Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2007-10-11
UD2007/35869/USTYR
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Box 1902
651 19 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Institutets för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete verksamhet för budgetåret 2007. (prop. 2006/07:1, utg.omr. 07, bet. 2006/07:UU2, rskr. 2006/07:56).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteUtvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål 1

Att genom utvärderingar öka kunskapen i den samlade svenska biståndsförvaltningen, såväl om resultat och effekter av utvecklingssamarbetet som effektiviteten i användningen av biståndsmedel. Myndigheten skall använda OECD/DAC:s definition av utvärdering och INTOSAI:s definition av effektivitetsrevision.

Utvärderingarna skall avse utvecklingssamarbete med svensk finansiering (såväl multilateralt som bilateralt) och ha hög relevans för framtida beslut om utvecklingssamarbetet.

Myndigheten skall särskilt fokusera på att analysera och tydliggöra slutsatser från utvärderingarna.

Myndigheten bör eftersträva samverkan med andra relevanta nationella och internationella utvärderingsinstitut.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa pågående och avslutade projekt samt deras huvudsakliga innehåll. Vidare skall myndigheten bedöma verksamhetens resultat i förhållande till målet om att öka kunskapen. För projekt som beslutas under 2007 skall myndigheten motivera deras relevans för framtida beslut om det svenska utvecklingssamarbetet.

Mål 2

Att sprida kunskap om myndighetens utvärderingar så att de blir tillgängliga för intressenter i Sverige och utomlands.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa en förteckning över publicerade och distribuerade utvärderingsrapporter samt en förteckning över seminarier, workshops och presentationer i institutets regi.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

26 april 2007

30 juli 2007

25 oktober 2007

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:6

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete18 000
ap.1Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (ram)18 000

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
8:6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
ap.15403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 500
2007-02-251 500
2007-03-251 500
2007-04-251 500
2007-05-251 500
2007-06-251 500
2007-07-251 500
2007-08-251 500
2007-09-251 500
2007-10-251 500
2007-11-251 500
2007-12-251 500
Summa18 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:6 ap.1Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten undantas från kravet att upprätta finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Anne Johansson
Kopia till

UD-AF
UD-AME
UD-ASO
UD-EC
UD-EKO
UD-GS
UD-IH
UD-MENA
UD-MU
UD-PLAN
UD-RS
UD-UP
Fi/BA
Fi/IA
Ekonomistyrningsverket
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: