Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2007-12-13
IJ2007/3418/IM
IJ2007/3422/IM (delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 10:9 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:9 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU1, rskr. 2007/08:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:9

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige23 800
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)23 800

Villkor för anslag 10:9

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
10:9 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:9 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
10:910:9 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting