Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2007-10-11
UD2007/35625/SP
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 07, bet. 2006/07:UU2, rskr. 2006/07:56).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteNationell samverkan och samordning
Utbildning och samträning
Forskning, utvärdering och metodutveckling
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell samverkan och samordning

Mål

Akademin skall bidra till nationell och internationell samverkan för effektivt och samordnat genomförande av freds- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser. I detta skall ingå att akademin inom sitt verksamhetsområde utvecklar och upprätthåller en effekthöjande nationell samverkansprocess. I detta ingår även upprätthållandet av ett samordnat stöd till uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga.

Akademin skall som nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde bidra till en välutvecklad samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer avseende freds- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser.

Återrapportering

Akademin skall redovisa bedömning av utfall och resultat i förhållande till ovan angivna mål. I redovisning av innehåll i arbetet skall ingå antal och huvuddrag i genomförda aktiviteter, jämte redovisning av de övriga institutioner som akademin har samverkat med.

Akademin skall redovisa sitt stöd till uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. Detta skall bland annat ske som Sveriges kontaktpunkt och projektsamordnare för EU Group on Training for Civilian Aspects of Crisis Management (EGT). Akademin skall även redovisa hur resultat uppnådda genom EGT-projektet tillvaratagits samt hur det europeiska samarbetet inom området upprätthållits efter projektets slut.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till förstärkt samverkan mellan Europeiska unionen och Förenta nationerna på krishanteringsområdet.

Akademin skall redovisa sitt arbete, i egenskap av samordnare, för hur det internationella samarbetet inom International Forum for theChallenges of Peace Operations har bidragit till ett förstärkt svenskt och internationellt kunnande om fredsfrämjande insatser. Akademin skall redovisa sitt arbete som medlemsinstitution i International Association of Peacekeeping Training Centres (IAPTC) med särskild tonvikt på resultat uppnådda vid årets världskonferens, vilken akademin, tillsammans med berörda svenska myndigheter, står som värd för.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utbildning och samträning

Mål

Akademin skall bidra till att höja förberedelsegraden för, och därmed öka effekten i, internationella freds- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser, genom att bedriva ändamålsenlig och internationellt erkänd utbildning och samträning av svensk och utländsk personal.

Återrapportering

Akademin skall redovisa genomförd utbildning, samträning och annan verksamhet, samt bedöma utfall i förhållande till ovan angivet mål. I detta skall ingå att redovisa antal och innehåll i genomförda aktiviteter, samt redovisning av samarbetsparter och av deltagares ursprung fördelade mellan Sverige, EU i övrigt respektive andra länder.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att bidra till effektiv och samstämmig utbildning till förmån för uppbyggnaden av Europeiska unionens krishanteringsförmåga. I detta skall ingå att redovisa de insatser som akademin gör avseende utbildning för multifunktionell samverkan och utbildning av personal för rättsstatsmissioner som del av EU:s civila krishantering, samt för civila snabbinsatsgrupper (CRT).

Akademin skall redovisa sitt arbete för att, inom sitt verksamhetsområde, bidra till en effektiv samordning av svenska utbildnings-, övnings- och samträningsinsatser. I detta skall ingå att redovisa hur akademin, i samverkan med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter, har bidragit till förberedelserna för en samordnad civil dimension i de datorstödda Vikingövningarna samt andra prioriterade övningar.

Akademin skall redovisa sitt arbete med att, genom sin samverkansuppgift, aktivt bidra till samstämmighet mellan de utbildnings- och övningsinsatser som genomförs av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och andra svenska myndigheter och organisationer.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskning, utvärdering och metodutveckling

Mål

Akademin skall bidra till kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse på sitt verksamhetsfält genom att främja och bedriva forskning och studier, i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsorgan och organisationer, samt genom etablerandet av ett digitalt forskningsarkiv rörande svenskt deltagande i fredsinsatser. Akademins verksamhet för utvärdering av erfarenheter av freds- och krishanteringsinsatser eller andra liknande uppdrag samt, i förekommande fall, katastrofinsatser, skall medverka till kunskapsuppbyggnad och tillvaratagande av erfarenheter för genomförande av sådana uppdrag.

Akademin skall, utifrån fortlöpande prioriteringar, bidra nationellt och internationellt till utvecklingen av arbetssätt och metoder för genomförandet av krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag, samt, i förekommande fall, katastrofinsatser.

Akademin skall tillse att ett konfliktförebyggandesynsätt konsolideras i lämpliga delar av dess verksamhet. Vidare skall akademin bidra till ett utökat samarbete med FN, EU och berörda regionala och enskilda organisationer för att öka kunskaperna och stärka kapaciteten inom konfliktförebyggandeområdet. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) har i beslut den 4 oktober 2006 (UD2006/48944/GS) lämnat stöd för delar av denna verksamhet.

Akademin skall bidra till att främja en stärkt nationell samverkan på området.

Återrapportering

Akademin skall redovisa bedömning av utfall i förhållande till ovan angivna mål, fördelat på ändamål och på inriktning på avnämare i Sverige, i EU i övrigt respektive i andra länder.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att tillgodose att dess forsknings- och studieverksamhet medför värde till verksamheten på såväl utbildnings- som metodutvecklingsområdet.

Akademin skall redovisa sitt arbete för att, i egenskap av medlemsinstitution, bidra till att uppnå målen för det internationella samarbetetet International Forum for the Challenges of Peace Operations, dvs att utveckla mer effektiva och rättmätiga tillvägagångssätt för genomförandet av fredsfrämjande insatser.

1.2

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklusive nedrustning och icke-spridning. 

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Akademin skall pröva ansökningar från svenska organisationer och fördela medel om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Stödet skall främja verksamhet som är av allmänt intresse och har en god spridningseffekt. Stöd skall lämnas i form av projektbidrag och verksamhetsstöd. Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Återrapportering

Akademin skall redovisa genomförd verksamhet i förhållande till ovan angivna mål.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Samråd med andra myndigheter

Akademin skall upprätthålla ett regelbundet och nära samråd med myndigheter och andra svenska organisationer med angränsande verksamhet. I detta skall ingå att akademin söker stöd och uppslag för sin egen verksamhet, och att akademin aktivt ger lämpligt stöd till dessa myndigheter och organisationer.

Återrapportering

Akademin skall redovisa former för och innehåll i sitt övergripande samråd med andra svenska myndigheter och organisationer inom ramen för redovisningen rörande verksamhetsgrenen Nationell samverkan och samordning.

Upplysningsarbete

Akademin skall eftersträva att ge god information om sin verksamhet.

Återrapportering

Akademin skall redovisa genomfört upplysningsarbete.

Utgiftsprognoser

Akademin skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari, 7 mars, 2 maj , 2 augusti, 30 oktober.

Tidigare meddelade uppdrag

Enligt tidigare meddelade uppdrag, regeringsbeslut 26 oktober 2006 (beslut M2006/4484/Hm) skall akademin årligen redovisa sitt miljöledningsarbete inom ramen för årsredovisningen dock senast den 1 mars varje år.

4

Uppdrag

Personalförsörjningsfunktion

I syfte att stärka den svenska kapaciteten att svara upp mot internationell efterfrågan på personal till freds- och säkerhetsfrämjande insatser skall Folke Bernadotteakademin (akademin) utveckla och förbättra formerna för bidrag med personal, policy, kompetens, forskning och erfarenheter inom området. Som ett led i detta skall akademin, i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och berörda myndigheter, lämna förslag till hur en funktion på akademin med uppgift att bidra till en mer sammanhållen hantering av Sveriges bidrag till civila internationella insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området kan organiseras. Utöver en viss omfördelning av delar av nuvarande ansvar från Sida till akademin skall uppbyggnaden av denna funktion inte innebära någon ansvarsförflyttning från andra myndigheter.

Inriktningen skall vara att den sammanhållande funktionen på akademin skall kunna vara operativ senast från och med den 1 januari 2008. Funktionen skall kunna ansvara för: 

  • att bidra till att säkerställa en sammanhållen hantering av personalförsörjningen till civila freds- och säkerhetsfrämjande insatser genom att upprätthålla en överblick över den samlade svenska civila kapaciteten och personalbidragen till insatser på detta område,
  • att sköta registerhållning, rekrytering, utbildning, övning, utsändande, och omhändertagande (vid hemkomst) av de personalkategorier som överförs från Sida till akademin samt de kompletterande personalkategorier som skall ingå i registret,
  • att systematiskt tillvarata erfarenheter från deltagande med civil personal i freds- och säkerhetsfrämjande insatser och i nära samverkan med andra berörda myndigheter, främja kunskaps-, utbildnings- och metodutveckling, följa deninternationella utvecklingen.   

En utgångspunkt bör vara att den sammanhållande funktionen, av tillgänglighets- och samverkansskäl, bör ha sin huvuddel i Stockholm.

I förslaget skall ingå planering, organisation och kostnadsberäkning av, dels, förberedelser som krävs under 2007 för uppbyggnaden av den sammanhållande funktionen, dels förvaltning av uppdraget vid integrering i ordinarie verksamhet avseende budgetåret 2008. Förslaget skall även omfatta överföring till akademin av de delar av Sidas ansvar för rekrytering, utbildning och utrustning av den personal, som regeringen beslutar att ställa till förfogande för internationell freds- säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, som är av utrikes- och säkerhetspolitisk art. Utgångspunkten är att förslaget skall ha inkommit till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 mars  2007.

Akademin skall i samverkan med andra berörda svenska myndigheter och organisationer som har register- och utsändande funktion tillgodose att kunskaper och vunna erfarenheter inom området tillvaratas. Förslaget skall ta hänsyn till ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer och särskilt uppmärksamma eventuella oklarheter avseende ansvarsförhållandena samt säkerställa att dubbelarbete och överlappningar undviks. Förberedelser för att med hjälp av inrapportering från övriga register på andra utsändande myndigheter upprätthålla en överblick över Sveriges totala kapacitet, skall särskilt beaktas.

Akademin skall därutöver, bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i utarbetandet av ett förslag rörande de kompletterande personalkategorier som skall ingå i den sammanhållande funktionen, för vilka det inte finns någon naturlig eller definierad huvudman bland svenska utsändande myndigheter eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie verksamhetsområden.  Detta arbete skall ske i nära samverkan med andra berörda svenska myndigheter och organisationer som har register- och utsändandefunktion. Utgångspunkten är att underlag skall ha inkommit till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 mars  2007. 

För ändamålet lämnar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidrag för motsvarande heltidsanställning av en person under den tid akademins arbete inom ramen för uppdraget pågår.

Säkerhetssektorreformer och avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter

Akademin skall verka för ett samlat svenskt förhållningssätt rörande säkerhetssektorreformer (SSR) och avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (Disarmament, Demobilisation and Re-integration, DDR). Verksamheten skall utgå från ett brett angreppssätt, omfattande tidiga stadier av en fredsprocess, operativt inriktad konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser för att konsolidera de framsteg som uppnåtts i ett postkonfliktsamhälle. Detta skall främst genomföras genom att bidra till övergripande kunskaps- och metodutveckling samt utvecklandet av relevanta utbildningar och utbildningsinslag. Uppdraget omfattar även fortsatt ansvar för att kunskap om resultaten från Stockholmsinitiativet om avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter (SIDDR) sprids samt att dessa, i förekommande fall, kan tillämpas i konkreta situationer. Arbetet skall ske i samverkan med Försvarshögskolan och andra berörda svenska myndigheter och organisationer.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar bidrag för kostnader för uppdraget vilka högst skall belasta statsbudgeten med utgifter om 5 000 000 kronor 2007.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Akademin skall bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta arbete skall ske utifrån den svenska handlingsplanen för 1325-frågor samt i nära samverkan med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). I uppdraget ingår att Akademin fortsätter att integrera 1325-frågor i planering och genomförande av utbildningsverksamhet, metodutveckling samt särskilda projekt. Därtill skall akademin stärka sin kapacitet att bidra till utbildning om 1325-resolutionen och utgöra stöd för svenska utbildningsinsatser inom konflikthanteringsområdet i frågor som direkt relaterar till genomförandet av resolution 1325.

För ändamålet lämnar Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidrag för kostnader för ändamålet vilka högst skall belasta statsbudgeten med utgifter om 1 800 000 kronor under 2007.

Resultatskrivelse om politiken för global utveckling

Akademin skall rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2007 om hur myndigheten, inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer, har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Information och studier om säkerhet och utveckling

Akademin skall nyttja det bidrag om 2 000 000 kronor som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) lämnar till myndigheten för bidrag till svenska organisationer för projekt i syfte att främja information och studier om sambandet mellan säkerhet och utveckling. Uppdraget skall genomföras jämsides med hanteringen av de medel som akademin disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning. Medlen får utbetalas enligt akademins riktlinjer för statligt stöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Akademin skall, i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning, upprätta en handlingsplan, i förekommande fall, för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken. Denna handlingsplan skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin30 828
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)30 828

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Av tillgängliga medel på anslaget får Folke Bernadotteakademin under 2006 utbetala högst 30 828 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
8:4 Folke Bernadotteakademin
ap.19253 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 569
2007-02-252 569
2007-03-252 569
2007-04-252 569
2007-05-252 569
2007-06-252 569
2007-07-252 569
2007-08-252 569
2007-09-252 569
2007-10-252 569
2007-11-252 569
2007-12-252 569
Summa30 828
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Folke Bernadotteakademin

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar. Kompletterande finansiering får ske från anslaget 8:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av akademin.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Akademin undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt kravet om finansieringsanalys enligt 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Johan Carlsson








Kopia till

Ju-PO
UD-MK
UD-EP
UD-FMR
UD-USTYR
UD-UP
UD-GS
UD-PLAN
UD-P-SIR
UD-RS
Fö-CIV
Fö-SI
Fö-MIL
Fi-BA
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Krisberedskapsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: