Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2007-06-20
Ju2007/1934/IM
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Box 3045
103 64 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Riksdagen har beslutat om Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nedan angivna anslag.

Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om att Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en myndighet under 2008.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikLika rättigheter, skyldigheter och möjligheterAnmälningar om diskriminering
Aktiva åtgärder
Överläggningar, information och utbildning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.1.1

Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Anmälningar om diskriminering

Mål

Målet är att öka förutsättningarna för att fler som utsätts för diskriminering får upprättelse. Handläggningen av anmälda ärenden skall vara effektiv och rättssäker.

Återrapportering

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) skall redovisa:

- antalet anmälningar om diskriminering enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fördelningen på olika typer av diskrimineringsärenden, samt hur många ärenden som förlikts respektive avgjorts i Arbetsdomstolen eller avslutats på annat sätt. Det skall också framgå hur många och vilken typ av ärenden hos DO som handlagts av arbetstagarorganisationer samt hur många av dessa ärenden som organisationerna fört till domstol eller förlikt. En analys av de ärenden som behandlats skall göras samt en redovisning av vilka erfarenheter som vunnits. Handläggningstider och balansläge skall redovisas.

- antalet anmälningar om diskriminering enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, fördelningen på olika typer av diskrimineringsärenden och hur många ärenden som förlikts respektive avgjorts i domstol eller avslutats på annat sätt samt antalet anmälningar inom andra områden i samhällslivet. En analys av de ärenden som behandlats skall göras samt en redovisning av vilka erfarenheter som vunnits. Handläggningstider och balansläge skall redovisas.

- vilka metoder och strategier som utvecklats för utredning av anmälningar om diskriminering.

DO skall redovisa på vilket sätt myndigheten har ökat förutsättningarna för att fler som utsätts för diskriminering får upprättelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Aktiva åtgärder

Mål

Målet är att se till att kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever efterföljs.

Återrapportering

DO skall redovisa:

- en bedömning av hur kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever uppfylls samt i vilken grad DO bidragit till detta.

- hur arbetet har bedrivits, vilka metoder och strategier som utvecklats samt insatsernas inriktning och omfattning samt kommentera detta.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Överläggningar, information och utbildning

Mål

Målet är att öka förutsättningarna för att fler aktörer tar initiativ till åtgärder mot diskriminering samt att öka kunskaperna i samhället om diskrimineringsfrågor och DO.

Återrapportering

DO skall redovisa:

- de insatser som vidtagits för att öka kunskapen hos arbetsgivare, arbetstagare och samhället i övrigt om rätten till lika behandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

- i vilken mån åtgärder vidtagits med anledning av resultaten från Integrationsverkets undersökningar om dels förekomst och omfattning av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, dels kunskaper hos arbetsgivare om lagarna mot diskriminering, dels upplevd diskriminering bland personer med utländsk bakgrund.

- de åtgärder som har vidtagits med anledning av resultaten från utvärderingen om effekterna av informationsinsatser riktade till grupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion. En extern utvärdering av  insatsernas effekter skall redovisas senast den 15 oktober 2007.

- resultatet av samarbete eller överläggningar med övriga ombudsmän mot diskriminering, Integrationsverket, andra myndigheter, företag, kommuner och landsting samt organisationer.

- hur arbetet med att ge råd, stöd samt utbildning till de s.k. lokala antidiskrimineringsbyråerna har utvecklats samt vilka resultat som har uppnåtts. I detta ingår att redovisa hur många och vilka typer av ärenden som inkommit till DO från antidiskrimineringsbyråerna.

- hur arbetet bedrivits för att nå ut till kvinnor respektive män.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på kvinnor och män. Dessutom skall inom samtliga verksamhetsgrenar redovisas om och på vilket sätt de insatser som genomförts bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Nämnden mot diskriminering

DO skall översiktligt redogöra för verksamheten i Nämnden mot diskriminering och upprätta en separat balansräkning för denna.

Utgiftsprognoser

DO skall för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 och 2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För år 2007 skall dessutom det aktuella ackumulerade utfallet redovisas. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

Etnisk diskriminering av utsatta grupper

DO skall fortsätta med sitt arbete med att förebygga och motverka diskriminering bland grupper som är särskilt utsatta för diskriminering, t.ex. romer.

Anti-diskrimineringsstrategier

DO skall, tillsammans med Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), bistå de myndigheter som får i uppdrag att upprätta särskilda strategier för att motverka diskriminering med råd och stöd vid utförande av uppdraget. I den mån detta innebär merkostnader för HomO eller Handisam får det belasta DO:s anslag med högst 200 000 kronor per myndighet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:5

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering41 479
ap.1Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram)41 329
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)150

Villkor för anslag 10:5

ap.1 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

 

ap.2 Nämnden mot diskriminering

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.11 2443 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 343
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2510 369
2007-04-2510 369
2007-07-2510 369
2007-10-2510 372
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:5 ap.1Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
10:5 ap.2Nämnden mot diskriminering
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Cafer Uzunel
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/RIM
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Nämnden mot diskriminering
Integrationsverket
Migrationsverket
Handikappombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsombudsmannen

Senast uppdaterad: