Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2007-03-15
IJ2007/1073/JÄM
Jämställdhetsombudsmannen
Box 3397
103 68 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Jämställdhetsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Jämställdhetsombudsmannens (JämO) verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för JämO och nedan angivna anslag.

Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om att JämO, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en myndighet under 2008.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
JämställdhetspolitikMotverka könsdiskrimineringAnmälningar om könsdiskriminering
Tillsyn, rådgivning och utvecklingsarbete
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Jämställdhetspolitik

Mål

Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

1.1.1

Verksamhetsområde Motverka könsdiskriminering

Mål

All förekomst av könsdiskriminering skall upphöra.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Anmälningar om könsdiskriminering

Mål

Öka förutsättningarna för att fler som utsätts för könsdiskriminering skall få upprättelse, utifrån de lagar där myndigheten har tillsynsansvar. Handläggningen av ärenden skall vara effektiv och rättssäker.

Återrapportering

JämO skall redovisa antalet anmälningar fördelat på olika typer av ärenden, avslut, handläggningstider och ärendebalans. Redovisningen skall vara könsuppdelad och omfatta de tre senaste verksamhetsåren.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn, rådgivning och utvecklingsarbete

Mål

Att se till att de lagar där myndigheten har tillsynsansvar efterföljs.

Återrapportering

JämO skall:

- redovisa antalet granskade jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner samt handläggningstider och ärendebalans,

- avseende metodutveckling, redovisa och kommentera hur arbetet har bedrivits, vilka prestationer som har utförts, insatsernas inriktning och omfattning samt på vilket sätt insatserna genomförts och vilka effekter arbetet givit.

Redovisningen skall omfatta de tre senaste verksamhetsåren.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Information

Mål

Öka kunskaperna om de lagar där myndigheten har tillsynsansvar, i första hand hos arbetsgivare och hos arbetsmarknadens parter. Öka kunskaperna hos enskilda om möjligheterna att vid könsdiskriminering få upprättelse genom de lagar där myndigheten har tillsynsansvar.

Återrapportering

JämO skall redovisa genomförda insatser som syftar till att öka kunskapen om de lagar där myndigheten har tillsynsansvar.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Motverka missgynnande av föräldralediga

JämO får enligt föräldraledighetslagen (1995:584) föra talan för enskild arbetssökande eller arbetstagare i tvist som gäller missgynnande behandling av föräldralediga. Myndigheten skall öka förutsättningarna för att fler som utsätts för sådant missgynnande skall få upprättelse. Återrapporteringen av antalet anmälda ärenden skall ske på samma sätt som för Verksamhetsgren Anmälningar om könsdiskriminering.

Jämställdhetsnämnden

JämO skall översiktligt redogöra för Jämställdhetsnämndens verksamhet och upprätta separat resultaträkning för denna.

Samarbete med övriga ombudsmän

Resultatet av JämOs samarbete med övriga ombudsmän mot diskriminering och andra myndigheter skall redovisas.

Utgiftsprognoser

JämO skall för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar redovisa utgiftsprognoser vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes, enligt instruktion från ESV, den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 september.

Stöd till lokala antidiskrimineringsbyråer

JämO skall redovisa hur arbetet med att ge råd, stöd och utbildning till de s.k. lokala antidiskrimineringsbyråerna har utvecklats samt vilka resultat som har uppnåtts. I detta ingår att redovisa hur många och vilka typer av ärenden som inkommit från antidiskrimineringsbyråerna.

4

Uppdrag

Samverkan med Medlingsinstitutet

JämO skall samverka med Medlingsinstitutet och vara Medlingsinstitutet behjälplig med information inför dess överläggningar med arbetsmarknadens parter om att fästa uppmärksamhet vid vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Underlag till handlingsplan om regelförenkling

JämO skall inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Myndigheten skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Myndigheten skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:1

Jämställdhetsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen28 601
ap.1Jämställdhetsombudsmannen (ram)28 151
ap.2Jämställdhetsnämnden (ram)450

Villkor för anslag 24:1

ap.1 Jämställdhetsombudsmannen

 

ap.2 Jämställdhetsnämnden

JämO skall, efter rekvisition från Jämställdhetsnämnden, betala ut högst 450 000 kronor att användas till Jämställdhetsnämndens verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
24:1 Jämställdhetsombudsmannen
ap.18583 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 830
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 382
2007-02-252 382
2007-03-252 382
2007-04-252 382
2007-05-252 382
2007-06-252 382
2007-07-252 382
2007-08-252 382
2007-09-252 382
2007-10-252 382
2007-11-252 382
2007-12-252 399
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
24:1 ap.1Jämställdhetsombudsmannen
24:1 ap.2Jämställdhetsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Jämställdhetsombudsmannen undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap 4 § förordningen (2002:605) 0m årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Kerstin Twengström
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/ESA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsnämnden
IJ/ADM

Senast uppdaterad: