Finansdepartementet


Regeringsbeslut
39

2007-06-20
Fi2007/5028
(delvis)
Statens bostadskreditnämnd
Box 531
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens bostadskreditnämnd
Riksdagen har beslutat om Statens bostadskreditnämnds verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74, prop. 2006/07:100, utg.omr. 18, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens bostadskreditnämnd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikBostadsförsörjningKreditgarantier
Äldre kreditgarantier
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Stöd till kommuner som lämnar hyresgarantier

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål

- väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk

- valfrihet på bostadsmarknaden

- konkurrens inom byggsektorn

- låga bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet

- större andel hushåll skall vara etablerade på bostadsmarknaden

- integration i boendet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kreditgarantier

Mål

BKN skall ha en effektiv och affärsmässig garantigivning. Garantigivningen och regelsystemet för statliga kreditgarantier ska vara känd av kreditmarknadens och bostadsmarknadens aktörer. Garantistocken skall förvaltas aktivt och kostnaderna för garantiförluster vara minimerade.

Återrapportering

För Kreditgarantier för ny- och ombyggnad skall BKN analysera och redovisa marknadsandelar i olika marknadssegment samt redovisa om det finns segment BKN inte har några andelar i.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Äldre kreditgarantier

Mål

Garantiförlusterna i garantistocken skall ha minimerats.

Återrapportering

BKN skall analysera och redovisa faktorer som påverkat det ekonomiska resultatet i verksamheten.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Mål

BKN har - genom att medverka i omstrukturering av kommunala bostadsföretag - givit företagen möjlighet att verka under långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning som är anpassad till den förväntade befolkningsutvecklingen.

Återrapportering

1. BKN skall redovisa omfattningen och inriktningen av det stöd och andra åtgärder som har lämnats till kommuner. De villkor om insatser från kommunens sida som stödet har förenats med och de åtgärder i övrigt som har vidtagits för att hålla statens långsiktiga kostnader så låga som möjligt skall redovisas liksom hur samverkan med Statens bostadsomvandling AB genomförs.

2. BKN skall redovisa preliminära och slutliga beslut om stöd och andra åtgärder som har fattats under budgetåret 2007 samt övriga totala åtaganden per den 31 december 2007. Redovisningen skall omfatta antalet inkomna ärenden under året och ärendebalansen, kostnader och intäkter sedan den 1 januari 2007 samt resultat av uppföljningen av tidigare ingångna avtal.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Stöd till kommuner som lämnar hyresgarantier

Mål

BKN skall ha informerat alla kommuner om förutsättningarna för utställande av hyresgarantier så att kommunerna har kunskap och beredskap för att ställa ut sådana till hushåll som saknar självständigt boende.

Återrapportering

BKN skall redovisa antal kommuner som erhållit stöd för utställda hyresgarantier samt omfattningen i respektive kommun. Vidare skall myndigheten redovisa fördelningen av hyresgarantier till privata respektive kommunalt ägda hyresfastigheter. Även bakgrunden till utställda hyresgarantier samt ålder på dem som erhållit hyresgaranti skall redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

—-1. BKN är en känd aktör för kreditmarknaden och bland byggherrar. Myndigheten bidrar aktivt till ökad kunskap om kredit- och kapitalmarknaderna som är tillgängliga för berörda intressenter.

2. BKN skall genom sin verksamhet ha bidragit till en ökad konkurrens på kreditmarknaden för bostäder.

3. BKN har goda kunskaper om den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på bostadsmarknaden i kommunerna samt omstruktureringsbehovet på medellång och lång sikt.—-

Återrapportering

—-1. BKN skall fortlöpande redovisa utvecklingen inom kredit- och kapitalmarknaderna för bostäder samt olika kundgruppers tillgång till kredit.

2. BKN skall redovisa en analys av den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på bostadsmarknaden i kommuner som har eller kan tänkas ingå avtal om omstrukturering av sina kommunala bostadsföretag i budgetunderlaget för 2008-2010.

3. BKN skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommentras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

  • 23 januari
  • 7 mars
  • 2 maj
  • 2 augusti
  • 30 oktober —-

3

Organisationsstyrning

—- BKN skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm). —-

4

Uppdrag

Garantiredovisning

—- BKN skall införa en riskbaserad redovisning i sin årsredovisning för 2007. Genomförandet av riskbaserad redovisning skall ske i samråd med ESV —-

Medverkan i internationellt samarbete

BKN skall biträda Regeringskansliet i vissa internationella frågor samt även i övrigt medverka i internationellt samarbete som kan främja erfarenhetsutbyte m.m., särskilt i frågor om kapitalförsörjningen till bostadssektorn.

Medverkan i översyn

BKN skall på anmodan biträda den utredare som fått i uppdrag att se över allmännyttans villkor och förutsättningar.

Övrig medverkan

BKN skall på anmodan biträda Regeringskansliet i frågor som gäller bostadsförsörjning och kapitalförsörjningen till bostadssektorn.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:3

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd15 666
ap.1Förvaltningskostnader (ram)15 666

Villkor för anslag 31:3

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslaget får användas för förvaltningskostnader, dock inte för de förvaltningskostnader som är hänförliga till de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

31:4

Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd198 800
ap.1Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet (ram)198 800

Villkor för anslag 31:4

ap.1 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet

1. Anslaget får användas först efter beslut av regeringen.

31:11

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd85 000
ap.4Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)85 000
Disponeras av regeringen5 000
ap.2Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 31:11

ap.2 Till regeringens disposition

Anslagsposten får disponeras för stöd för rivning och sanering av flerbostadshus på fastigheter som är herrelösa inom Tierps kommun. Högst 5 000 000 kronor får användas för detta ändamål.

ap.4 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet och förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

31:13

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd100 000
ap.2Stöd ordna bostad - del till BKN (ram)100 000

Villkor för anslag 31:13

ap.2 Stöd ordna bostad - del till BKN

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner som gått i borgen till säkerhet för enskilda hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad (kommunala hyresgarantier).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.14703 %0
31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet
ap.103 %0
31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.203 %0
ap.403 %0
31:13 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
31:12 (2005) Statens bostadsnämnd
ap.4 (2005)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.425 00025 000
2011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna värden för infriade belopp i tabellen ovan är indikativa.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 000 000
- varav 23§
- varav SPECIAL1 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Av beloppet avser:

- 3 500 tkr låneram i Riksgäldskontoret för investering i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

- 5 000 tkr låneram i Riksgäldskontoret för förvärv och innehav av fastigheter för vilka statliga garantier utfärdats.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För verksamheten Äldre kreditgarantier, samt för Kreditgarantier för ny- och ombyggnad, Kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag, Kreditgarantier för lån till kooperativa hyresrättsföreningar, Kreditgarantier för vissa kommunala åtaganden för boendet samt Kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden har BKN tillgång till räntekonton i Riksgäldskontoret med obegränsad kredit.

Övrigt

För anslaget 31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader har BKN tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

För anslaget 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet gäller att anslaget utbetalas till BKN:s räntekonto i Riksgäldskontoret för verksamhetsgrenen Äldre kreditgarantier.

BKN får ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp om högst 10 000 000 tkr inklusive tidigare gjorda åtaganden.

BKN får intill ett belopp om högst 50 000 tkr inklusive tidigare åtaganden ställa ut kreditgarantier i obeståndshantering för lån som syftar till att minska förlustrisken för tidigare lämnad garanti.

BKN får ställa ut kreditgarantier för för lån till kooperativa hyresrättsföreningar vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp om högst 1 000 000 tkr inklusive tidigare gjorda åtaganden.

BKN får ställa ut kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden intill ett belopp om högst 1 000 000 tkr inklusive tidigare gjorda åtaganden.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens bostadskreditnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 305
2007-02-251 305
2007-03-251 305
2007-04-251 305
2007-05-251 305
2007-06-251 305
2007-07-251 305
2007-08-251 305
2007-09-251 305
2007-10-251 305
2007-11-251 305
2007-12-251 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens bostadskreditnämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:3 ap.1Förvaltningskostnader
Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Statens bostadskreditnämnd har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
31:4 ap.1Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Äldre kreditgarantier1 430 000240 800251 80030 000221 8001 892 600
Kreditgarantier för ny- och ombyggnad102 000-1 0006 50010 000-3 50097 500
Avlösen av kommunal borgen143 0002 5003 00010 000-7 000138 500
Lån till kommunala bostadsföretag000000
Lån till kooperativa hyresrättsföreningar000000
Vissa kommunala åtaganden för boendet000000
Summa1 675 000242 300261 30050 000211 3002 128 600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Äldre kreditgarantier

Avgifter och i förekommande fall återvinningar skall tillföras en garantireserv på konto i Riksgäldskontoret. Garantireserven får användas till att täcka kostnader inom verksamhetsgrenen. Verksamheterna skall finansieras med avgifter, återvinningar och i förekommande fall anslagsmedel. Avgifternas storlek bestäms av BKN i enlighet med riksdagens beslut (bet. 1996/97:FiU1, s. 228-231, rskr. 1996/97:53). Inkomsterna får disponeras av BKN.

Kreditgarantier för ny- och ombyggnad

Se villkor för Äldre kreditgarantier.

Avlösen av kommunal borgen

Se villkor för Äldre kreditgarantier.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

BKN skall inte tillämpa 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) för kreditgarantier inom verksamhetsgrenen Kreditgarantier.

För anslaget 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet gäller att avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till BKN:s konto i Riksgäldskontoret för verksamhetsgrenen Äldre kreditgarantier skall, med undantag från bestämmelserna om avräkning i anslagsförordningen (1996:1189), ske i samband med utbetalningen till BKN:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

För anslaget 31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag: Med undantag från 20 a § anslagsförordningen får Statens bostadskreditnämnd med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 65 000 000 kr av tilldelat anslag.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Ebba Vallgårda
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagens civilutskott (CU)
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EA
Miljödepartementet/A

Senast uppdaterad: