbyprogrammet. Prioritet bör ges för samarbete med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Visbyprogrammet ska omfatta den akademiska nivån, vuxenutbildningen och gymnasienivån. Utbytet på den akademiska nivån ska prioriteras. Ansökningar med anknytning till näringsliv och samhälle ska bedömas positivt.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska

- ländervis göra en analys av måluppfyllelsen. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet ska i tabellform redovisa

- för institutionssamarbete: antal ansökningar, antal beviljade projekt och förändringar jämfört med föregående år. Antal utnyttjade projekt skall redovisas med uppgift om fördelning på svenska universitet/högskolor, länder ämnesområden och kostnad per program.

- för stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

Mål 2

Att genom ett ledarskapsprogram riktat till unga ledare inom näringsliv och offentlig sektor främja samarbetet mellan Sverige och Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska

- göra en analys av måluppfyllelsen.

- redovisa vilka länder deltagarna kommer ifrån samt vilka praktikvistelser och andra insatser som de har deltagit i.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.2.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1.1

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med ODA-länder

Mål

Att främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare, experter och unga ledare inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen ska innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet ska för expertutbytesprogrammet redovisa och kommentera medelsanvändningen med fördelning på regioner, länder och ämnesområden (samhälle respektive kultur).

3. För stipendieverksamheten: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

1.3

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.3.1

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften ska öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen ska svara mot studenternas efterfrågan och även mot arbetsmarknadens behov.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Information om och presentation av högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för högre utbildning i Sverige hos studenter i utlandet.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska övergripande redovisa och kommentera

- arbetet med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet (Studyinsweden.se),

- arbetet i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet,

- övriga publikationer och aktiviteter.

2. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för portalen Studyinsweden.se.

3. Svenska institutet ska analysera måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Mål för informations- och presentationsverksamheten, såväl kvantitativa som kvalitativa, ska redovisas särskilt. Institutet ska vidare redovisa hur arbetet med att följa upp resultatet av olika informations- och presentationsinsatser bedrivs. Av redovisningen ska också framgå hur institutet har gått till väga för att kvalitetssäkra innehållet i informationen om svensk högre utbildning. Svenska institutet ska kommentera de principiella förändringar som skett jämfört med de två senaste åren.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige på högskolenivå i andra länder.

Återrapportering

För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

1.4

Politikområde Reformsamarbete i Östeuropa

Mål

Stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.

1.4.1

Verksamhetsområde Reformsamarbete i Östeuropa

1.4.1.1

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete i Östeuropa

Mål 1

Att bidra till att stärka öppenhet, demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur genom utbyte och samarbete inom kultur- och samhällsområdet.

Samarbetet ska omfatta Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Prioriterade länder ska vara Ukraina, Vitryssland och Georgien.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska

– göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål,

– åskådliggöra måluppfyllelseanalysen genom de viktigaste projekten. Följande ska framgå: mål kopplade till målet för verksamhetsgrenen, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter, prestationer, resultat, kostnad samt myndighetens bedömning av resultaten i förhållande till projektmålen.

2. Svenska institutet ska i tabellform

– redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och land. Tabellen ska kommenteras.

Mål 2

Att främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i samarbetsländerna genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt genom expertutbyte och studiebesök inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.

 

Samarbetet inom utbildnings- och forskningsområdet ska omfatta Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien och Turkiet. Vad gäller expertutbyte och studiebesök ska samarbetet även omfatta Ukraina och Vitryssland och dessa länder samt Georgien ska prioriteras. Antalet studiebesök från dessa länder ska öka.

Återrapportering

1. Svenska institutet ska

– göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål

– redovisa och kommentera medelsanvändningen vad gäller expertutbyte med fördelning på länder och ämnesområden (samhälle respektive kultur). 

2. Svenska institutet ska i tabellform

– redovisa antalet studiebesök f rån och till respektive land.

Tabellen ska kommenteras.

3. För stipendieverksamhet: Se övriga mål och återrapporteringskrav.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Svenska institutet ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 för anslaget 5:9, anslagsposten 8:1.11 och anslagsposten 8:1.27. Prognoserna ska redovisas senast den 22 januari, 10 mars, 9 maj, 1 augusti och 30 oktober 2008. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

2. Svenska institutet ska redovisa samtliga erhållna bidrag och bidragsgivare.

3. Svenska institutet ska redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive politikområde.

4. För varje anslagspost ska Svenska institutet redovisa den totala anslagsförbrukningen uppdelad på transfereringar, förvaltningskostnader, övriga utgifter och inkomster i förhållande till anslagna medel. Uppgifterna ska summeras per politikområde.

5. Svenska institutet ska i tabellform redovisa stipendieverksamhet per politikområde och verksamhetsgren med uppgifter om antal ansökningar, antal beviljade stipendier och förändringar jämfört med föregående år. Utnyttjade stipendier ska redovisas med uppgifter om länder, ämnesområden och kostnad för respektive program. Även fördelning på kvinnor och män ska anges.

En övergripande redovisning ska lämnas för respektive program av stipendiernas utbildningsnivåer samt stipendieperiodernas längd.

6. Svenska institutet ansvarar för den övergripande samordningen av det statliga stödet till svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.

Svenska institutet ska redovisa svenskundervisning på högskolenivå per land, antal institutioner som fått stöd, antal studerande vid dessa, antal lektorer som fått rese- och expensbidrag och antal stipendier för sommar- respektive folkhögskolekurser. Totala kostnaden för samtliga insatser per land ska redovisas. Redovisningen ska kommenteras.

Svenska institutet ska redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt till Utbildningsdepartementet.

7. Svenska institutet ska i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda och genomföra insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Institutet ska redovisa och kommentera de insatser som gjorts.

8. Svenska institutet ska särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen ska kommenteras.

9. Svenska institutet ska inom det kulturpolitiska området utveckla sina kontakter med myndigheter och institutioner samt ha ett nära samarbete med de utsända kulturråden.

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Uppdrag

1. Svenska institutet ska ansvara för de löpande kostnaderna för portalsidan för Sverigeinformation, Sweden.se, för Sweden Promotion Forum och för Image Bank Sweden, som institutet administrerar på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU).

Svenska institutet ska senast den 3 mars 2008 till Utrikesdepartementet redovisa vilka särskilda medel för kultur- och främjandeprojekt som institutet erhållit från regeringen respektive NSU under år 2007. Institutet ska också redovisa resultatet av genomförda insatser.

2. Svenska institutet ska under år 2008 i samråd med Utrikesdepartementet förbereda aktiviteter i samband med det svenska EU-ordförandeskapet 2009.

3. Svenska institutet ska senast den 3 mars 2008 till Utrikesdepartementet redovisa förslag om hur året 1709 (slaget vid Poltava) skulle kunna högtidlighållas. I förslaget ska behandlas hur de historiska erfarenheterna från händelserna vid Poltava ska kunna tas till vara i dagens samhälle. Vidare bör frågor om integration mellan Väst- och Östeuropa beaktas, på ett framåtblickande sätt. Regionala aspekter ska även beaktas, vid utarbetande av förslaget.

4. Svenska institutet ska i anslutning till det Internationella Polaråret 2007-2008 (IPY)samverka med den svenska IPY-kommittéen och berörda utlandsmyndigheter i syfte att bidra till att stärka och synliggöra Sveriges deltagande i det cirkumpolära arktiska samarbetet och i samarbetet om Antarktis.

5. Svenska institutet ska som ett kompetenscentrum inom det allmänna Sverigefrämjandet, i nära samråd med Utrikesdepartementet, löpande utveckla samarbetet med de svenska utlandsmyndigheterna samt genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för lokalanställd personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlandsmyndigheterna.

6. Svenska institutet ska handlägga finansieringen av det statliga bidraget till International Council for Central- and Eastern European Studies (ICCEES) åttonde världskongress 2010 i Stockholm.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet86 396
ap.1Svenska institutet (ram)86 396

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet64 047
ap.2Främjande av utbildnings- och forskningssamarbete i Östersjöregionen (ram)64 047
ap.2.1Visbyprogrammet (ram)54 047
ap.2.2Ledarskapsprogrammet (ram)10 000

Villkor för anslag 5:11

ap.2.1 Visbyprogrammet

Av anslagsposten får högst 4 047 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Högst treåriga samarbetsåtaganden får lämnas både för samarbetsprojekt och till stipendier.

ap.2.2 Ledarskapsprogrammet

Av anslagsposten får högst 2 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Finansieringen av ledarskapsprogrammet ska delas med deltagarnas arbetsplatser i respektive land samt svenska företag, myndigheter eller organisationer som är involverade i programmet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet24 150
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)24 150
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)14 150
ap.11.2Demokratiinsatser i Ukraina och Vitryssland (ram)0
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)10 000
ap.27Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa (ram)0
ap.27.1Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder (ram)0

Villkor för anslag 8:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av anslagsposten får högst 2 900 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten 11.1 får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

ap.11.2 Demokratiinsatser i Ukraina och Vitryssland

Anslagssparandet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Av anslagsposten får högst 2 100 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten 11.3 får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

8:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet0
ap.3Svenska institutet (ram)0

49:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet15 700
ap.5Reformsamarbe i Östeuropa (ram)15 700

Villkor för anslag 49:1

ap.5 Reformsamarbe i Östeuropa

Av anslagsposten får högst 3 200 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten 5 får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
5:9 Svenska institutet
ap.12 5923 %0
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.103 %0
ap.2.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.203 %0
ap.11.30Inget0
ap.27.103 %0
8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.303 %0
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.27.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:9 Svenska institutet
ap.110 0006 0004 0002010
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.128 00025 0003 0002011
ap.2.23 0003 00002011
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 Biståndsverksamhet
ap.11.13 0002 0001 0002010
ap.11.32 0001 0001 0002010
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.54 0002 0002 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Övrig Sverigeinformation
Sweden Bookshop-2302303 0003 00000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § Avgiftsförordningen, andra stycket, får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2008 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

SB SAM
SB, Internrevision
UD EC
UD USTYR
UD RS
UD PLAN
Fi BA
U UH
Ku KR
RK Ekonomi
Riksdagen UU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien