Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 20

2007-06-28
N2007/6021/FIN
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sveriges geologiska undersökning m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:62)
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap och företagandeGeologisk verksamhet m.m.
Uppdragsverksamhet
Innovation och förnyelseForskning och utveckling
Regler, tillstånd och tillsynMiljö
Bergsstaten

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Entreprenörskap och företagande

Mål

Goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande.

Återrapportering

Beskrivning och analys av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet samt hur arbetet har bidragit till att skapa fler sysselsättningstillfällen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Geologisk verksamhet m.m.

Mål

Under perioden 2000 - 2008 skall befintlig geologisk information kompletteras så att det finns digitala geologiska databaser vid planperiodens slut innehållande:

Översiktlig rikstäckande information om berggrunden och jordarterna inklusive kontinentalsockeln.

Översiktlig rikstäckande information med undantag av vissa glest befolkade delar av landet om grundvattenförhållanden.

Översiktlig information i befolkningstäta respektive malmpotentiella områden om biogeokemiska respektive markgeokemiska förhållanden.

Detaljerad information i befolkningstäta områden om berggrunden, jordarterna (inklusive kontinentalsockeln) och grundvattenförhållanden.

Detaljerad information i malmpotentiella områden om berggrunden och jordarterna.

SGU skall vidare påbörja en ny insamling av geologisk information med målet att:

- till 2012 ha samlat in flyggeofysisk magnetometrisk, radiometrisk och elektromagnetisk information till en databas över de mest prospekteringsintressanta områden där information idag saknas eller behöver uppdateras,

- till 2014 ha samlat in maringeologisk information enligt lokal modell till en databas inom prioriterade områden längs den svenska kustzonen.

Återrapportering Geologisk verksamhet

Redovisning av genomförd verksamhet under 2007 vad gäller uppbyggnad av digitala geologiska databaser samt planer för återstående geologisk verksamhet för att uppnå målen till 2008. Planerna skall översiktligt visa för vilka geografiska områden som digital information av olika slag kommer att finnas tillgänglig för användarna och när.

För flyggeofysisk och maringeologisk insamling skall dessutom redovisas produktionsmått i form av antal flygmätta linjekilometer respektive karterad yta i kvadratkilometer under året, i förhållande till målet. Flyggeofysisk magnetometrisk, radiometrisk och elektromagnetisk information skall redovisas var för sig.

Beskrivning och analys av nyttan av den insamlade informationen för olika användargrupper och användningsområden skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Bidra till ökad kunskap och kompetens för samhällets behov och effektivare användning av geologisk information. Uppdragsverksamheten skall vidare bidra till ökad samverkan med andra myndigheter och inriktas mot fortsatt minskad konkurrens med privata aktörer.

Det ekonomiska målet för tjänsteexportverksamheten skall vara full kostnadstäckning. Senast 2011 skall det ackumulerade underskottet vara täckt.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

SGU skall redovisa uppdragsvolym, antal arbetade timmar i uppdragsverksamheten, intäkt per kundgrupp samt effekter på myndighetsverksamheten och eventuell konkurrenspåverkan. Vidare skall en beskrivning och analys göras av hur uppdragsverksamheten bidrar till uppfyllandet av målen för berörda verksamhetsområden.

1.1.2

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder vid SGU.

Återrapportering FoU

SGU skall redovisa verksamhetens omfattning, väsentliga externa projekt som fått stöd, antalet projekt fördelat på kvinnor och män för extern respektive intern FoU. Vidare skall SGU redovisa de förändringar eller effektiviseringar som genomförts i SGU:s verksamhet som ett resultat av de interna FoU-projekten genomförda under 2006 respektive 2007.

1.1.3

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Miljö

Mål

Statens anläggningar för civila beredskapslager av olja skall avvecklas och miljösäkras. Övervakning av de genomförda miljösäkringsåtgärderna inklusive åtgärder vid det statliga gruvfältet i Adak.

Inom ramen för arbetet med beslutade miljökvalitetsmål skall SGU verka för skydd av grundvatten (miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet) samt för en långsiktigt hållbar hushållning med naturgrus (delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö).

Återrapportering Miljö

SGU skall beträffande statens anläggningar för civila beredskapslager av olja redovisa vidtagna åtgärder och dess effekter.

Vidare skall SGU redovisa insatser och resultat för arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Bergsstaten

Mål

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet skall möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten skall redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av igångvarande gruvor och inspektionernas omfattning. Bergsstaten skall även redovisa genomförd informationsverksamhet.

Bergsstaten skall lämna en särskild redovisning av samtliga åtgärder som vidtagits inom myndigheten avseende Kiruna och Gällivare kommun.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Sanering av förorenade områden

Mål

SGU skall bidra till att delmålen 6 och 7 om efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö uppnås.

Återrapportering

SGU skall redovisa insatser och resultat av arbetet med att inventera samt genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar.

Övriga återrapporteringskrav

SGU skall redovisa exploateringsläget samt problem och möjligheter med avseende på användningen av landets mineralresurser i ett hållbarhetsperspektiv.

SGU skall redovisa genomförda aktiviteter för marknadsföring av geologisk information.

SGU skall redovisa de viktigaste initiativen inom sina verksamhetsområden som EU arbetat med under året. SGU skall också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

Prognostillfällen

SGU skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisningen skall ske den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Kvalitetsutveckling och IT 

SGU och Bergsstaten skall bedriva en verksamhet med integrerade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö.

 Till 2010 skall SGU:s informationshantering effektiviseras genom införande av, och successivt utvecklande av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Detta skall medge en säker digital hantering av ostrukturerad information genom hela dess livscykel. SGU skall i sin IT-strategiska handlingsplan planera för införande av automatisk ärendehantering senast 2010.

Återrapportering

SGU skall redovisa hur arbetet med det integrerade ledningssystemet utvecklas samt ge exempel på effekter på SGU:s och Bergsstatens verksamhet bl.a. avseende förbättringar och kundnöjdhet.

SGU skall redovisa hur arbetet med införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem och en automatisk ärendehantering fortskrider.

4

Uppdrag

Redovisning av användning av medel från utgiftsområde 20

SGU skall för 2007 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och prop. 2004/05:150) som tillförts anslaget 38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersöknigsverksamhet m.m. från utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård under perioden 2001 - 2007. Redovisningen skall lämnas i en separat rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2008.

Redovisning till Miljömålsrådet av kostnader för arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet

SGU skall inhämta och redovisa uppgifter om nedlagda kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Redovisningen skall ske per delmål och så långt möjligt innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning enligt överenskommelse med Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket för respektive år 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till Miljömålsrådet senast den 30 september 2007.

Enskild vattenförsörjning

SGU skall i samarbete med berörda myndigheter och kommuner, utreda behovet, formuleringen och konsekvenserna av ett delmål för enskild vattenförsörjning. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2007.

Regelförenkling

SGU skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006, N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

SGU skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen och förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

SGU skall i ett andra steg, senast den 19 oktober 2007, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

SGU skall vid utformning av föreskrifter och allmänna råd beakta att SGU skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Införlivande av Grundvattendirektivet

SGU skall redovisa förslag till hur det kommande grundvattendirektivet kan genomföras i svensk rätt. I lämpliga delar skall författningsförslag lämnas. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2007.

Mineralersättning

Bergsstaten skall göra en bedömning av hur stora statens intäkter från mineralersättning enligt minerallagen (1991:45) kommer att bli och när sådana intäkter blir aktuella. Uppdraget skall redovisas i samband med budgetunderlagen som avlämnas för åren 2007 och 2008.

Havsmiljödata

SGU skall analysera och konvertera befintliga insamlade data om havsbottnarnas geologi i enlighet med Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, rapport 5563). Uppdraget skall genomföras i samråd med Naturvårdsverket och redovisas senast den 30 mars 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning169 612
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)169 612

Villkor för anslag 38:5

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget disponeras för myndighetsverksamhet inom SGU, Bergsstaten samt förvaltning av anläggningar som tidigare använts för statens civila beredskapslager för olja.

38:6

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 330
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 330

Villkor för anslag 38:6

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

38:7

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning11 868
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)11 868

Villkor för anslag 38:7

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.15 0883 %0
38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.11603 %0
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.11 187Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
38:7 ap.238:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.112 0004 0008 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)27 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2514 134
2007-02-2514 134
2007-03-2514 134
2007-04-2514 134
2007-05-2514 134
2007-06-2514 134
2007-07-2514 134
2007-08-2514 134
2007-09-2514 134
2007-10-2514 134
2007-11-2514 134
2007-12-2514 138
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:5 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 71930025 00025 00003 019
Tjänsteexport-41101 2001 100100-311
Summa2 30830026 20026 1001002 708
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Behörighet Inkomsttitlar
Offentligrättslig verksamhet25280011 000011 00011 000
Offentligrättslig verksamhet3312000000
Summa0011 000011 00011 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

Avgifter som uppbärs av SGU och Bergsstaten enligt bestämmelse i minerallagen (1991:45) skall redovisas mot inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. skall redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGU. Inkomsterna får disponeras av SGU.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för

  • färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd i övrigt till vattenmyndigheterna, 
  • för analys och konvertering av vissa havsmiljödata. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SGU undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Avseende tjänsteexportverksamheten undantas SGU från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om krav på lönsamhet.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Hedvig Landahl
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA, ESA
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/NA
Näringsdepartementet/BS, ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK Red
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Statens energimyndighet
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: