Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2007-12-13
U2007/7921/SAM
Sameskolstyrelsen
Box 155
962 24 JOKKMOKK
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sameskolstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08, utg.omr. 16, bet. UbU1, rskr. 2007/08:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Sameskolstyrelsen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Sameskolstyrelsens verksamhet bedrivs inom politikområdet Utbildningspolitik. Den grundläggande uppgiften är att vara styrelse för sameskolorna och integrerad samisk undervisning. Sameskolstyrelsen ska utveckla samisk undervisning och bistå vid uppsökande verksamhet bland samer samt informera om sameskolan och samisk undervisning i det offentliga skolväsendet.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgSamisk förskola och fritidshem
Barn- och ungdomsutbildningLäromedel
Undervisning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Sameskolstyrelsen och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Samisk förskola och fritidshem

Mål

Erbjuda samiska barn förskola och fritidshem där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.

Återrapportering

Sameskolstyrelsen ska:

- redovisa antalet barn som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med de två föregående åren,

- redovisa verksamhetsgrenens kostnadsutveckling och kostnad per plats i förskola och fritidshem. Kostnadsredovisningen ska kommenteras och analyseras och 

- redovisa projekt där målen är kopplade till målet för verksamhetsgrenen, därvid ska målgrupper och samarbetspartner framgå. 

All återrapportering ska vara könsuppdelad

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever, såväl pojkar som flickor, som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet ska bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Sameskolstyrelsen ska göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsområdets mål.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Utveckla och främja produktion av läromedel för samisk undervisning.

Återrapportering

Sameskolstyrelsen ska redovisa en kartläggning av det framtida behovet av läromedel i sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska samt redovisa beräknade kostnader för detta.

Myndigheten ska redovisa sina insatser för att täcka behovet av läromedel för de samiska språkvarieteterna.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Undervisning

Mål

Bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen genom att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning.

Öka antalet elever som kan tala, läsa och skriva på samiska.

Återrapportering

Sameskolstyrelsen ska:

- redovisa myndighetens insatser för att utveckla undervisning och annan verksamhet vid sameskolorna och den integrerade undervisningen i syfte att öka verksamheternas måluppfyllelse och resultat,

-redovisa andelen elever i årskurs fem som når målen enligt kursplanen i samiska. Redovisningen ska avse dels elever med samiska som förstaspråk, dels elever med samiska som andraspråk,

-redovisa om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem i sameskolan samt elever i årskurs nio i den integrerade undervisningen. Eventuella generella orsaker ska analyseras. Redovisningen ska innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever ska nå upp till målen,

-redovisa antalet barn i förskoleklass. Redovisningen ska innehålla intäkter och kostnader för verksamheten samt en jämförelse med de två föregående åren och 

-redovisa verksamhetens totala kostnadsutveckling, kostnaden per elev samt en jämförelse med de två föregående åren. Redovisningen ska även innehålla:

         -antalet elever med skolskjuts och kostnad per elev,

         -antalet elever som får stöd till boendet utanför det egna hemmet och kostnaden per elev.

All återrapportering ska vara könsuppdelad.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Sameskolstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för år 2008 och 2009 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2008 (prognos åren 2008 och 2009)

- den 10 mars 2008 (prognos åren 2008 och 2009)

- den 9 maj 2008 (prognos åren 2008 och 2009)

- den 1 augusti 2008 (prognos åren 2008 och 2009)

- den 30 oktober 2008 (prognos åren 2008 och 2009).

4

Uppdrag

1. Sameskolstyrelsen ska redovisa sina åtgärder för att få myndighetens ekonomi i balans. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som årligen behöver vidtas för att myndighetens ekonomi ska vara i balans senast år 2010.

2. Sameskolstyrelsen ska redovisa nuvarande och framtida behov av pedagogiskt utbildad personal till förskolan och lärare till sameskolan. Därutöver ska insatser för fortbildning under 2007 och 2008 redovisas. Samtliga uppgifter ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:7

Sameskolstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Sameskolstyrelsen26 230
ap.1Sameskolstyrelsen (ram)26 230

Villkor för anslag 25:7

ap.1 Sameskolstyrelsen

Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. ska tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid ska kategori E gälla.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
25:7 Sameskolstyrelsen
ap.1787Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sameskolstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 186
2008-02-252 186
2008-03-252 186
2008-04-252 186
2008-05-252 186
2008-06-252 186
2008-07-252 186
2008-08-252 186
2008-09-252 186
2008-10-252 186
2008-11-252 186
2008-12-252 184
Summa26 230
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sameskolstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:7 ap.1Sameskolstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Avgiftsbelagd verksamhet
Samisk förskola, fritidshem och skolverksamhet0025 00051 000-26 000-26 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsens verksamhet är att avgiftsintäkterna från hemkommunerna för förskola, fritidshem samt undervisning i sameskolan och integrerad förskoleklass delvis ska täcka kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget 25:7 Sameskolstyrelsen   ap. 1.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklass för samiska barn (2 kap. 3 § sameskolförordningen 1995:205). Sameskolstyrelsen ska ta ut en avgift från kommunen för denna verksamhet. Avgifternas storlek regleras genom överenskommelse mellan Sameskolstyrelsen och berörda kommuner. Inkomsterna disponeras av Sameskolstyrelsen.

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen om ersättning för elever i sameskolan (SKOLFS 1995:50). Intäkterna disponeras av myndigheten och ska särredovisas i årsredovisningen. Antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun ska framgå.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Margareta Wiman
Kopia till

Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet, Jakt-, fiske- och sameenheten
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Demokratienheten
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Sametinget