Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2007-10-11
UD2007/35685/USTYR
Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 05, bet. 2006/07:UU1, rskr. 2006/07:55, prop. 2006/07:1, utg.omr. 07, bet. 2006/07:UU2, rskr. 2006/07:56).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikSverigefrämjandeInformation och presentation
Utbyte och samarbete
Samarbete inom Östersjöregionen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteUtbyte och samarbete med icke ODA-länder
Utbyte och samarbete med ODA-länder
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetInformation om och presentation av högre utbildning
Utbyte och samarbete inom högre utbildning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Sverigefrämjande

Mål

Att skapa goodwill och förtroende för Sverige.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Information och presentation

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och svensk kultur i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall bedriva sin verksamhet i nära samarbete med bl.a. de svenska utlandsmyndigheterna och ge stöd till Sverigefrämjande aktiviteter avseende kultur, forskning, ekonomi- och samhällsliv m.m. Verksamheten skall koncentreras till vissa länder i Europa och Nordamerika samt Indien, Japan, Kina och Brasilien. Även utlandsmyndigheter i andra länder skall dock få institutets bistånd i sin Sverigefrämjande verksamhet. Svenska institutet skall övergripande redovisa de insatser som gjorts per land.

2. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

3. Svenska institutet skall redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och land.

4. Svenska institutet skall redovisa projekt och kostnader för information om och presentation av svensk litteratur i utlandet med fördelning på länder. Svenska institutet skall också redovisa översättningsstödet med fördelning på länder och språk.

5. Svenska institutet skall redovisa fördelningen av medel och kostnaderna för förvaltning och verksamhet vid det svenska kulturhuset i Paris, Centre Culturel Suédois.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete

Mål

Att öka utbytet och fördjupa relationerna mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Samarbete inom Östersjöregionen

Mål 1

Att med Sveriges intresse som utgångspunkt och med fortsatt nytta för samarbetsländerna bidra till att skapa ett ömsesidigt fördjupat utbildnings- och forskningssamarabete mellan Sverige och Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland inom ramen för Visbyprogrammet. Prioritet bör ges åt ansökningar om utbyte med Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Visbyprogrammet skall omfatta den akademiska nivån, vuxenutbildningen och gymnasienivån. Utbytet på den akademiska nivån skall ha företräde till de ökade resurserna. Ansökningar med anknytning till näringsliv och samhälle skall bedömas positivt.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall

- ländervis göra en analys av måluppfyllelsen. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa

- för institutionssamarbete: antal ansökningar, antal beviljade projekt och förändringar jämfört med föregående år. Antal utnyttjade projekt skall redovisas med uppgift om fördelning på svenska universitet/högskolor, länder ämnesområden och kostnad per program.

- för stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

Mål 2

Att genom ett ledarskapsprogram riktat till framtida ledare inom näringsliv och offentlig sektor främja samarbetet mellan Sverige och Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. En första kull om ca 20 stipendiater skall antas inom ramen för detta program under 2007.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall

- göra en analys av måluppfyllelsen.

- redovisa vilka länder stipendiaterna kommer ifrån samt vilka praktikvistelser och andra insatser som stipendiaterna har genomgått.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.2.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1.1

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med icke ODA-länder

Mål

Att bidra till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur och ett aktivt medborgerligt deltagande genom utbyte och samarbete med Ryssland.

Insatser skall utformas i enlighet med samarbetsstrategin för Ryssland.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall

- göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

- redovisa de 2-3 största projekten, där mål kopplade till målet för verksamhetsgrenen, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter skall framgå.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och federationssubjekt.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med ODA-länder

Mål 1

Att främja den demokratiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare och experter med flera inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall för expertutbytesprogrammet redovisa och kommentera medelsanvändningen med fördelning på regioner, länder och ämnesområden (samhälle respektive kultur).

3. För stipendieverksamhet: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

Mål 2

Att bidra till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur genom utbyte och samarbete inom kultur- och samhällsområdet med Ukraina och Vitryssland.

Insatserna skall utformas i enlighet med respektive samarbetsstrategi.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall ländervis

- göra en analys av måluppfyllelse i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

- redovisa de 2-3 största projekten, där mål kopplade till målet för verksamhetsgrenen, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter skall framgå.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde (samhälle respektive kultur) och land.

1.3

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.3.1

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot studenternas efterfrågan och även mot arbetsmarknadens behov.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Information om och presentation av högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för högre utbildning i Sverige hos studenter i utlandet.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall övergripande redovisa och kommentera

- arbetet med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet (Studyinsweden.se),

- arbetet i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet,

- övriga publikationer och aktiviteter.

2. Svenska institutet skall särredovisa kostnaderna för portalen Studyinsweden.se.

3. Svenska institutet skall analysera måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Mål för informations- och presentationsverksamheten, såväl kvantitativa som kvalitativa, skall redovisas särskilt. Institutet skall vidare redovisa hur arbetet med att följa upp resultatet av olika informations- och presentationsinsatser bedrivs. Av redovisningen skall också framgå hur institutet har gått till väga för att kvalitetssäkra innehållet i informationen om svensk högre utbildning. Svenska institutet skall kommentera de principiella förändringar som skett jämfört med de två senaste åren.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom högre utbildning

Mål

Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige på högskolenivå i andra länder.

Återrapportering

För stipendieverksamhet och svenskundervisning: se Övriga mål och återrapporteringskrav.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Svenska institutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 för anslaget 5:9, anslagsposten 8:1.11 och anslagsposten 8:1.27. Prognoserna skall redovisas senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

2. Svenska institutet skall redovisa samtliga erhållna bidrag och bidragsgivare.

3. Svenska institutet skall redovisa de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på respektive politikområden.

4. För varje anslagspost skall Svenska institutet redovisa den totala anslagsförbrukningen uppdelad på transfereringar, förvaltningskostnader, övriga utgifter och inkomster i förhållande till anslagna medel. Uppgifterna skall summeras per politikområde.

5. Svenska institutet skall i tabellform redovisa stipendieverksamhet per politikområde och verksamhetsgren med uppgifter om antal ansökningar, antal beviljade stipendier och förändringar jämfört med föregående år. Utnyttjade stipendier skall redovisas med uppgifter om länder, ämnesområden och kostnad för respektive program. Även fördelning på kvinnor och män skall anges.

En övergripande redovisning skall lämnas för respektive program av stipendiernas utbildningsnivåer samt stipendieperiodernas längd.

6. Svenska institutet ansvarar för den övergripande samordningen av det statliga stödet till svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.

Svenska institutet skall redovisa svenskundervisning på högskolenivå per land, antal institutioner som fått stöd, antal studerande vid dessa, antal lektorer som fått rese- och expensbidrag och antal stipendier för sommar- respektive folkhögskolekurser. Totala kostnaden för samtliga insatser per land skall redovisas. Redovisningen skall kommenteras.

Svenska institutet skall redovisa och kommentera insatser inom ramen för samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt till Utbildningsdepartementet.

7. Svenska institutet skall i samarbete med Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland samt berörda myndigheter och organisationer i Finland förbereda insatser i syfte att stärka svenskundervisningen i finskspråkiga skolor. Institutet skall redovisa och kommentera de insatser som gjorts.

8. Svenska institutet skall särredovisa kostnaderna för den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen skall kommenteras.

9. Svenska institutet skall inom det kulturpolitiska området utveckla sina kontakter med myndigheter och institutioner samt ha ett nära samarbete med de utsända kulturråden.

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

1. Svenska institutet skall ansvara för de löpande kostnaderna för portalsidan för Sverigeinformation, Sweden.se, och extranätet Sweden Promotion Forum (SPF), som institutet administrerar på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU).

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2007 till Utrikesdepartementet redovisa vilka särskilda medel för kultur- och främjandeprojekt som institutet erhållit från regeringen respektive NSU under år 2006. Institutet skall också redovisa resultatet av gjorda insatser.

2. Svenska institutet skall under år 2007 planera respektive genomföra insatser inför och i samband med följande projekt i samråd med Utrikesdepartementet och berörd utlandsmyndighet:

- aktiviteter i det nya House of Sweden i Washington D.C.,

- Ostindiefararen Götheborgs återresa till Sverige,

- 300-årsjubileet år 2007 av Carl von Linnés födelse,

- ett sammanhållet demokratiprojekt i Ukraina,

- ett sammanhållet demokratiprojekt i Vitryssland.

Vidare skall institutet, inom ramen för insatserna för svenskundervisning i finskspråkiga skolor, förbereda verksamhet för ett uppmärksammande år 2009 av det fredsfördrag, som innebar att Finland år 1809 skildes från Sverige.

Uppdrag för ytterligare projekt kan komma att lämnas under året.

3. Svenska institutet skall i anslutning till det "Internationella Polaråret 2007-2008" samverka med den svenska IPY-kommittéen och berörda utlandsmyndigheter i syfte att bidra till att stärka och synliggöra Sveriges deltagande i det cirkumpolära arktiska samarbetet och i samarbetet om Antarktis.

4. Svenska institutet skall som ett kompetenscentrum inom det allmänna Sverigefrämjandet, i nära samråd med Utrikesdepartementet, löpande utveckla samarbetet med de svenska utlandsmyndigheterna samt genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för lokalanställd personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlandsmyndigheterna.

5. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2008 rörande politiken för global utveckling skall Svenska institutet rapportera till regeringen senast den 30 oktober 2007 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr 2003/04:112) sedan föregående rapportering.

6. Svenska institutet skall handlägga finansieringen av det statliga bidraget till International Council for Central- and Eastern European Studies (ICCEES) åttonde världskongress 2010 i Stockholm.

7. Svenska institutet skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet87 836
ap.1Svenska institutet (ram)87 836

Villkor för anslag 5:9

ap.1 Svenska institutet

På anslaget har beräknats 2 000 000 kronor för insatser i samband med 300-årsjubiléet av Carl von Linnés födelse.

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet63 500
ap.2Främjande av utbildnings- och forskningssamarbete i Östersjöregionen (ram)63 500
ap.2.1Visbyprogrammet (ram)56 000
ap.2.2Ledarskapsprogrammet (ram)7 500

Villkor för anslag 5:11

ap.2.1 Visbyprogrammet

Högst treåriga samarbetsåtaganden får lämnas både för samarbetsprojekt och till stipendier.

ap.2.2 Ledarskapsprogrammet

Finansieringen av stipendierna skall delas med de svenska företag, myndigheter eller organisationer som stipendiaterna placeras i, genom att dessa står för boendekostnaderna.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet47 700
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)26 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)18 000
ap.11.2Demokratiinsatser i Ukraina och Vitryssland (ram)8 000
ap.27Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa (ram)21 700
ap.27.1Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder (ram)21 700
ap.27.2Visbyprogrammet (ram)0

Villkor för anslag 8:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Av tillgängliga medel på anslagsposten 11.1 får Svenska institutet under 2007 utbetala högst 18 000 000 kronor.

Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten 11.1 får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer (s.k. ODA-länder).

ap.11.2 Demokratiinsatser i Ukraina och Vitryssland

Av anslagsposten får högst 1 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten 11.2 får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer (s.k. ODA-länder).

ap.27.1 Utbyte och samarbete med Östeuropa, icke ODA-länder

Av tillgängliga medel på anslagsposten 27.1 får Svenska institutet under 2007 utbetala högst 21 700 000 kronor.

Svenska institutet får om ej annat anges utan regeringens medgivande fatta beslut om en enskild insats till en kostnad om högst 5 000 000 kronor för budgetåret 2007.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnaderna.

ap.27.2 Visbyprogrammet

Anslagssparandet på anslagsposten 27.2 får ej disponeras under 2007.

8:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet6 500
ap.3Svenska institutet (ram)6 500

Villkor för anslag 8:2

ap.3 Svenska institutet

Medlen under anslagsposten avser förvaltningskostnader för hanteringen av Visbyprogrammet samt ledarskapsprogrammet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
5:9 Svenska institutet
ap.12 6353 %0
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.103 %0
ap.2.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.11.105100
ap.11.2000
ap.27.103 %0
ap.27.20Inget0
8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:1 Biståndsverksamhet
8:1 ap.118:1 ap.11.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:9 Svenska institutet
ap.110 00010 000
2009
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.132 00020 00012 0002010
ap.2.23 0003 00002010
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 Biståndsverksamhet
ap.11.13 0003 0000
ap.11.21 0001 0000
ap.27.16 0006 0000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Övrig Sverigeinformation
Sweden Bookshop-2362363 0003 00000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Med undantag av bestämmelserna i 4 § Avgiftsförordningen, andra stycket, får Svenska institutet ta ut avgifter i verksamheten upp till en intäktsnivå på 10 000 000 kr.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Svenska institutet har under 2007 inte tillgång till räntekonto med kredit enligt 13 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188)

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anne Johansson
Kopia till

SB, Internrevision
UD-EC
UD-GU
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
Fi-BA
U-UH
U-KR
U-S
RK Ekonomi
Riksdagen UU
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Högskoleverket
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien