Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2007-10-11
Ku2007/2217/KR
Riksutställningar
Box 4715
116 92 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarVandringsutställningar
Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Riksutställningar är att belysa vårt kulturarv genom att utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Riksutställningars verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Riksutställningars verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Riksutställningars verksamhet.  

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Vandringsutställningar

Mål 1

Prioritera dels barn och ungdom dels den samtida konsten.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 • antalet utställningar

Mål 2

Utveckla samarbetet med främst museer och andra kulturinstitutioner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • omfattning av samarbetet, inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum samt vilka som varit samarbetspartners

 • antalet samproducerade utställningar.

Mål 3

Nå ut till fler och nya besökare.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 • antal vandringsutställningar,

 • antalet turnédagar samt bokningstillfällen,

 • uppskattat antal besökare fördelade på kön och ålder,

 • antal skolvisningar respektive andra programverksamheter för skolor,

 • antal arrangörer och utställningar i mobila rum.

Mål 4

Att utveckla utställningsmediet.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • inom vilka områden särskild utveckling skett tekniskt, konstnärligt och pedagogiskt.

Mål 5

Ge vidgade perspektiv på samtiden och samhällsutvecklingen samt stimulera till debatt.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling, konsultation och teknisk service

Mål

Internt och externt bedriva kunskapsutveckling om utställningsmediet samt bistå andra med konsultation och service i utställningsarbete.

Återrapportering

Riksutställningar skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal arrangerade seminarier, symposier och föreläsnings- och undervisningstimmar och omfattningen av förfrågningar och studiebesök hos myndigheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Riksutställningar skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Riksutställningar skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Lokalkostnader

Riksutställningar skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om Riksutställningar har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Prognoser 2007–2010

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

– den 23 januari 2007

– den 7 mars 2007

– den 2 maj 2007

– den 2 augusti 2007

– den 30 oktober 2007

3

Organisationsstyrning

Riksutställningar skall under året omlokalisera sin verksamhet till Gotland vilket kan påverka myndighetens möjligheter att uppfylla sina verksamhetsmål. Omlokaliseringen skall vara genomförd senast den 31 december 2007. Myndigheten kan behöva göra omprioriteringar i verksamheten för att omställningen skall kunna hanteras.

4

Uppdrag

Omlokalisering

Riksutställningar skall till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 16 juni 2007 särskilt redovisa effekterna på verksamheten med anledning av den av den tidigare regeringen beslutade omlokaliseringen till Gotland.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:32

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar45 572
ap.1Riksutställningar (ram)45 572

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:32 Riksutställningar
ap.14 557Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 797
2007-02-253 797
2007-03-253 797
2007-04-253 797
2007-05-253 797
2007-06-253 797
2007-07-253 797
2007-08-253 797
2007-09-253 797
2007-10-253 797
2007-11-253 797
2007-12-253 805
Summa45 572
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:32 ap.1Riksutställningar

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksutställningar får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksutställningar, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Riksutställningar.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Erik Peurell
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd