Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2007-06-20
A2007/3651/ARM
A2007/4842/RS(delvis)
Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
Vanadisvägen 9
113 46 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Arbetslivsinsitutets verksamhet för budgetåret 2007. (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006(07:AU5, rskr. 2006/07:88). Arbetslivsinstitutet upphör som myndighet den 30 juni 2007.

Riksdagen har därefter beslutat om Tilläggsbudget 1 för budgetår 2007 (prop.2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21 rskr. 2006/07:222) med bestämelser för Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet. 

Regeringen beslutade om direktiv för Avveckling av Arbetslivsinstutet (dir. 2007:42) den 22 mars 2007. I direktivet anges en tidsram för avvecklingen och när avrapporteringar skall ske. Utöver vad som anges i direktivet beslutar regeringen att följande skall gälla under perioden 1 juli till och med 31 december 2007 för Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet disponerar anslaget 23:8 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Arbetslivsinstitutet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering skall ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Arbetslivsinstitutet (dir. 2007:42).

3

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Arbetslivsinstitutets tillgångar och skulder till Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet skall ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Arbetslivsinstituet har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2007 och Avveckingsmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 juli 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:8

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet164 217
ap.1Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet (ram)164 217

Villkor för anslag 23:8

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

Anlsagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
23:8 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna peridoden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal resektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Intäkter från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, skall betalas in på inkomsttitetl 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Kristina Hedman
Kopia till

Ekonomistyrningsverket
Arbetsmiljöverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Statens pensionsverk
Internrevisionen SB
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/F
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Rk Ekonomi
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation(SACO)
Tjänstemännens Centralorganisation