Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 19

2007-06-28
N2007/5651/MK
Konkurrensverket
Sveavägen 167
103 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Konkurrensverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Konkurrensverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Konkurrensverkets verksamhetsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikKonkurrensLagtillämpning och tillsyn
Konkurrensförbättrande åtgärder
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Konkurrens

Mål

Verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Lagtillämpning och tillsyn

Mål 1

Aktivt hindra allvarliga konkurrensbegränsningar särskilt inom områden med fåtalsdominans och svag konkurrens.

Återrapportering

Verket skall redovisa relevanta resultat från de återkommande intressentundersökningar som företas och kommentera måluppfyllelse avseende lagtillämpningen med utgångspunkt från redovisade kvantitativa mätresultat. Resultaten skall redovisas uppdelade på olika intressentgrupper och möjliggöra jämförelse över tid.

En sammanställning av utgången av de ärenden som prövats i domstol skall göras.

Särskilda problemområden från konkurrenssynpunkt skall lyftas fram. I denna redovisning bör särskilt kommenteras betydelsen ur ett konsumentperspektiv av lagtillämpningen på konkurrensområdet.

Verket skall redovisa inom vilka områden/branscher som verket tagit egna initiativ.

Mål 2

Aktivt verka för en effektiv offentlig upphandling. Tillsynsverksamheten skall prioriteras och verket skall främst uppmärksamma regelöverträdelser av större betydelse eller av principiellt intresse. 

Återrapportering

Verket skall redovisa vilka områden som varit föremål för tillsyn och vilka åtgärder som vidtagits för förebyggande av regelöverträdelser.

Verket skall vidare redovisa om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv offentlig upphandling och hur det i sådant fall tar sig uttryck.

Verket skall också följa och redovisa den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen både nationellt och internationellt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Konkurrensförbättrande åtgärder

Mål 1

Konkurrensverket skall bidra till en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet genom att ge förslag på regeländringar och andra åtgärder för att undanröja existerande hinder för marknadstillträde.

Återrapportering

Verket skall lämna en sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna och remissyttrandena samt de viktigaste regelförändringsförslagen som lämnats under verksamhetsområdet. Förslagen bör kommenteras utifrån hur de främjar en effektiv konkurrens och en ökad tillväxt.

Mål 2

Konkurrensverket skall främja ett konkurrensinriktat synsätt samt i övrigt verka för en ökad kunskap om vikten av en effektiv konkurrens. Minst 2/3 av verksamhetens viktigaste intressenter skall ha god kunskap om konkurrenslagen (1993:20) och dess grundläggande innehåll.

Återrapportering

Verket skall redovisa relevanta resultat från de återkommande intressentundersökningar som företas. Resultaten skall redovisas uppdelade på olika intressentgrupper och möjliggöra jämförelse över tid.

Mål 3

Konkurrensverket skall ge generell vägledning och information inom området offentlig upphandling för att förebygga regelöverträdelser. Upphandlande enheter och leverantörer skall prioriteras.

Återrapportering

Verket skall redovisa vilka insatser som genomförts på informationsområdet. En bedömning av insatsernas resultat skall göras.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Den svenska forskningen på konkurrensområdet skall utvecklas kvalitativt och kvantitativt. Resultatet av forskningen skall bidra till ökade kunskaper hos verksamhetens intressenter och Konkurrensverkets personal.

Återrapportering

Verket skall redovisa antalet ansökningar som inkommit under året, antal forskningsprojekt som beviljats stöd, totalt beviljade medel, en kortfattad beskrivning av forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt inklusive uppdragsforskning. Vidare skall översiktligt beskrivas hur resultatet av forskningen bidrar till ökade kunskaper hos verksamhetens intressenter och verkets personal.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Konkurrensverket skall bidra till den internationella utvecklingen på konkurrensområdet och redovisa och kommentera sitt engagemang i det internationella arbetet på konkurrensområdet. Därvid skall även kommenteras verkets deltagande i det specifikt nordiska arbetet.

Konkurrensverket skall kommentera hur samverkan skett med länsstyrelserna på konkurrensområdet.

Flera myndigheter, kommittéer och utredare har en samrådsskyldighet med Konkurrensverket i enlighet med instruktioner, regleringsbrev, kommittédirektiv m.m. Konkurrensverket skall för år 2007 redovisa vilka samråd som genomförts under året och kommentera genomförandet av dessa samråd samt lämna förslag till eventuella förbättringar.

Konkurrensverket skall redovisa det samarbete med Post- och telestyrelsen som följer av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Konkurrensverket skall för anslagen 38:15 Konkurrensverket och 38:16 Konkurrensforskning redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
- 23 januari
- 7 mars
- 2 maj
- 2 augusti
- 30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Konkurrensverket skall ha en aktiv lagtillämpning och fortsättningsvis lägga stor vikt vid kartellbekämpning och vid att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden.

Konkurrensverket skall aktivt deltaga i det nätverk som har upprättats mellan EU-medlemsstaternas nationella konkurrensmyndigheter och den Europeiska kommissionen.

Genom särskilt beslut denna dag ålägger regeringen (Finansdepartementet) NOU ansvar för i beslutet angivna avvecklingsfrågor med anledning av NOU:s inordnande i Konkurrensverket. Fr.o.m. inordnandetidpunkten den 1 september 2007 övertas ansvaret för utestående avvecklingsfrågor av Konkurrensverket.

Återrapportering

Konkurrensverket skall redovisa antalet ärenden inom ramen för lagtillämpningen av konkurrenslagen (1993:20) och lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Redovisningen skall göras fördelat på olika ärendekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggningstider.

Verket skall beskriva och kvantifiera det arbete som följer av handläggningen av konkurrensärenden inom nätverket mellan EU-medlemsstaternas konkurrensmyndigheter och den Europeiska kommissionen. Därvid skall även redovisas eventuella effekter avseende kompetensbehov och organisering av arbetet.

Verket skall beskriva och kvantifiera det arbete som följer av lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

4

Uppdrag

1) Konkurrensverket skall fortlöpande övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som överenskommits mellan Sverige och den Europeiska kommissionen (prop. 1993/94:136 bilaga 3). Rapportering skall ske två gånger per år till den Europeiska kommissionen.

2) Konkurrensverket skall fortlöpande rapportera till Europeiska kommissionen om vissa konkurrensfrågor på elmarknaden i enlighet med de rapporteringskrav som följer av artikel 23.8 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG om den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG. Rapporten skall tas fram i samarbete och i samråd med Energimarknadsinspektionen. Som ett led i samarbetet skall Energimarknadsinspektionen förse Konkurrensverket med relevant marknadsrelaterad information. Rapportering skall ske senast den 31 juli varje år fram till och med år 2010 och därefter vid samma tidpunkt vart annat år.

3) Konkurrensverket skall före utgången av 2007 presentera en rapport som ger en bred överblick av konkurrenssituationen på den svenska marknaden. Av särskilt intresse är energimarknaden och byggmarknaden samt i övrigt marknader där konkurrensen är bristfällig och det är svårt för nya företag att etablera sig. Verket skall i rapporten lämna förslag till åtgärder.

4) Konkurrensverket skall presentera en rapport som behandlar regelverk av betydelse för företagande inom offentlig sektor med särskild inriktning på vård och omsorg. Av särskilt intresse är regelverk som innehåller hinder vilka kan hämma utvecklingen av entreprenörskap. Rapporten skall innehålla en sammanställning av vad som gjorts på området avseende relevant lagstiftning som t.ex. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och andra regelverk av betydelse. Verket skall i rapporten lämna förslag till åtgärder. Rapporten skall överlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2007.

5) Konkurrensverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006, N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Konkurrensverket skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som Konkurrensverket bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Konkurrensverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Konkurrensverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att verket skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

6) Konkurrensverket skall redogöra för hur verket avser att arbeta med frågor rörande offentlig upphandling. Av särskilt intresse är verkets inriktning och strategi i dessa frågor. En redogörelse skall även lämnas för de insatser verket avser att vidta för att öka små och medelstora företags möjligheter att delta i offentlig upphandling. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 september 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:15

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket85 741
ap.1Konkurrensverket (ram)85 741

Villkor för anslag 38:15

ap.1 Konkurrensverket

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i Rådet för konkurrensfrågor skall belasta anslaget.

38:16

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket6 730
ap.1Konkurrensforskning (ram)6 730

Villkor för anslag 38:16

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för konkurrensforskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden med forskare företrädesvis vid universitet och högskolor. Medel får användas av verket för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på konkurrensområdet.

38:21

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet5 000
ap.1Finansiering av rättegångskostnader (ram)5 000

Villkor för anslag 38:21

ap.1 Finansiering av rättegångskostnader

Anslaget skall finansiera kostnader med anledning av mål och ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20) som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:15 Konkurrensverket
ap.12 5723 %0
38:16 Konkurrensforskning
ap.12023 %0
38:21 Finansiering av rättegångskostnader
ap.1500Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 705
2007-02-257 705
2007-03-257 705
2007-04-257 705
2007-05-257 705
2007-06-257 705
2007-07-257 705
2007-08-257 705
2007-09-257 705
2007-10-257 705
2007-11-257 705
2007-12-257 716
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:15 ap.1Konkurrensverket
38:16 ap.1Konkurrensforskning

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Beräknade avgiftsinkomster001 2001 20000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beräknade avgiftsinkomster

Konkurrensverkets verksamhet avseende marknadsanalyser och identifiering av aktörer med betydande marknadsinflytande som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Konkurrensverket får rekvirera medel från Post- och telestyrelsen för att täcka kostnaderna för arbetet. Verket skall till Post- och telestyrelsen redovisa hur rekvirerade medel används.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Erik Murray
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/RS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ITP
Socialdepartementet/FH
Regeringskansliet förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Marknadsdomstolen
Ekonomistyrningsverket
Post- och telestyrelsen
Konsumentverket
Nämnden för offentlig upphandling

Senast uppdaterad: