Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2007-12-19
N2007/8992/TR
N2007/10256/SAM (delvis)
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområd 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. rskr. 2007/08:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysForskning och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.

Återrapportering

VTI skall översiktligt redovisa hur myndighetens forskning kan bidra till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Kunskapen om transportsektorn ska kontinuerligt förbättras

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet ska utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet.

VTI ska bli mindre sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare. Därför ska VTI sträva efter att vidga kretsen av forskningsbeställare.

Verksamheten ska ha en god internationell anknytning. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell klass ska byggas upp och vidareutvecklas inom institutets verksamhetsområden.

För att utnyttja begränsade resurser optimalt bör VTI sträva efter att kontinuerligt utveckla samverkan med de universitets- och högskoleinstitutioner som bedriver med institutet näraliggande forskning och utbildning. Nya professorstjänster bör inrättas tillsammans med universitet eller högskola.

Återrapportering

VTI ska redovisa hur kvaliteten i FoU-arbetet säkerställs.

VTI ska redovisa utvecklingen över tiden av antalet forskningsbeställare samt hur volym och andelar förändrats för de större beställarna.

VTI ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka institutets internationella anknytning av verksamheten och utvecklingen över tiden.

Utvecklingen över tiden vad gäller samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner med institutet näraliggande forskning och utbildning ska redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. VTI ska för anslaget 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2008-2011 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

- den 22 januari 2008

- den 10 mars 2008

- den 9 maj 2008

- den 1 augusti 2008

- den 30 oktober 2008

2. VTI ska redovisa slutsatser och resultat av större och viktigare projekt som genomförts under året samt hur resultaten spridits.

3

Organisationsstyrning

1. Andelen anställda med licentiat - och doktorsexamen bör bibehållas på oförändrad nivå eller öka under året.

Återrapportering: Utöver vad som anges i 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning ska VTI redovisa utvecklingen över tiden av antalet anställda med licentiat- och doktorsexamen.

2. VTI ska utifrån sitt kompetens- och ansvarsområde bistå i arbetet medföljande av Näringsdepartementets prioriterade projekt:

• Ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt trafiksystem

• Innovationsmiljö i världsklass

VTI ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar och delprojekt, samt underlag som behövs för projektens genomförande.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:14

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut38 378
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)38 378

Villkor för anslag 36:14

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas till forskning, utredning, måluppfyllelse samt VTI:s medfinansiering för deltagande i EU-projekt. Anslaget skall även finansiera det nationella transportforskningsbiblioteket BIC.

VTI förvaltar och driver det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. BIC har det nationella ansvaret för information och kunskapsöverföring inom trafik och transportområdet vilket inkluderar en omfattande internationell verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 1513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-253 198
2008-02-253 198
2008-03-253 198
2008-04-253 198
2008-05-253 198
2008-06-253 198
2008-07-253 198
2008-08-253 198
2008-09-253 198
2008-10-253 198
2008-11-253 198
2008-12-253 200
Summa38 378
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:14 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet20 632-6 000120 000120 000014 632
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten.

För uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara minst full kostnadstäckning. Denna verksamhet ska särredovisas.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Uppdragintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI får bedriva tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 15 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.

Den gamla styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och underteckna årsredovisningen för 2007.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Pia Stork Edhall
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vägverket
Verket för innovationssystem
Utrikesdepartementet/IH
Banverket