Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2007-12-19
IJ2007/3511/KO
IJ2007/3529/KO(delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 18, bet. 2007/08:CU1, rskr. 2007/08:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskyddRättslig prövning
InformationInformation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val.

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Rättslig prövning

Mål

Konsumenttvister prövas utanför domstol på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Återrapportering

 • Antalet inkomna och avgjorda ärenden och utfallet av dessa,
 • medianåldern för ärenden avgjorda genom nämndbeslut, för omprövningsärenden och för ärenden avgjorda i sak genom kanslibeslut,
 • genomsnittlig styckkostnad för ärenden avgjorda genom nämnd- respektive kanslibeslut,
 • andelen omprövningsärenden och utfallet av dessa,
 • andelen ärenden som avvisats,
 • efterlevnaden av Allmänna reklamationsnämndens beslut, och  
 • i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

1.1.2

Verksamhetsområde Information

Mål

Informationen är lättillgänglig och tillförlitlig.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Information

Mål

Informationen om myndighetens praxis är lättillgänglig och tillförlitlig.

Återrapportering

 • Åtgärder som genomförts för att informera om nämndens verksamhet och praxis,
 • åtgärder som genomförts för att stödja den kommunala konsumentverksamhetens hantering av konsumenttvister genom bl.a. utbildning och information,
 • principerna för hur arbetet genomförts och prioriterats, och 
 • i vilken utsträckning målet har nåtts. Om målet inte uppnåtts ska en analys av orsakerna till detta redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2008–2011 den 1 augusti 2008. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till tilldelat anslag. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Omvärldsbevakning

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa företeelser på marknaden och andra faktorer som kan komma att påverka den egna verksamheten samt analyser av konsekvenser och behov utifrån dessa.

Medborgarservice och tillgänglighet

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa vad nämnden har gjort för att tillförsäkra medborgarna en god service och underlätta parternas kontakter med nämnden.

3

Organisationsstyrning

Operationalisering av målen

Allmänna reklamationsnämnden ska för respektive verksamhetsgren formulera indikatorer som möjliggör en bedömning av i vilken utsträckning målen har nåtts. Indikatorerna ska redovisas till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2008.

Ökad effektivitet

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa vilka insatser som gjorts för att effektivisera och förbättra verksamheten.

e-förvaltning

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa vad nämnden har gjort för att utveckla sin e-förvaltning.

OH-kostnader

Allmänna reklamationsnämnden ska redovisa lokalkostnad respektive overheadkostnad per anställd. Redovisningen av overheadkostnaderna ska visa dels summan, dels hur kostnaderna beräknats.

Medarbetarundersökning

Allmänna reklamationsnämnden ska genomföra en medarbetarundersökning och översiktligt redovisa utfallet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden24 600
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)24 600

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.17383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 606
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 050
2008-02-252 050
2008-03-252 050
2008-04-252 050
2008-05-252 050
2008-06-252 050
2008-07-252 050
2008-08-252 050
2008-09-252 050
2008-10-252 050
2008-11-252 050
2008-12-252 050
Summa24 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emilia Högquist
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/Konsumentenheten
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret