Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
20

2007-04-19
Fö2007/275/CIV
Statens haverikommission
Box 12538
101 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens haverikommissions ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysHaveriutredningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Haveriutredningar

Mål

Bidra till att uppfylla det transportpolitiska delmålet om en säker trafik, dvs. att ingen skall dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. Statens haverikommission skall därtill med sin kompetens inom området också främja säkerheten inom andra samhällsektorer.

Fastställa olycksorsaken i varje undersökning.

Ge sådana synpunkter och rekommendationer till tillsynsmyndigheterna att framtida olyckor och tillbud till olyckor förebyggs samt begära återrapportering från respektive tillsynsmyndighet om i vilken utsträckning åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna.

Återrapportering

Återrapporteringen av verksamheten skall ske enligt följande indelning, såvida inget annat anges: civil luftfart, civil sjöfart, spårbunden trafik, militär verksamhet och annan verksamhet.

1. Statens haverikommission skall översiktligt redogöra för hur verksamheten bidragit till uppfyllandet av det transportpolitiska delmålet om en säker trafik samt för hur verksamheten bidragit till främjandet av säkerheten inom andra samhällssektorer.

2. Statens haverikommission skall i de fall där olycksorsaken inte har kunnat fastställas redovisa och kommentera antalet fall samt jämföra dessa över den senaste treårsperioden och kommentera utfallet.

3. Statens haverikommission skall redovisa rekommendationer som lämnats till tillsynsmyndigheterna och jämföra dessa med rekommendationer som lämnats under den senaste treårsperioden. Kommentarer skall lämnas till de fall då rekommendationerna inte har beaktats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Handläggningstiden för haveriutredningar skall begränsas till högst nio månader för militära ärenden samt i genomsnitt nio månader för civila luftfartsärenden och högst tolv månader för civila sjöfartsärenden, spårbunden trafik och ärenden rörande annan verksamhet.

Återrapportering

4. Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar skall redovisas.

5. Fördelningen av de särskilda utredningskostnaderna för haveriutredningar skall redovisas. Redovisningen skall jämföras med kostnaderna under den senaste treårsperioden. Även intäkter och kostnader avseende förvaltning skall redovisas och jämföras med den senaste treårsperioden. Redovisningarna skall kommenteras.

6. En översiktlig redogörelse för den kunskap som inhämtats i det internationella arbetet, liksom för den nytta detta har för Statens haverikommissions verksamhet, skall lämnas.

7. Statens haverikommission skall redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningar under den senaste treårsperioden. Kommentarer skall lämnas för de fall där målet inte uppnåtts. Vidare skall redovisas hur handläggningstiden för utredningar har påverkats genom de ytterligare medel som har tillförts myndigheten.

3

Organisationsstyrning

Mål

Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Statens haverikommission främja mångfald och jämställdhet, tex genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

8. Statens haverikommission skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall innehålla en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling och en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen skall framgå hur Statens haverikommission arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

Jämställdhetsintegrering inom Statens haverikommission.

Mål: Jämställdhetsaspekterna integreras i verksamheten.

Indikator: Antal utredningsrapporter i vilka det redovisas jämställdhetsbedömningar.

9. Statens haverikommission skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall anlayseras och kommenteras.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

8

Övriga intäkter

Villkor

Förvaltningskostnaderna för budgetåret 2007 får uppgå till högst 22 400 000 kronor och skall betalas av Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Banverket, Försvarsmakten och Statens räddningsverk. Förvaltningskostnaderna skall fördelas enligt följande om inte annat överenskoms mellan nämnda myndigheter:

· Luftfartsstyrelsen 10 080 000 kronor (45 %)

· Sjöfartsverket 2 240 000 kronor (10 %)

· Banverket 4 480 000 kronor (20 %)

· Försvarsmakten 2 240 000 kronor (10 %)

· Statens räddningsverk 3 360 000 kronor (15 %)

Både förvaltningsutgifterna och de särskilda utredningsutgifterna skall månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: