Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
6

2007-04-12
Jo2007/698 (delvis)
Livsmedelsekonomiska institutet
Box 730
220 07 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Livsmedelsekonomiska institutet
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsekonomiska institutets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:01, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 2006/07:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Livsmedelsekonomiska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Livsmedelsekonomiska institutets (SLI) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSamhällsekonomiska analyserUtredning och analys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Samhällsekonomiska analyser

Mål

Samhällsekonomiska analyser inom jordbruks-, livsmedels- och fiskeområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredning och analys

Mål

SLI:s analyser skall utgöra ett gott underlag för regeringens långsiktiga och strategiska beslut.

Regeringen skall få en ökad kunskap om de ekonomiska sambanden inom jordbruks- och livsmedelssektorn såväl i primärled som i efterföljande led. Regeringen skall även få ökad kunskap särskilt i frågor som rör näringens villkor inom jordbruk-, livsmedel- och fiskeområdet.

Analyserna skall avse effekter för producenter, konsumenter, skattebetalare och miljön i Sverige och till viss del internationellt i följande prioriterade områden:

- ekonomiska analyser av frågor som rör jordbruk och landsbygdsutveckling särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) i olika reformperspektiv, bl.a. inför hälsokontrollen 2008 och med utgångspunkt i utformningen av GJP till nästa finansiella perspektiv efter 2013,

- EU:s och Sveriges lagstiftning för säkra livsmedel och djurskydd,

- frågor i anslutning till utvidgningen av EU,

- frågor i anslutning till förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO och

- ekonomiska analyser av fiskefrågan, särskilt av EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Återrapportering

Återrapporteringen skall ske i enlighet med vad som anges i de enskilda uppdragen. Årsredovisningen skall kortfattat beskriva vilka studier som har tagits fram under året samt hur de har publicerats och spridits.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

En god kvalificerad service via Internet.

Återrapportering

Redovisa insatser som vidtagits för att förbättra informationen på och tillgängligheten till SLI:s webbplats.

Mål

SLI skall ha ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och, i de studier där detta är relevant, analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de åtgärder som studeras.

SLI skall också beakta målet för politiken för global utveckling.

4

Uppdrag

Årlig rapport

SLI skall senast den 15 mars varje år lämna en rapport som skall belysa viktiga förändringar inom jordbruks-, livsmedels- och fiskeområdet under det gångna året från en samhällsekonomisk utgångspunkt. Tonvikten i rapporten bör läggas på förändringar i politiken och dess samhällsekonomiska effekter, dvs. effekterna för konsumenter, producenter, skattebetalare samt övergripande effekter på miljön. Rapporten skall i huvudsak bygga på institutets genomförda och pågående analyser, men skall även ge bedömningar i stort inom verksamhetsområdet.

Översyn av EU:s budget

Inför arbetet med den planerade översynen av EU:s budget 2008/09 ska SLI analysera och ge förslag på hur EU:s jordbrukspolitik kan reformeras med utgångspunkt i regeringens mål för jordbrukspolitiken. Arbetet ska genomföras i dialog med Jordbruksdepartementet. En delrapport ska lämnas den 30 april 2007 och en slutrapport senast den 30 november 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:11

Livsmedelsekonomiska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsekonomiska institutet10 230
ap.1Livsmedelsekonomiska institutet (ram)10 230

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
43:11 Livsmedelsekonomiska institutet
ap.11 0233 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsekonomiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25852
2007-02-25852
2007-03-25852
2007-04-25852
2007-05-25852
2007-06-25852
2007-07-25852
2007-08-25852
2007-09-25852
2007-10-25852
2007-11-25852
2007-12-25858
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsekonomiska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:11 ap.1Livsmedelsekonomiska institutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Utredning/analys0050050000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utredning/analys

SLI får ta ut avgifter för utförda ekonomiska analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Avgifternas storlek bestäms av SLI, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SLI.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SLI undantas från kravet (enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) att lämna delårsrapport . SLI undantas från kravet (enligt 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag) på finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Niclas Damm
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba, LS
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: